Foreslår å etablere barnehus i Karasjok

Det skal etableres et barnehus i Finnmark. Karasjok kommune påpeker at det er nødvendig at det samiske perspektivet blir ivaretatt.

Barnehuset i Bergen

Illustrasjonsbilde. Bildet er fra Barnehuset i Bergen.

Foto: Even Norheim Johansen / NRK

Det har lenge vært en bekymring fra politiet i Finnmark at barn fra fylket må reise til Tromsø for å avgi vitnemål.

Finnmark politidistrikt avhørte 169 barn i fjor. Avhørene ble gjennomført i Tromsø.

Til NRK uttalte justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) tidligere i år at de har vedtatt at det skal opprettes et eget barnehus i Finnmark.

– Det er uholdbart at Finnmark som eneste politidistrikt skal stå uten eget barnehus. I dag besluttet vi å opprette en underavdeling i Finnmark for barnehuset i Tromsø. Den skal komme på plass i løpet av relativt kort tid, sa Amundsen.

Per-Willy Amundsen

Justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) opplyste i januar at det skal etableres et barnehus i Finnmark.

Foto: Philip Hofgaard / NRK

Underavdeling til barnehuset i Tromsø

Barnehuset som skal opprettes i Finnmark blir en underavdeling til barnehuset i Tromsø, men justisministeren lover at kompetansen og tilbudet ikke skal vike for det man har i Tromsø.

Barn skal ha det samme faglige tilbudet, også fra medisinsk personell. Vedtaket er gjort og penger er satt av til formålet.

– Nå gjelder det å finne den beste plasseringen for barnehuset. Det er lange avstander innad i Finnmark også, derfor må vi bruke noen uker fremover på å vurdere dette, sier Amundsen.

– Samisk perspektiv

Da det nå er bestemt at det skal etableres et barnehus i Finnmark, vil Karasjok kommune påpeke at det i den sammenheng er nødvendig at det samiske perspektivet blir ivaretatt, skriver Karasjok kommune i et brev til Justis- og beredskapsdepartementet.

– På samme måte som staten nå har fokus på etablering av likeverdige helse- og sosialtjenester til det samiske folk, som tar utgangspunkt i samisk språk og kultur, så bør staten også vektlegge denne målsetningen ved etablering av barnehuset, skriver kommunen i sitt brev.

I rettsvesenet og justissektoren for øvrig er retten til å bruke samiske språk nødvendig både ut fra rettssikkerhetshensyn, for å ivareta hensynet til likeverdighet og for å sikre samiske språks status i samfunnet.

NOU2016:18 Hjertespråket
Samisk nasjonalt kompetansesenter - psykisk helsevern og rus, SANKS

Karasjok kommune påpeker i sitt brev at det i kommunen allerede er et bredt kompetansemiljø.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– Har et kompetansemiljø

Kommunen forklarer i sitt brev at i Karasjok er det etablert et nasjonalt kompetansesenter for rus- og psykiske helsetjenester - SANKS. Karasjok er et flerspråklig og flerkulturelt samfunn. Ansatte ved barnehuset med spesialisert kompetanse vil derfor evne å forholde seg til flerspråklige og flerkulturelle klienter.

Det vises her til Samisk nasjonalt kompetansesenter – psykisk helsevern og rus (SANKS), som tilbyr spesialiserte tjenester til alle med hjelpebehov - uavhengig av språk og kultur på landsbasis og i norden.

I Karasjok vil barnehuset ha mulighet til å etablere avtale med SANKS om veiledningsbistand til minst en ansatt i barnehuset som må være tilgjengelig for råd og støtte underveis.

Vedkommende må også være tilgjengelig for barnet og foresatte i etterkant, og kunne tilby kartlegging,oppfølgingog/eller behandling når det er aktuelt.

– På sikt kan det være aktuelt å gi barnehuset i Finnmark en delfunksjon i også å ivareta samiske klienter på landsbasisog i norden, foreslår Karasjok kommune i sitt brev til Justis- og beredskapsdepartementet.