Fokus på psykisk helse i reindrifta

Reindriftsutøvere har gjennom mange år vært utsatt for store belastninger som utgjør en risiko for psykisk helse. Nå skal Samisk nasjonalt kompetansesenter-psykisk helsevern sette fokus på akkurat dette.

Arbeid i kverna
Foto: Hans Børge Hartvigsen / NRK

27- 28. oktober inviterer Samisk nasjonalt kometansesenter-psykisk helsevern til den andre nasjonale konferansen om psykisk helse i den samiske befolkningen.

I år skal de sette fokus på psykisk helse i reindrifta og selvmord blant urfolksungdom.

Mer engstelige og deprimerte

Reindrifta har blitt utsatt for et enormt press de siste årene, og vi frykter det kan gå utover den psykiske helsa til reindriftsutøverne, sier konstitutert leder i SANKS, Ruth Persen. Samfunnet har heller ikke satt fokus på dette og det ønsker vi å gjøre noe med, sier hun.

I en undersøkelse gjort i Sverige kommer det fram at reindriftssamer er mer deprimerte og engstelige enn resten av befolkiningen.

Jobbrelatert stress ser ut til å være årsaken til den høye forekomsten av angst og depresjoner hos reindriftsutøverne.

Usikker situasjon

Reineiere sliter økonomisk, får ikke selge reinkjøtt

Reineier Hans Ole Eira forteller at mange reineiere sliter økonomisk fordi de ikke får selge reinkjøtt. - Det tærer på oss, Eira.

Foto: Liv Inger Somby

Reineier i Lakkonjarga reinbeitedistrikt, Hans Ole Eira forteller at mange reineiere opplever det som vanskelig å være reindriftsutøver for tiden.

– Det har vært veldig mye negativ fokus på reindrifta over lengre tid, samtidig som man nå opplever å ikke få solgt reinkjøttet til slakteriene og at prisene på reinkjøtt går ned, sier Eira

- Det tærer på oss, sier han.

Holder problemene for seg selv

Han forteller at han merker at mange sliter nå som situasjoenen er så usikker, men at de fleste velger å holde bekymringene for seg selv.

– Vi er ikke vant til å snakke om personlige problemer til andre, det er noe vi må klare å løse selv, sier Eira.

Også konstituert leder i SANKS Ruth Persen ser at reineierne ofte holder problemene for seg selv.

– Vi opplever at de sjelden tar kontakt med oss, men kanskje det er noe vi kan endre på blant annet ved å holde denne konferansen, sier Persen.

Forebygging av selvmord

Konferansen andre dag vil rette fokuset på forebygging av selvmord blant urfolksungdom.

- Selvmordsproblematikken er noe som har rammet mange urfolksgrupper i den vestlige verden. Vi ønsker å bidra til økt forståelse og kompetanse rundt denen alvrolige problematikken, sier Persen.

Hun forteller at de i SANKS lenge har hatt fokus på selvmord. Til konferansen har de hentet inn en av de ledende fagpersonene på psykisk helse blant urfolk i Canada, Professor Rod McCormick som hovedforelsere.