Flertall for konvensjonsforslag

Sametinget behandlet onsdag det samiske innspillet til reinbeitekonvensjon.

Sametinget i Norge hadde i dag
en hard debatt om de skal -
- godkjenne den norsk-svenske
reinbeitekonvensjonen.
Det største motargumentet var
at norske reinbeitedistrikt mister -
- vinterbeiter, som er
nødvendige for distriktene.
/
samisk
Norgga Sámedikkis lei garra digaštallan go odne galge dohkkehit Norgga Ruota boazoguohtunkonvenšvunna. Stuorámus nággu lei go norggabeale orohagat manahit dálveeatnamiid mii cuohcá birgejupmái.

Sametinget er samlet til plenumsmøte i Karasjok. Norsk-Svensk reinbeitekonvensjon var en av sakene som ble behandlet onsdag.

Det ble et stort flertall for å vedta det samiske innspillet, som var fremforhandlet av partene selv. Arbeidsgruppen har bestått av representanter fra sametingene i begge land og svenske og norske reineiere.

I femten år har Norge og Sverige forsøkt å lage en ny reinbeitekonvensjon, uten å lykkes.I fjor bestemte statene dermed å gi samene selv ansvaret for å lage en tekst som de kan bli enige om. Det norske Sametinget fikk ansvaret for å lede de samiske forhandlingene, og forslag til et felles samisk innspill ble vedtatt i mai.

– Historisk dag

Før selve debatten fikk viseordfører Per-Olof Nutti i Sametinget i Sverige æren av å åpne det hele med en joik. Det ble latter i salen da Nutti annonserte sin selvlagde joik «Lottážan» (Fuglen min), som han fortalte ville vare i en halvtime.

Video av joikefremføringen finner du lenger nede i artikkelen.

Tidligere har både det svenske Sametinget og reindriftsorganisasjoner i Sverige støttet det fellesnordiske samiske innspillet.

Piera Heaika Muotka

Piera Heaika Muotka (NSR).

Foto: Jon Isak L. Gælok / NRK

Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL), har imidlertid varslet at de ikke kan støtte innspillet. De mener at det ikke ivaretar godt nok norske reineieres rett til vinterbeiter på svensk side.

Derfor var det knyttet noe spenning til hva slags standpunkt det norske Sametinget ville lande på. Et stort flertall vedtok imidlertid konvensjonsinnspillet.

- Det er en historisk dag når vi har kommet frem til en slik samisk løsning, løsninger, sier Piera Heaika Muotka, sametingsrepresentant og talsperson i konvensjonssaken for Norske Samers Riksforbund (NSR).

Han tror at forliket vil sende et klart signal til statene om at det samiske samfunnet kan samarbeide og komme frem til løsninge

Det var kun FrPs to representanter og representanten for Dáloniid lista - de fastboendes liste, som stemte i mot konvensjonsinnspillet.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Per-Olof Nutti joiker under sametingets plenum i Karasjok.

Viseordfører Per-Olof Nutti i Sametinget i Sverige fikk applaus da han fremførte joiken «Lottážan» (Fuglen min) under sametingets plenum i Karasjok.

– Mange avklaringer gjenstår

Selv om også det norske Sametinget nå har gitt sin tilslutning til det samiske innspillet, så er det fortsatt en del spørsmål som må avklares.

Laila Susanne Vars, Árja

Laila Susanne Vars (Árja) mener at Sametinget bør sørge for at norske reineiere som står i fare for å miste beiteområder med det konvensjonsforslaget som nå foreligger, inviteres til konsultasjoner med Regjeringen og Stortinget i det videre arbeidet med reinbeitekonvensjonen.

Foto: Erica Johansson / NRK Sápmi

Debatten i Sametinget viste at ikke alle er helt fornøyd med forslaget som nå er vedtatt.

Blant de som har tatt til ordet for videre avklaringer i denne saken er partiet Árja. De viser til at det er viktig å lytte til den bekymringen som norske reineiere har gitt uttrykk for.

– Det er nødvendig å avklare reindriftas rettigheter ytterligere, slik at de ikke mister viktige beiteområder, sier Laila Susanne Vars, som representerer Árja.

Reindrifta bør konsulteres

Árja mener i likhet med flertallet i Sametinget at det er viktig å få på plass en ny reinbeitekonvensjon snarest, men de mener det bør stilles klare krav til Regjeringen og Stortinget i det videre arbeidet med konvensjonen.

– Vi mener at det er mange sprsmål som vi fortsatt må få svar på, blant annet gjelder det beitebruken i grenseområdene, der noen norske reinbeitedistrikter sier at konvensjonsforslaget vil bety store innskrenkninger av deres beiteområder, sier Vars.

Árja har skissert forslag til krav som Sametinget bør femme overfor norske myndigheter i det videre arbeidet med konvensjonen.

Blant annet bør de berørte reinbeitedistrikter inviteres til konsultasjoner, mener Árja.

– Samene står sterkt

Tidligere sametingsråd og nå sametingsrepresentant, Ellinor Marita Jåma (Åarjel-Saemiej Gielh), har hatt ansvaret for å lede det samiske arbeidet med reinbeitekonvenjonen.

Ellinor Marita Jåma

Ellinor Marita Jåma, Åarjel-Saemiej Gielh.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Hun er glad for at det er oppnådd så stor enighet om forslaget.

– Jeg er utrolig glad for at vi har et så bredt samisk flertall bak dette, for da står vi så utrolig mye sterkere i den videre prosessen opp mot regjeringene, og kan være med og legge premissene i den videre behandlingen av denne saken, sier Jåma.

Statene har det siste ordet

Den gamle reinbeitekonvensjonen fra 1972 mellom Norge og Sverige gikk ut i 2005.

Det har vært forhandlet om en ny konvensjon, og forhandlingsresultatet ble undertegnet av de to lands ministre i oktober 2009. En ny konvensjon er imidlertid ennå ikke ratifisert eller trådt i kraft.

Det er nå opp til statene å sluttføre konvensjonsforhandlingene.