Utsetter avgjørelse om gruvedrift

FeFo utsetter med å gi tillatelse til Wega Mining om å starte gruvedrift i Kvalsund kommune.

Berit Ranveig Nilssen
Foto: Finnmarkseiendommen

– Sametingets retningslinjer som gjelder endret bruk av utmark, er noe som vi i styret må se nærmere på, sier styreleder Berit Ranveig Nilssen i Finnmarkseiendommen (FeFo).

HØR: Berit Ranveig Nilssen

Styret vil behandle søknaden til Wega Mining Asa på et styremøte fredag 18. april.

Gruvedrift og 100 nye arbeidsplasser

Wega Mining Asa har søkt om å starte med gruvedrift i Repparfjord hvor det tidligere har vært gruvedrift. Selskapet opplyser i sin søknad at ny gruvedrift vil sysselsette mellom 50 og 100 personer lokalt i Kvalsund kommune.

FeFos styreleder Nilssen sier at flere høringsinstanser ikke hadde levert sine svar til søknaden og at disse vil foreligge styret den 18. april. Videre sier Nilssen at styret må ha en gjennomgang av paragrafene 4 og 10 i Finnmarksloven før de fatter et vedtak om søknaden.

Disse vurderes som berørte parter og har fått søknaden til uttalelse: Sametinget, FeFo, Fylkesmannen i Finnmark, Finnmark fylkeskommune, NVE, Kvalsund kommune, Reindriftsforvaltningen og reinbeitedistrikt 22.

Reindrifta imot

Reinbeitedistrikt 22 er sterkt imot ny gruvedrift og viser til at områdene i Repparfjorddalen og Kvalsunddalen ikke kanbrukes optimalt på grunna av all trafikken knyttet til hytter og laksefiske.