FeFos retningslinjer er i strid med Finnmarksloven

Fefo bryter Finnmarksloven når de håndterer Nussir-saken, mener jusprofessor.

Per Johnny Skum ved borehull

Reineier Per Johnny Skum fra Fiettar ved et av prøveboringshullene etter Nussir.

Foto: Bente Bjercke / NRK

Høsten 2009 vedtok styret i Finnmarkseiendommen, FeFo, retningslinjer for hvordan de skulle håndtere saker fra gruveindustrien.

Men FeFo har ikke fulgt sine egne retningslinjer når de har behandlet Nussir-saken. Retningslinjene er ikke i tråd med Finnmarksloven.

– Bryter med Finnmarksloven

Ole Kristian Fauchald

Ole Kr. Fauchald, jusprofessor.

Foto: Bente Bjercke

– Med disse retningslinjene kan umulig FeFo oppfylle den rollen de har etter Finnmarksloven. Retningslinjene bryter med Finnmarksloven, sier Fauchald.

Punkt tre i retningslinjene som FeFo-styret vedtok, sier at før FeFo skal gi tillatelse til inngrep som kan medføre vesentlig skade eller ulempe, herunder kjerneboring,skal alle berørte parter gis anledning til å uttale seg.

Punkt fire i retningslinjene sier at FeFo skal avvente tillatelse etter mineralloven både når det gjelder prøveuttak og gruvedrift før saken behandles etter Finnmarkslovens § 10.

Les også: Sanners gruve-ja strider mot folkeretten

I følge de vedtatte retninglinjene skal FeFo, dersom ikke ikke særlige forhold tilsier noe annet, innrette seg etter vedtakene fra Direktoratet for mineralforvaltning, departementene eller Kongen.

Jusprofessoren er betenkt over punkt fire i retningslinjene.

Med disse retningslinjene kan umulig FeFo oppfylle den rollen de har etter Finnmarksloven. Retningslinjene bryter med Finnmarksloven

Ole Kr. Fauchald, jusprofessor

– Betenkelig av Fefo

– Dette er ikke betryggende. FeFo må foreta en selvstendig vurdering når det foreliger søknader om endret bruk av områdene. Nå kan man ende opp med at FeFo ikke fatter vedtak i gruvesaker før områdene er ødelagt for de som bruker dem.

FeFo-direktør Jan Olli vil ikke svare på om punkt 4 i retningslinjene medfører at FeFo fatter sine vedtak i gruvesaker for sent, og etter at områdene er ødelagt for brukerne.

Les også: Ikke enige om avbøtende tiltak

Reinbeitedistriktet Fiettar, som har kalvingsområde og trekkeleie der Nussir ASA de siste årene har kjørt for å prøvebore, har ikke hatt kontakt med FeFo. Det har heller ikke gruveselskapet.

Beltevogn på vei ut fra prøveboring

Beltevogn frakter borekjerner gjennom Ásavaggi

Foto: Bente Bjercke

Fatter ikke vedtak de er forpliktet til

– FeFo kan ikke oppfylle sin rolle etter Finnmarkslovens § 10 dersom de avventer at det gis tillatelser etter mineralloven. FeFos retningslinjer om at man bare kan komme til et annet resultat enn mydighetene dersom særlige forhold tilsier det, betyr at Fefo ikke kommer til å fatte et vedtak på et selvstendig grunnlag som forutsatt i § 10 og Sametingets retningslinjer for endret bruk av utmark, sier Fauchald.

– Følger ikke egne retningslinjer

Han påpeker at Fefo ikke har fulgt sine egne retningslinjer i håndteringen av gruveselskapets søknader.

– I Nussir-saken har ikke FeFo engang fulgt punkt fire i retningslinjene. Selv etter at Direktoratet for mineralforvaltning fattet sine vedtak om undersøkelsesrett og prøveuttak, har ikke styret i FeFo behandlet saken.

Dette vil ikke Olli kommentere.

Les også: Miljødirektoratet avgjør Nussirs utslippssøknad

– Venter med vedtak til skaden har skjedd

Jusprofessoren mener FeFo burde ha kommet inn i Nussir-saken på det tidspunkt det ble snakk om motorferdsel i området. Gruveselskapet har gjennom flere år kjørt inn i Ásávaggi for å prøvebore.

I 2007 anmeldte reinpolitiet Nussir for miljøødeleggelser fordi de kjørte inn i dalen uten dispensasjon fra motorferdselsloven. Saken ble senere henlagt.

Jan Olli

Jan Olli, FeFo-direktør.

Foto: Carl-Gøran Larsson / NRK

– FeFo burde ha anvendt punkt tre i sine egne retningslinjer, og vurdert om skadene på bakken etter kjøring og prøveboring ville bli så alvorlige at de ville medføre endret bruk av utmark. Man kan ikke avvente med å fatte vedtak til etter at skaden på grunnen har skjedd.

– Er innenfor loven

FeFo-direktør Jan Olli mener FeFos retningslinjer er i tråd med Finnmarksloven.

– Vi mener retningslinjene er innenfor det Finnmarksloven har bestemt. Hvis det viser seg at retningslinjene ikke er i samsvar med loven, må vi gjøre noe med det. Vi følger Finnmarksloven og mineralloven. Vi følger våre forpliktelser, sier Olli. I en senere e-post til Nrk Sápmi skriver direktøren at FeFo anser Nussir-saken som en sak som skal behandles etter Finnmarkslovens §10, Sametingets retningslinjer og mineralloven, og at FeFo uttaler seg i forbindelse med høringer.

Marit Kristin Anti Gaup

Styreleder i FeFo Marit Kirsten Anti Gaup vil ikke kommentere saken nå.

Foto: Liv Inger Somby / NRK

Olli understreker at FeFo, i følge Finnmarkslovens § 1 også skal ta hensyn til andre interesser.

"Det betyr at FeFo må vurdere samiske interesser opp mot de samlede samfunnsinteressene", skriver Olli.

Les også: FeFo-leder støtter Nussir-søknad

– Kan ikke svare

Marit Kristin Anti Gaup (Ap), nyvalgt styreleder i FeFo, har selv ikke vært med på å behandle Nussir-saken i FeFo. Hun har heller ikke vært med på å vedta FeFos gjeldende retningslinjer for hvordan FeFo skal håndtere gruvesaker.

– Jeg kan ikke svare på dette nå. Men om det er noe feil, må vi ta det opp med FeFos administrasjon. Blir det en styresak, må styret gå gjennom saken før jeg kan uttale meg ytterligere. Hun viser til direktøren for svar.

– Vil ta opp saken

Mathis Nilsen Eira har sittet som reindriftas representant i FeFo-styret i et knapt år.

– Jeg er kjent med at FeFo har fått kritikk for hvordan man har behandlet og tolket § 4 i Finnmarksloven. Jeg vil søre for at Nussir-saken løftes i sin fulle bredde i FeFo-styret før nyåret, slik at det nåværende styret får drøftet hele saken, skriver han i en SMS til NRK Sápmi.

– Om FeFos retninglinjer er feil, må vi gjøre noe med det, fortsetter han.

Hør også: Silje Muotka om Nussir-innsigelse

– Vil ikke kommentere

Harald Larsen

Tidligere styreleder i FeFo, Harald Larssen, vil ikke kommentere saken.

Foto: Thor Thrane / NRK

Da FeFo-styret vedtok retningslinjene høsten 2009, var Jan Meløy direktør og Harald Larssen styreleder. Ingen av dem vil svare på om retningslinjene som ble vedtatt er i samsvar med Finnmarksloven. De vil heller ikke svare på om retningslinjene ble sjekket opp mot Finnmarksloven før de ble vedtatt.


– For spørsmål om tidligere saker henviser jeg til direktøren. For øvrig har jeg ingen kommentar til saken, skriver Harald Larssen (Ap), i en e-post til NRK Sápmi.


Larssen er i dag rådmann i Lebesby kommune.

Les også: Gruvebobla har sprukket

Viser til kontrollkomitéen

Tidligere FeFo-direktør Jan Meløy vil heller ikke svare på spørsmål om saken. Han viser til at FeFos kontrollkomité skal sørge for at FeFos virksomhet drives i samsvar med Finnmarksloven og annen lovgivning.

– Styrevedtaket er forelagt kontrollkomitéen, slik Finnmarksloven krever, skriver Meløy.

Da FeFo sendte sine høringsuttalelser i Nussir-saken, erklærte Meløy seg inhabil.

Han er i dag seniorrådgiver i FeFo. Daværende leder av kontrollkomitéen, Kristin Normann, kan heller ikke uttale seg om saken.
– Jeg frasa meg vervet da jeg ble oppnevnt som høyesterettsdommer i 2010, skriver hun i en e-post til NRK Sápmi.

Jon Meløy

Tidligere direktør i FeFo, Jon Meløy, vil ikke kommentere saken.

Foto: Finnmarkseiendommen

Les også: Kvalsund kommune bryter loven når de gir Nussir kjøretillatelse

– Ikke i strid med loven

Nåværende leder av FeFos kontrollkomité, advokat Marianne Olssøn, vil ikke svare på NRK Sápmis spørsmål om hun synes det er greit at FeFo utøver sin funksjon etter Finnmarkslovens § 10 kun ved å vedta høringsuttalelser, og ved å ikke forholde seg til den endrede bruken av utmark som kan ha funnet sted i Ásávaggi.

– Jeg forstår saken slik at FeFo har gitt høringsuttalelse til utvinningssøknad ved Nussir. Det er Direktoratet for mineralforvaltning som gir slike tillatelser, og FeFo er en av høringspartene, skriver Olssøn i en e-post til NRK Sápmi.

Les også: Kilometervis med kjørespor i Kvalsund etter Nussir

– Oppsiktsvekkende

Marianne Olssøn

Leder av FeFos kontrollkomité, Marianne Olssøn, ser ikke at FeFo handler i strid med Finnmarksloven

Foto: NRK

Fauchald reagerer på Olssøns svar.
– Kontrollkomitéen må bidra til at det etableres en forståelse i FeFo av hvilken rolle man skal ivareta som grunneier.»

– Det er oppsiktsvekkende at FeFos kontrollkomite ikke har satt seg bedre inn i denne problemstillingen. utgangspunktet må være Finnmarkslovens § 10 og Sametingets retningslinjer.

Marianne Olssøn skriver i en e-post til NRK Sápmi at kontrollkomitéen løpende vurderer FeFos virksomhet.

– På vegne av kontrollkomitéen kan jeg ikke uttale meg om retninglinjer eller FeFos praksis er i strid med Finnmarksloven. Det er komitéen som sådan som treffer beslutninger, ikke lederen alene. Og Nussirsaken vil bli behandlet i komitéen som øvrige saker, skriver hun videre.

Olssøn har sittet i kontrollkomitéen siden 2012. Hun understreker at kontrollkomitéen, i tråd med sin oppgave, løpende følger med på FeFos virksomhet, og at den drives i samsvar i Finnmarksloven og annen lovgivning.

– Kontrollkomiteen påpekte i årsrapporten for 2012 at Sametingets retningslinjer og finnmarkslovens 10 bør samordnes mht endret bruk av utmark og arealplaner.

Hun har ikke ytterligere kommentarer til saken.