Hopp til innhold

– FeFo har misforstått sin rolle i Nussir-saken

FeFo svikter i sin rolle som grunneier, mener jusprofessor.

Spor etter gruveselskapets beltevogn på fjellet

Spor etter beltevogn gjennom Ásavaggi

Foto: Bente Bjercke

Hvis Finnmarkseiendommen, FeFo, ikke fatter egne vedtak i Nussir-saken, bryter de loven, fastslår Ole Kristian Fauchald, professor i offentlig rett ved Universitetet i Oslo.

– Det vil være alvorlig, og en fullstendig ansvarsfraskrivelse for de som har opparbeidet seg bruksrettigheter i området. Fefo kan ikke bare overlate alt ansvar til andre offentlige organer.

Les også: FeFo-leder støtter Nussir-søknad

FeFo har ikke behandlet kjøretillatelsen

Uten at Kvalsund kommune konsulterte med reinbeitedistriktet Fiéttar, ga de gruveselskapet Nussir ASA dispensasjon fra motorferdselsloven, slik at de kunne kjøre inn i Ásavággi for å prøvebore.

Ole Kristian Fauchald

- FeFo må fatte egne, selvstendige vedtak, slik de er forpliktet til etter loven, sier jusprofessor Ole Kristian Fauchald

Foto: Bente Bjercke

Nå deler kilometervis med spor etter beltevogner dalføret i to, og reinen vil ikke lenger være i området.

FeFo skal forvalte grunn- og naturessurser i Finnmark etter Finnmarksloven og Sametingets retningslinjer for endret bruk av utmark. Til tross for sine høringsuttalelser i Nussir-saken, har FeFo aldri vært involvert i behandlingen av Nussirs kjøretillatelse.

De har heller ikke konsultert reinbeitedistriktet.

I følge Finnmarkslovens § 10 skal Fefo vurdere hvilken betydning endringer i bruken av utmark kan ha for blant annet reindrift.

Les også: Kvalsund kommune bryter loven når de gir Nussir kjøretillatelse

– Det er ingen tvil om at Finnmarksloven innebærer et skille mellom disse rollene, og at det vil være mangelfull oppfølgning av rollen som grunneier om FeFo unnlater å følge prosedyren foreskrevet i § 10 som en konsekvens av at FeFo har avgitt uttalelser om saken til myndighetene.

Ole Kr. Fauchald, jusprofessor

Har ikke konsultert reindrifta eller Nussir

Sverre Pavel, leder for grunn og rettigheter i FeFo, skriver i en e-post til NRK Sápmi at FeFo ikke har konsultert reinbeitedistriktet. De er heller ikke blitt konsultert av Kvalsund kommune, noe ordfører Ragnar Olsen bekrefter i en e-post.

– FeFo har aldri tatt kontakt med oss om noe som helst, sier Mikkel Nils M. Sara, leder i reinbeitedistrik 22 Fiéttar. Han forteller også at de ikke har noen oversikt over hvor gruveselskapet har prøveboret.

Administrerende direktør i Nussir ASA, Øystein Rushfeldt, bekrefter også i en e-post til NRK Sápmi at Nussir kun har søkt Kvalsund kommune om kjøretillatelsen.

Mikkel Nils M. Sara

– Vi har aldri hørt noe fra FeFo, sier Mikkel Nils M. Sara , leder i Fiettar.

Foto: Bente Bjercke


– Vi har fulgt anvisningene fra kommunen, skriver direktøren.

Les også: Sanners gruve-ja strider mot folkeretten

– Overprøver ikke kommunen

FeFos direktør siden 2012, Jan Olli, er ikke enig med professor Fauchald. Han sier at FeFo ikke har vurdert Nussirs kjøring i Ásávaggi som endret bruk av utmark. Han bekrefter også Sverre Pavels e-post om at "FeFo som grunneier ikke overprøver kommunale dispensasjoner, og heller ikke stiller tilleggskrav."

Les også: Ikke enige om avbøtende tiltak

– Vi skal normalt ikke sette oss opp mot kommunale vedtak om dispensasjoner fra motorferdselsloven. Vi er ikke part i saken. Men i generelle saker som gjelder endret bruk av utmark, skal FeFo , i likhet med andre offentlige instanser, gjøre en interesseavveining.

Han forteller at FeFo forholder seg til de strategiske retningslinjene FeFo-styret har vedtatt.

Jan Olli

FeFo-direktør Jan Olli vil ikke overprøve Kvalsunds kommunes kjøretillatelse til gruveselskapet Nussir.

Foto: Carl-Gøran Larsson / NRK

- I likhet med andre grunneiere kan vi nekte gruveselskapet å kjøre inn i området, men vi gjør ikke dette på grunn av føringene i strategisk plan, sier Olli. Denne planen ble vedtatt våren 2011.

Han understreker at FeFo ikke anser traseér i forbindelse med undersøkelser og prøveboring for å være endret bruk av utmark.

Betenkelig håndtering

Jusprofessor Fauchald sier at Nussir skulle ha avklart forholdet til grunneier før de startet opp med motorferdsel og boring.

– Nussir kan i utgangspunktet ikke ta seg til rette på eiendommen uten en slik avklaring, sier jusprofessoren.

Fauchald mener FeFos håndtering av Nussir-saken er svært betenkelig, og påpeker at FeFo må skille mellom rollene som grunneier og høringsinstans.

– Må skille mellom rollene

– FeFos begrunnelse for å unnlate og ta fatt i dispensasjonen fra motorferdselsloven ser ut til å være at de har kommet med høringsuttalelser til konsekvensutredningen og reguleringsplanen, sier Fauchald.
Å være høringsinstans er en annen funksjon enn den rollen FeFo har som grunneier overfor Nussir og reinbeitedistriktet, forklarer Fauchald.

ATV fra Acrtic Drilling Company

ATV fra Arctic Drilling Company kjører gjennom Ásavaggi etter å ha prøveboret for gruveselskapet Nussir ASA.

Foto: Bente Bjercke

Jusprofessoren påpeker at FeFo må skille mellom de to rollene.

– Det er ingen tvil om at Finnmarksloven innebærer et skille mellom disse rollene. Det vil være mangelfull oppfølgning av rollen som grunneier om FeFo unnlater å følge prosedyren foreskrevet i § 10 som en konsekvens av at FeFo har avgitt uttalelser om saken til myndighetene.

– FeFo skal fatte egne, selvstendige vedtak slik de er forpliktet etter loven.

Ole Kr. Fauchald

Les også: Miljødirektoratet avgjør utslippssøknaden i år

FeFo har misforstått sin rolle

Fauchald mener saksgangen i Nussir-saken viser at FeFo har misforstått sin rolle når det gjelder behandlingen av gruvesaker under Finnmarksloven.

I følge jusprofessoren skal FeFo fatte egne, selvstendige vedtak slik de er forpliktet til etter Finnmarkslovens §10. I tillegg må FeFo skaffe egen dokumentasjon om konsekvensene for brukerne av eiendommen.

På dette grunnlaget skal FeFo fatte vedtak om det er akseptabelt med endret bruk.

– Slike vedtak kan ikke fattes i form av høringsuttalelser. I denne saken er det ganske åpenbart at det foreligger endret bruk slik at § 10 må etterleves. Hvis ikke § 10 anvendes her, vil den miste sin betydning i tidlige faser av gruveprosjekter, fortsetter Fauchald.

Jernrør Nussir-fjellet

Jernrør etter gruveselskapet Nussir ASAs prøveboring stikker opp fra grunnen i Àsávaggi. I bakgrunnen skimtes Repparfjord.

Foto: Bente Bjercke

– Følger ikke Finnmarksloven

Han forklarer at FeFo som grunneier godt kan vedta en generell praksis om motorferdsel over eiendommene sine. Men i henhold til § 10 har FeFo en plikt til å vurdere effektene av endret bruk.

- Dermed blir det ikke i tråd med loven å unnlate og foreta en slik vurdering. FeFo skal etter loven foreta en selvstendig og konkret vurdering, og kan ikke "delegere" dette til kommunestyret, sier Fauchald.

Hør lydklipp: Silje Muotka om Nussir-innsigelse

– Må skriftliggjøre sine vedtak

Gruveselskapets spor gjennom Ásavaggi graver seg rett inn i plenumsvedtaket Sametinget fattet om FeFo i sommer.

– FeFo skal fatte vedtak i saker som omfatter endret bruk av utmark jfr. finnmarkslovens § 4 og Sametingets retningslinjer om endret bruk av utmark.
Sametingets retningslinjer peker på hvilke vurderinger FeFo skal gjøre i forhold til Finnmarksloven i slike henseender, sier medlem av Sametingsrådet, Silje Karine Muotka (NSR).

Silje Karine Muokta

– FeFo må følge Samtingets retningslinjer for endret bruk av utmark, sier Silje Karine Muotka, NSR

Foto: Bente Bjercke


Vedtaket fremhever at FeFo må skriftliggjøre vurderingene.

Muotka understreker at FeFo samtidig må innhente syn fra berørte parter i en slik sak.

- Vurderingene de gjør med tanke på endret bruk av utmark må synliggjøres skriftlig, styret skal fatte slike vedtak. Slike vurderinger kan ikke delegeres generelt til direktøren. Ved uenighet kan de sende saken til Sametinget for behandling jfr. finnmarkslovens § 10, 2.ledd, sier Moutka.

Hun mener at FeFo fremdeles kan fatte vedtak i denne saken når driftskonsesjonen skal behandles.

Venter på driftskonsesjonen

Jan Olli ønsker ikke å svare på spørsmålet om FeFo har gjort en skriftlig vurdering av om Nussirs kjøring i Ásavággi har medført endret bruk av utmark.

FeFo-direktøren understreker at FeFo ikke har sagt et endelig ja eller nei til gruve, og mener at FeFo har fulgt mineralloven, Finnmarksloven og Sametingets retningslinjer for endret bruk av utmark i sin håndtering av saken.

– Vi skal fatte vedtak i saken når søknaden om driftskonsesjon kommer, sier FeFo-direktøren.

Les også: Gruvebobla har sprukket

Om Nussir får starte gruvevirksomhet i Kvalsund, vil FeFo ha rett på 0,5 % av omsetningsverdien + 0,25 % i urfolksavgift. Fefo har i sine høringsuttalelser stilt seg positive til bruken av sjødeponi, men har ikke fattet noe eget vedtak i saken.

Korte nyheter

 • Samenes konferanse åpnes i Váhtjer/Gällivare

  I dag, torsdag, åpnet den 22. samekonferansen i Váhtjer/Gällivare. Samekonferansen avholdes hvert fjerde år og det er samerådet som er ansvarlig for forberedelse og gjennomføring av konferansen.

  Konferansen holdes til og med søndag, og temaet for konferansen er "EMPOWERING SÁPMI", eller «styrking av Sápmi» på norsk.

  Åpning av Samekonferanse 2022 Gällivare
  Foto: Nelly Anna Karolina Engström / NRK
 • Nisu ii roasmmohuvvon bargolihkohisvuođas

  Váile 40 jahkásaš nisu Deanus guhte sáddejuvvui odne duorastaga ambulánsahelikopterin Girkonjárgga buohccevissui, ii leat roasmmohuvvan, čállá Finnmárkku buohcceviessu Twitteris. Sii doalahit nissona buohcceviesus áicamii. Boles dieđihii lihkuhisvuođa birra sullii dii.12. Lossa návetrusttet lei gahččan nissona ala ja son sáddejuvvui buohccevissui.

 • Sihkkelgilvu álggii odne

  Arctic Race of Norway sihkkelastingilvu álggii odne Måeffies Nordlánddas. Gilvu bistá njeallje beaivve, sotnabeaivve jovdet mollii Troandimii. Oassálastit sihkkelastet njeallje etáhpa, ja dán jagi lea vuosttaš geardde go okta etáhpa lea biddjon Trøndelágii.

  Syklister på start til Arctic Race i Mo i Rana.
  Foto: Martin Steinholt / NRK