Får støtte fra fylkespolitikere om Tanavassdraget

Fylkesutvalget i Finnmark mener også at forslaget til nye fiskeregler for Tanavassdraget, bør avvises.

Steinar Pedersen ved Tanabredden

Leder i Tanavassdraget Steinar Pedersen får stadig mer støtte til kravet om å forkaste forslaget til ny overenskomst, og starte nye forhandlinger

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Leder i Tanavassdragets fiskeforvaltning, Steinar Pedersen, er glad for støtten:

– Det er svært gledelig at politikerne i Finnmark både på stortings- og fylkestingsnivå, på tvers av partigrensene, er så klare og tydelige når de ser at viktige interesser i fylket blir satt under press, sier Pedersen.

Han retter en stor takk også til fylkesutvalget, og håper at man på sentralt departementalt hold følger rådet fra både stortings- og fylkespolitikerne i Finnmark.

Tirsdag ga nemlig fylkesutvalget full støtte til kravet fra stortingsrepresentantene fra Finnmark om den fremforhandlede avtalen mellom Norge og Finland om nye fiskeregler for Tanavassdraget .

I uttalelsen krever stortingsrepresentantene at overenskomsten for tanavassdraget enten bør reforhandles eller sies opp .

Finnmarksbenken i Stortinget

De fem stortingspolitikerne fra Finnmark påpeker at laksefisket i Tanavassdraget er en sak som er meget viktig for befolkningen i Tanadalen, på begge sider av grensen. Nå krever de at departementet sier opp overenskomsten. FOTO: MONTASJE/NRK

Foto: Montasje/NRK

Uttalelsen anfører punkter knyttet både til prosess – blant annet gjennomføring av høringsrunden og kort høringsfrist samt innholdet i overenskomsten.

I uttalelsen fra fylkesutvalget heter det blant annet:

«Finnmark fylkeskommune har ikke fått denne saken til høring og har dermed ikke fått mulighet til å uttale oss.

Fylkesutvalget støtter i sin helhet den uttalelsen som våre stortingsrepresentanter har fremmet og støtter dermed kravet om at overenskomsten for Tanavassdraget bør reforhandles eller sies opp.»

Finsk eiendomslovgivning skaper hodebry

Det nye forslaget går inn for å redusere både turistfisket og det lokale stang- og garnfisket. Kun hytteeiere på finsk side i Tanadalen vil få utvidede rettigheter og utvidet fisketid. Det blir i den sammenheng vist til finsk eiendomslovgivning.

Stortingspolitikerne mener at det ikke kan være riktig at finsk eiendomslovgivning skal bidra til å øke fiskepresset i vassdraget.

De ber også statsråden vurdere realismen i å få med lokalbefolkningen på nye reguleringer når det er nødvendig, samtidig som man slipper nye fiskere med nye rettigheter til i elva.

Nei også fra sametingsrådet

Også sametingsrådet mener at avtalen bør reforhandles

Saka legges fram for plenum i Sametinget torsdag i neste uke. Norske Samers Riksforbund (NSR) vil i den forbindelse avholde et åpent folkemøte i Karasjok på mandag om Tanaoverenskomsten.

Grensevassdragskommisjonen

Også den norsk-finske grensevassdragskommisjonen har behandlet saka 6. og 7. september. Representantene for Tana, Karasjok og Utsjok kommuner utrykte sin misnøye med avtaleprosessen og forhandlingsresultatet.

De understreket den manglende involveringen av lokalbefolkningen i forhandlingsprosessen. Alle kommuner som er representert i kommisjonen ønsker å forkaste avtaleforslaget som har vært ute på høring og foreslår at avtaleforhandlingene tas opp igjen.

Den norsk-finske grensevassdragskommisjonen ber om at det tas hensyn til disse synspunktene som kom opp på kommisjonens møte.