Hopp til innhold

Bygdelag tapte sak i Høyesterett om naturrettigheter i Finnmark

Høyesterett dømte i favør av Finnmarkseiendommen, som fortsetter å forvalte over naturressursene i Nesseby. Tvisten dreide seg om et utmarksområde på størrelse med Oslo kommune.

Høyesterettsdommere avsier dom

AVSA DOM: Norges Høyesteretts dommere avsa enstemmig dom i den såkalte Nesseby-saken. Finnmarkseiendommen-Finnmárkku opmodat (FeFo) fortsetter som forvalter av naturressursene.

Foto: Samuel Frode Grønmo / NRK

I dag avsa Høyesterett dommen i saken om hvem som har rett til å forvalte et område på 470 km2 i Nesseby kommune i Finnmark.

Saken i Høyesterett har vært av stor prinsipiell betydning. Den dreide seg om hvem som skal kunne forvalte å få inntekt av jakt, fiske og bærplukking i Nesseby kommune i Finnmark.

Høyesterett var enstemmig. Finnmarkseiendommen (FeFo) fikk medhold.

Til nå er det FeFo som har forvaltet området, og dommen betyr at det ikke blir endring når det kommer til hvem som forvalter området.

Gunn-Britt Retter og Jan Olli i Høyesteretts ganger

BYGDELAGET OG FEFO: Leder for Nesseby bygdelag Gunn-Britt Retter og FeFos direktør Jan Olli har fulgt saken tett i Høyesterett.

Foto: Carl-Gøran Larsson / NRK

– Jeg er først og fremst glad for at det kom en klar dom. Så er jeg også fornøyd med at Høyesterett hadde samme oppfatning av rettsgrunnlaget som oss, sier FeFo-direktør Jan Olli til NRK.

Må få inn lokale rettigheter

– Nå må vi først se på dommen og betydningen av den. Jeg er selvfølgelig overrasket over at Høyesterett var så enstemmig i saken, sier leder for Nesseby bygdelag Gunn-Britt Retter.

Også bygdelagets advokat Brynjar Østgård er overrasket over at dommerne var så enstemmige. Han sier at han det var spesielt overraskende at Høyesterett var så enige i fortolkningen av folkeretten.

Høyesterett påpekte at FeFo må lage egne retningslinjer for hvordan bygdelaget skal kunne anvende sin eksisterende bruksrett.

– Dette er et arbeid vi kommer til å sette i gang snarest, sier direktør Olli.

Området lokalbefolkningen i Nesseby fikk rettigheter til av Utmarksdomstolen

BERGEBYDALEN: Området Nesseby bygdelag ønsket å forvalte for lokalbefolkningen heter Bergebydalen. Grunnen til at Finnmarkseiendommen fortsetter å styre områdene er at Høyesterett mener at statens tidligere styring har blitt anerkjent av lokalbefolkningen i lang tid.

Foto: Skjermdump / NRK

Hadde støtte fra reindrifta

FeFo hadde partshjelpere i saken. Reindriften i området, og et annet bygdelag som heter Meskelv og omegn bygdelag.

Reindriftas advokat Anja Jonassen er fornøyd med dommen.

– Jeg har snakket med min klient, og det var særlig viktig at Høyesterett ikke la til grunn at dette bare er et gjennomtrekksområde. For realiteten er at reindrifta bruker området store deler av året, sier Jonassen.

Advokat Anja Jonassen forbereder seg i Høyesterett

REINDRIFTAS ADVOKAT: Advokat Anja Jonassen representerte reindriftas interesse

Foto: Carl-Gøran Larsson / NRK

Tidligere hadde reindriften krevd eiendomsrett uten å få medhold.

Bakgrunn for saken

Den samiske rettskampen førte til samerettsutvalget. Utvalgets arbeid førte til finnmarksloven i 2006, og med den opphørte staten som eier av Finnmark.

Eiendommen ble overført til et nytt organ, som heter Finnmarkseiendommen (FeFo). FeFos styre består av representanter for Finnmark fylke og representanter fra Sametinget.

Det foregår også en kartlegging av rettigheter i Finnmark, som gjøres av en kommisjon som heter Finnmarkskommisjonen.

Et av de første samiske områdene kommisjonen kartla var Nesseby kommune. Kommisjonen konkluderte med at Nesseby bygdelag har på vegne av lokalbefolkningen rettigheter i et utmarksområde i Nesseby – Bergebydalen.

Bygdelaget mente at lokalbefolkningen også hadde rett til å forvalte, altså styre over fiske, jakt og andre naturressurser i området. De tok saken til Utmarksdomstolen.

Der vant på bygdelaget på vegne av lokalbefolkningen i.

FeFo mente det er de som er det rette organet til å styre og forvalte områdene, og anket dommen fra Utmarksdomstolen.

Denne dommen vil ha mye å si for den videre rettskartleggingen i Finnmark.

Korte nyheter

 • Komišuvdna geigii raportta

  Otne geigii Finnmárkokomišuvdna oasseraporttas mas leat geassán čoahkkái 27 sierra ášši mat gusket boazodoalu riektediliide Kárášjogas.

  – Eatnašat geat leat ovddidan gáibádusa komišuvnnii, leat ožžon dohkkehusa oasis guohtuneatnamiidda ovdavuoigatvuođa, maid leat gáibidan, lohká komišuvnna njunuš Jon Gauslaa.

  Dainna leat sii bargan 2013 rájes. Kommišuvnna lea dutkan geas lea ovdavuoigatvuohta guohtuneatnamiidda iešguđet guovlluin Kárášjoga gielddas (Komišuvnna neahttasiidu).

  Komišuvdna lea dárkkistan stuorra gáldomateriála 1850-logu rájes gitta dálá áigái. Sii leat maid čohkken čálalaš- ja njálmmálašmateriála, oažžun dihte ollislaš gova das makkár guovlluin iešguđet siiddain lea ovdavuoigatvuohta.

  Finnmarkskommisjonen
  Foto: Eilif Aslaksen / NRK
 • Ságastallet vaššiságaid birra

  Vaššiságat ja rasisma neahtas sápmelaččaid vuostá lea Suomas leamaš olu sáhkan vássán áiggiin. Ášši lea bohciidahttán fuola sámemánáin- ja nuorain, ahte mo dát vaššiságat váikkuhit sin boahttevuhtii.

  Nuorra, Rosa-Máren Juuso, Gárasavvonis, lea okta dain guhte lea neahtas oaidnán vaššiságaid sámiid birra.

  – Dat hupmet ilgadit sápmelaččaid birra. Boahtá čoavjái dakkár ilgadis dovdu go lohká daid. Sáhtán gal lohkat, ahte mun lean oaidnán nieguidnai dan birra, dakkár heajos nieguid, lohká son.

  Suoma Sámedikki ovddeš ságadoalli, Tiina Sanila-Aikio, lea fuolas das go sámenuorat galget vásihit neahtas vaššiságaid ja rasismma.

  – Dálá čálašeamis geavahit hui garra giellagovaid. Dát lea hui váivi ja dainna leat stuorra váikkuhusat min mánáide ja nuoraide, sin dorvvolašvuođa dovdui, lohká Sanila-Aikio Yle sámi ođđasiidda.

  Tiina Sanila-Aikio i møtesal i Utsjok
  Foto: Nils Henrik Måsø / NRK
 • Biilalihkohisvuođat Nordlánddas

  Nordlánddas leat vássán jándora leamaš máŋga biilalihkohisvuođa.

  Politiijat rávvejit olbmuid vuodjit várrugasat.

  – Miehtá Nordlándda lea gálja ja olbmot berrejit heivehit leavttu siivvu mielde go leat biila vuodjimin, lohká Nordlándda politiijaid operašuvdna guovddáža jođiheaddji, Ivar Bo Nilsson.

  Earret eará Skániin lea leamaš biilabárti.