Rettighetsforkjemper: – Dette er en historisk seier for samene i Norge

– Ord kan ikke forklare mine følelser, sier Nils Thomas Utsi. Aldri før har innbyggerne fått eierskap til hele kommunens landområder.

Fefo møte Nils Thomas Utsi

GODT GRUNNLAG: Nils Thomas Utsi har kjempet lenge for samiske rettigheter i indre-Finnmark. Han er fornøyd med flertallets begrunnelse og mener det er et godt grunnlag dersom Finnmarkseiendommen skulle gå imot kommisjonens konklusjon.

Foto: Marie Elise Nystad / NRK

Finnmarkskommisjonen kom i dag med en historisk anerkjennelse av eiendomsrettigheter i Karasjok kommune.

Dette betyr at Finnmarkseiendommen (FeFo), som forvalter 95 prosent av grunnen i Finnmark og er landets nest største grunneier, ikke lenger skal forvalte elgjakta, rypejakta og forvalte eiendom i kommunen.

Det er innbyggere i Karasjok kommune som i felleskap får eie sine egne landområder og bestemme hvordan jakta skal foregå.

– Ikke til å tro

Han har kjempet i flere tiår for samenes kollektive rettigheter til land og vann i Finnmark. I dag ble han målløs.

– Jeg har ikke lenger ord. Jeg har så mange følelser knyttet til dette, sier Nils Thomas Utsi.

Rettighetsforkjemperen har fremmet krav overfor Finnmarkskommisjonen via «Sohpar», som er et eget samisk rettsbegrep, og navnet på organet som krever kollektive rettigheter for samene i indre-Finnmark.

– Det er vanskelig å forstå hva dette egentlig betyr, sier Utsi.

Etter å ha fått summet seg litt opp, så svarer han.

– Det betyr utrolig mye. Vi har organisert et eget organ som krever eiendomsrettigheter i Karasjok, Kautokeino og Tana. Nå har flertallet i kommisjonen uttalt at det er lokalbefolkningen i Karasjok som eier området i Karasjok og ikke staten. Dette er en stor seier for samene, sier han.

FeFo som i dag eier og forvalter Karasjok vil dermed miste disse rettighetene. Direktør Jan Olli er nøktern i svaret sitt om kommisjonens konklusjon.

– Det er litt tidlig å si noe om situasjonen, men vi har begynt å jobbe med denne saken, sier Jan Olli, direktøren i FeFo.

Innbyggerne skal selv styre

FeFo overtok eiendomsrettigheter i Karasjok kommune fra Statskog da finnmarksloven kom i 2006, men nå mener flertallet i kommisjonen at FeFo ikke eier Karasjok.

«Dette arealet er derfor ikke underlagt FeFos eiendomsrett etter finnmarksloven, men kollektivt eid av befolkningen i Karasjok.» Konkluderer Finnmarkskommisjonen.

– Hvis dette blir stadfestet vil ikke finnmarksloven lenger regulere utmarksbruken, sier lederen i Finnmarkskommisjonen John Gauslaa, som representerer flertallet i Finnmarkskommisjonen.

FeFo møte

FLERTALLET: Dette er Finnmarkskommisjonens flertall. Jon Gauslaa, John Bernhard Henriksen og Ole Henrik Magga.

Foto: Marie Elise Nystad / NRK

Konklusjonen kan derimot bli påklaget til utmarksdomstolen og den er ikke endelig.

Fornøyd ordfører

Ordføreren i Karasjok, Svein Atle Somby, gleder seg over nyheten.

– Det var som vi hadde forventet og krevd. Det er veldig gledelig. Slik jeg ser det er lokalbefolkningen de beste til å forvalte våre egne områder, så det skal vi finne gode løsninger på, sier han.

Det er med andre ord ikke kommunestyret som skal bestemme over landområdene, men et helt nytt styringsorgan som innbyggerne selv skal etablere.

Fefo møte, Ordfører i Karasjok svein alte somby

GLAD: Ordfører Svein Atle Somby i Karasjok gleder seg over Finnmarkskommisjonens konklusjon.

Foto: Marie Elise Nystad / NRK

– Dette er selvsagt bare første steg i prosessen, og vi gleder oss over dette. Nå har kommisjonen gjort en grundig jobb, og det bør veie tyngre enn alt annet, sier Somby.

Mindretallet mener dagens ordning bør fortsette

Mindretallet i kommisjonen Hilde Heggelund og Veronica Andersen mener at FeFo og finnmarksloven skal fortsatt forvalte grunnen i Karasjok kommune.

De mener derfor at statens eiendomsrett i dag er etablert som et festnet rettsforhold, og at eierforholdene skal forbli slik som de er i dag.

«Mindretallet har også vektlagt at staten ved etableringen av FeFo har gitt fra seg eiendomsretten til over 95 % av Finnmarks landarealer. Dette har medført at fylkets innbyggere i fellesskap er eiere av grunnen og at FeFo ikke er en fortsettelse av statens eiendomsrett.» Dette kommer frem i konklusjonen.