Hopp til innhold

Bygdelag tapte sak i Høyesterett om naturrettigheter i Finnmark

Høyesterett dømte i favør av Finnmarkseiendommen, som fortsetter å forvalte over naturressursene i Nesseby. Tvisten dreide seg om et utmarksområde på størrelse med Oslo kommune.

Høyesterettsdommere avsier dom

AVSA DOM: Norges Høyesteretts dommere avsa enstemmig dom i den såkalte Nesseby-saken. Finnmarkseiendommen-Finnmárkku opmodat (FeFo) fortsetter som forvalter av naturressursene.

Foto: Samuel Frode Grønmo / NRK

I dag avsa Høyesterett dommen i saken om hvem som har rett til å forvalte et område på 470 km2 i Nesseby kommune i Finnmark.

Saken i Høyesterett har vært av stor prinsipiell betydning. Den dreide seg om hvem som skal kunne forvalte å få inntekt av jakt, fiske og bærplukking i Nesseby kommune i Finnmark.

Høyesterett var enstemmig. Finnmarkseiendommen (FeFo) fikk medhold.

Til nå er det FeFo som har forvaltet området, og dommen betyr at det ikke blir endring når det kommer til hvem som forvalter området.

Gunn-Britt Retter og Jan Olli i Høyesteretts ganger

BYGDELAGET OG FEFO: Leder for Nesseby bygdelag Gunn-Britt Retter og FeFos direktør Jan Olli har fulgt saken tett i Høyesterett.

Foto: Carl-Gøran Larsson / NRK

– Jeg er først og fremst glad for at det kom en klar dom. Så er jeg også fornøyd med at Høyesterett hadde samme oppfatning av rettsgrunnlaget som oss, sier FeFo-direktør Jan Olli til NRK.

Må få inn lokale rettigheter

– Nå må vi først se på dommen og betydningen av den. Jeg er selvfølgelig overrasket over at Høyesterett var så enstemmig i saken, sier leder for Nesseby bygdelag Gunn-Britt Retter.

Også bygdelagets advokat Brynjar Østgård er overrasket over at dommerne var så enstemmige. Han sier at han det var spesielt overraskende at Høyesterett var så enige i fortolkningen av folkeretten.

Høyesterett påpekte at FeFo må lage egne retningslinjer for hvordan bygdelaget skal kunne anvende sin eksisterende bruksrett.

– Dette er et arbeid vi kommer til å sette i gang snarest, sier direktør Olli.

Området lokalbefolkningen i Nesseby fikk rettigheter til av Utmarksdomstolen

BERGEBYDALEN: Området Nesseby bygdelag ønsket å forvalte for lokalbefolkningen heter Bergebydalen. Grunnen til at Finnmarkseiendommen fortsetter å styre områdene er at Høyesterett mener at statens tidligere styring har blitt anerkjent av lokalbefolkningen i lang tid.

Foto: Skjermdump / NRK

Hadde støtte fra reindrifta

FeFo hadde partshjelpere i saken. Reindriften i området, og et annet bygdelag som heter Meskelv og omegn bygdelag.

Reindriftas advokat Anja Jonassen er fornøyd med dommen.

– Jeg har snakket med min klient, og det var særlig viktig at Høyesterett ikke la til grunn at dette bare er et gjennomtrekksområde. For realiteten er at reindrifta bruker området store deler av året, sier Jonassen.

Advokat Anja Jonassen forbereder seg i Høyesterett

REINDRIFTAS ADVOKAT: Advokat Anja Jonassen representerte reindriftas interesse

Foto: Carl-Gøran Larsson / NRK

Tidligere hadde reindriften krevd eiendomsrett uten å få medhold.

Bakgrunn for saken

Den samiske rettskampen førte til samerettsutvalget. Utvalgets arbeid førte til finnmarksloven i 2006, og med den opphørte staten som eier av Finnmark.

Eiendommen ble overført til et nytt organ, som heter Finnmarkseiendommen (FeFo). FeFos styre består av representanter for Finnmark fylke og representanter fra Sametinget.

Det foregår også en kartlegging av rettigheter i Finnmark, som gjøres av en kommisjon som heter Finnmarkskommisjonen.

Et av de første samiske områdene kommisjonen kartla var Nesseby kommune. Kommisjonen konkluderte med at Nesseby bygdelag har på vegne av lokalbefolkningen rettigheter i et utmarksområde i Nesseby – Bergebydalen.

Bygdelaget mente at lokalbefolkningen også hadde rett til å forvalte, altså styre over fiske, jakt og andre naturressurser i området. De tok saken til Utmarksdomstolen.

Der vant på bygdelaget på vegne av lokalbefolkningen i.

FeFo mente det er de som er det rette organet til å styre og forvalte områdene, og anket dommen fra Utmarksdomstolen.

Denne dommen vil ha mye å si for den videre rettskartleggingen i Finnmark.

Korte nyheter

 • Mange møtte opp for å vise motstand mot samehets

  Mange møtte opp i Bodø for å vise motstand mot samehets etter at fem-åringen Magnus ble utsatt for samehets i Bodø på 17. mai, Norges nasjonaldag.

  – Vi er alle sinte, triste, berørte i hjertet og i kroppen når vi opplever hets og rasisme i senere tid. Det gjelder flere enn bare det samiske folk, og vi tar tak i det og sier «møt opp, Bodø, og si ifra».

  Det sier Kalle Urheim som er initiativtaker sammen med ungdomsorganisasjonen Noereh.

  Les mer om demonstrasjonen her.

  Se video:

  Mange har reagert etter at fem-åringen Magnus opplevde samehets i Bodø på 17. mai, og møtte opp til støtteaksjon.
 • Oallugat bohte vuosttildit sámevaši

  Oallugat bohte Bådådjo gávpogii vuosttildit sámevaši odne, maŋŋá go viđajahkásaš Magnus vásihii sámevaši Bådådjos miessemánu 17. beaivvi, Norgga nationálabeaivvi.

  – Dát guoská midjiide buohkaide. Mii leat suhttan, mii leat váivvis. Dat dovdo sihke váimmus ja gorudis go vásihat vaši ja nállevealaheami dálá áiggis Bådådjos. Dat guoská eambbosiidda go dušše sámi álbmogii.

  Nu dadjá Kalle Urheim, gii bovdii vuosttildeapmái ovttas nuoraidorganisašuvnnain Noereh:n.

  Geahča video:

  Mange har reagert etter at fem-åringen Magnus opplevde samehets i Bodø på 17. mai, og møtte opp til støtteaksjon.
 • Eai álggat doaimmaid maŋŋá eanadoarggástusa

  Svalbárdda politiijat dieđihit NRK:i ahte ii oktage leat váldán oktavuođa singuin maŋŋá otná iđitbeaivve garra eanadoarggástusa, ahte olbmot eai oro dovdan dan. Dannego doarggástus geavai meara vuolde, de sáhttá šaddat tsunámi, muhto politiijat eai árvvoštala dakkár vára, ja olbmot eai dárbbaš báhtarit, dieđihit politiijat.