- Kvalsund bryter loven når de gir Nussir kjøretillatelse

Kvalsund kommune har ikke konsultert reindrifta før de ga Nussir ASA tillatelse til å kjøre inn i Ásávagge for å bore etter malm. Det er i strid med ILO-konvensjon nr 169, mener jusprofessor.

Spor etter gruveselskapets beltevogn på fjellet

Spor etter gruveselskapets beltevogn på fjellet før du kommer til Nussirs fjellsiden. Gruvedirektøren understreker at sporene er i henhold til dispensasjonen de har fått fra Kvalsund kommune.

Foto: Bente Bjercke

– Vi har ikke fått noe til uttalelse fra kommunen på

Mikkel Nils M. Sara

– Vi har ikke fått noe til uttalelse fra kommunen på mange år, sier Mikkel Nils M. Sara, leder i reinbeitedistriktet Fiéttar.

Foto: Bente Bjercke

mange år, sier Mikkel Nils M. Sara, leder i reinbeitedistriktet Fiéttar. Nrk Sápmi møter ham ved Fiéttars reinsamling i Áisaroaivi.

Sara forteller at de pleier å få en e-post fra Nussirs direktør, Øystein Rushfeldt, som varsler når gruveselskapet begynner å bore.

  • Les også: – Ikke våre spor
  • Se video:
    Created by InfoDispatcher

    – Vi kjører i de samme sporene som har vært benyttet siden prosjektets begynnelse mange år tilbake i tid, skriver Øystein Rushfeldt, administrerende direktør i Nussir i en e-post til NRK Sápmi. Han understreker at kjøringen er i henhold til dispensasjonen de har fått fra Kvalsund kommune.

Politisk dispensasjon

Det er Kvalsund kommunes politisk oppnevnte naturforvaltningsutvalg som har gitt gruveselskapet dispensasjon fra loven om motorferdel i utmark. Tillatelse til selve prøveboringen har Nussir fått fra Direktoratet for mineralforvaltning.

Kvalsund kommune har overlatt til Nussir å informere reindrifta om planlagt boring. At gruveselskapet informerer reineierne om boringen er et vilkår kommunen har satt for at gruveselskapet skal få kjøre inn i fjellområdene mellom Nussir og Ulveryggen.

Ragnar Olsen

– Kvalsund kommune har overlatt til Nussir å informere reindrifta om planlagt boring. Her er ordfører Olsen fotografert på folkemøte sammen med Nussir-direktør Øystein Rushfeldt.

Foto: Bente Bjercke

– Ikke tilstrekkelig

– Dette er ikke tilstrekkelig i henhold til den konsultasjonsplikten som er nedfelt i ILO-konvensjon nr. 169. Her er det ikke bare norsk rett som gjelder, men også folkeretten. Mineralloven må anvendes i samsvar med folkerettens regler om urfolk og minoriteter, sier Øyvind Ravna, professor ved juridisk fakultet ved Universitet i Tromsø.

Øyvind Ravna

Kvalsund kommune følger ikke konsultasjonsplikten i ILO-konvensjonen 169, sier jusprofessor Øyvind Ravna, ved Universitetet i Tromsø.

Foto: Privat

Han utdyper at konsultasjonsplikten gjelder både i henhold til ILO-konvensjon nr 169, artikkel 6 og 15 om urfolksrettigheter, samt konsultasjonavtalen mellom regjeringen og Sametinget fra 2005.

– Skal konsultere de som blir berørt

– Nå kan det alltid reises spørsmål ved hvem som skal konsulteres. Er det Sametinget, eller må gruveindustrien konsultere de som blir direkte berørt? I dette tilfellet mener jeg at rendriftsutøverne skal konsulteres.

ATV fra Acrtic Drilling Company

Gruveselskapets spor gjennom Ásávaggi.

Foto: Bente Bjercke

Ravna viser til ILO-169, art. 15, 2. ledd, 1. setning. I norsk oversettelse lyder den : “I tilfeller der staten beholder eiendomsretten til mineraler eller ressurser under jorden eller rettigheter til andre ressurser som finnes i landområdet, skal regjeringene etablere eller opprettholde prosedyrer for konsultasjon med vedkommende folk, med sikte på å fastslå om og i hvilken grad deres interesser kan bli skadelidende, før det iverksettes eller gis tillatelse til noen form for undersøkelse etter eller utnyttelse av slike ressurser i deres landområder.”

– Innskrenker ikke konsultasjonsplikten

– Selv om “vedkommende folk” kan forstås som samene – og dermed Sametinget, spørres det etter spesifikk kunnskap kun de som blir direkte berørt, kan redegjøre for. At kommunen i dispensasjonsvedtaket har tatt med at “Reinbeitedistrikt 22 skal informeres om ferdselen knyttet til boringen” innskrenker ikke dette konsultasjonsplikten etter ILO-169, fastslår Ravna.

– Vi er ikke konsultert

– Reindrifta er ikke er blitt konsultert av hverken kommunen eller noen av de involverte departementer i Nussir-gruvesaken. Men det er bare et av de mange lovbrudd som er begått her, sier Ragnhild Marit Sara, juridisk rådgiver for Fiettar.

– Vi holder på å jobbe med saken, så jeg ønsker ikke å kommentere det ytterligere akkurat nå, avslutter hun.

Ranghild Marit Sara

– Vi er ikke blitt konsultert, sier juridisk rådgiver for Fiéttar, Ragnhild Marit Sara.

Foto: Bente Bjercke

– Ser ikke at ILO-konvensjonen skal brukes

– I og med at det er satt som vilkår at tiltakshaver Nussir skal informere reindrifta, har ikke kommunen gjort det. Jeg kan ikke se at ILO-konvensjonen skal anvendes i denne saken, sier Ragnar Olsen, (Ap). Han er ordfører i Kvalsund kommune.

– Jeg har ikke vært og sett der hvor de har boret, sier han.

ATV trekker vannledning opp til boreriggen

ATV fra Arctic Drilling Company trekker vannledning opp til boreriggen. I bakgrunnen på ATV, reineier Per Johnny Skum.

Foto: Bente Bjercke