Flest kongeørn i Nord-Norge

1.000 kongeørnpar er kartlagt. Rovdata har kartlagt 1.260 ulike kongeørnterritorier over hele Norge. Og de fleste ørnene finner man i Nord-Norge.

Kongeørn

Rovdata har kartlagt 1.260 ulike kongeørnterritorier over hele Norge. Og de fleste ørnene finner man i Nord-Norge.

Foto: Kjartan Trana / NRK

Det skriver NTB.

– Vi anslår bestanden til å være 963 hekkende par i perioden 2010-2014, og den største delen av bestanden lever i våre tre nordligste fylker, sier Espen Lie Dahl, som er forsker i Norsk institutt for naturforskning (NINA) og som i samarbeid med flere forskere har utført arbeidet på oppdrag fra Rovdata.

Registerte territorier

Av 1.095 territorier som er registrert gjennom ekstensiv overvåking, ble 549 besøkt én eller flere ganger i løpet av 2010-2014. Av disse var 391 okkupert av kongeørn.

Bestanden ble i 2008 anslått å telle mellom cirka 1.200 og 1.450 par som hevder territorier.

– Selv om det nye estimatet er noe lavere enn tidligere estimat, betyr ikke det nødvendigvis at bestanden har gått tilbake siden de forrige tellingene ble gjennomført. Årsaken er trolig at det er brukt ulik metodisk tilnærming, sier Dahl.

Nasjonalt bestandmål

Stortinget har satt et nasjonalt bestandsmål for hvor mange hekkende par med kongeørn vi skal ha i Norge. Det ble vedtatt i 2004 at bestanden av kongeørn skulle opprettholdes i hver region på det nivået som var situasjonen da.

I 2003 var bestanden anslått til mellom 850 og 1.200 hekkende par i landet.

(©NTB)