Folkestyrt jakt

Rypejakta, elgjakta og multeplukking skal styres av folket. Kommunene i Nordland og Troms skal velge egne utmarksstyrer.

 

Forvaltningen av de fornybare ressursene blir en oppgave for folkevalgte dersom samerettsutvalgets forslag blir vedtatt. Uavhengig av hvem som blir den framtidige eieren av grunnen i de to fylkene - Hålogalandseiendommen eller Statskog - skal det velges egne utmarksstyrer i fylkene.

Arbeidsdokument

I et arbeidsdokument framkommer det at hver kommune skal velge et utmarksstyre. Senere har utvalget kommet fram til at det opprettes fem eller seks regionale utmarksstyrer i fylkene.

Dette framkommer i interne utkast samerettsutvalget har utarbeidet, og som NRK Sami Radio har lest.

Ryper, elg og multer

Dermed kan egne styrer bestemme hvordan rypejakta, elgjakta, innlandsfiske med garn og stang, vedhogst og plukking av multer skal foregå.

Blant annet kan utmarksstyret kreve avgift for jakt, fangst og fiske. Blir det overskudd av forvaltningen skal pengene disponeres av utmarksstyrene. Det vurderes også i utvalget om inntektene fra de fornybare ressursene skal forvaltes av et eget fond. Slik kan inntektene fordeles jevnere mellom regionene.

Samerettsutvalget foreslår visse føringer når det gjelder fastsettingen av avgift:

"Avgiften for personer bosatt i Nordland eller Troms skal ikke overstige det dobbelte av avgiften for personer bosatt i kommunen."

En lignende bestemmelse er i finnmarksloven.

Rett og adgang

Samerettsutvalget bruker finnmarksloven som mønster i forhold til hvem som har bruksrettigheter hvor. Noen ressurser er rettigheter for kommunens innbyggere, mens andre ressurser er rettigheter for fylkenes beboere.

Landets øvrige jegere og fiskere kan fortsatt nyte godt av naturens herligheter i Nordland og Troms.