Hopp til innhold

Fant trøst i musikken – Felgen orkester ute med albumet «čuđit»

Rett før Felgen orkester skulle gi ut albumet, mistet bandet en av sine viktigste støttespillere. Nå hedrer de han med cover av hans egen låt.

Felgen orkester

ALBUMSLIPP: Felgen orkester ga ut sitt 5. album fredag 5. februar.

Foto: June Grønnvoll Bjørnback

Det er november. Om ikke lenge tar høytiden sitt inntog i hverdagen. Felgen orkester gleder seg til å gi fansen en livlig julepresang i form av rykende ferske låter - før julefreden kan senke seg og familietid står for tur.

Så kommer den utenkelige beskjeden. Felgen-pappa Arne Hansen har fått hjertestans.

– Det var veldig spesielt, den timen vi satt og ventet på svar om at det ikke gikk, forteller sønnen Nils Mikael Hætta Hansen til NRK.

Arnes nærmeste sitter igjen med et tomrom som ikke kan fylles. Felgen orkester er i sorg. To av bandmedlemmene har mistet sin far, mens tre av medlemmene har mistet en onkel.

– Ingen hadde forventet det. Det var et stort sjokk for oss alle, sier Nils Mikael.

Nils Mikael føler det har vært fint å kunne bruke musikken som trøst i tiden etter Felgen-pappas død.

TOMROM: Pappa Arne har etterlatt seg et tomrom. Nils Mikael beskriver det som rart og veldig tungt.

Foto: June Grønnvoll Bjørnback

Albumslipp settes på vent, brødrene Nils Mikael og Morten Ailu går en annerledes høytid i møte.

Stor støtte

«Felgen-pappa» beskrives som en engasjert og arbeidsom person. Det var blant annet han som førte de joviale guttene inn i musikkens verden.

– Han var med på å tilrettelegge alt så vi kunne lykkes med det vi gjorde så godt som mulig, forteller Nils Mikael.

Arne Hansen, internt kjent som Felgen-pappa.

FELGEN-PAPPA: Arne Hansen har hatt en viktig rolle i guttenes musikalske reise.

Foto: Privat

Før Felgen orkester i det hele tatt var påtenkt, fikk gjengen bestående av søskenbarn og kamerater sitt eget kreative verksted hjemme hos Arne.

– Det er det vi pleier å kalle «Felgen-pub», stedet der alt begynte, mimrer Felgen-medlem Petter Tretnes Hansen.

Guttene fikk friheten til å tenke ut og lage den musikken de ville. På sidelinjen sto «Felgen-pappa», Arne, klar for å hjelpe der han kunne.

En hyllest til «Felgen-pappa»

En låt som har hatt stor betydning for medlemmene i Felgen orkester er «Giđđabeaivvit». Låten er skrevet for mange år siden av Arne Hansen og Tore Lindi.

– Det var en sånn sang som vi alle kunne. Så lærte vi den på gitar, jeg, Petter og flere andre. Det var et mål om å lære den, og vi pleide å spille den på mange fester, forklarer Nils Mikael.

Etter at Arne gikk bort, ville Felgen orkester finne en måte å hedre han på. Sangen de alle hadde vokst opp med, «Giđđabeaivvit», dukket opp i tankene.

– Da vi tok opptak av sangen, tenkte vi «hvorfor har vi ikke gjort dette før?». Sangen har jo alltid vært der, sier Nils Mikael.

Morten Ailu Hansen fra Felgen orkester.

MUSIKKGLEDE: Arnes yngste sønn, Morten Ailu, finner glede og komfort i albumet Čuđit.

Foto: June Grønnvoll Bjørnback

– Kanskje det beste albumet vi har laget

Morten Ailu har funnet mye komfort i å høre på musikken fra «čuđit» i etterkant av farens død.

– Det bringer med seg minner på et eller annet vis. Det har vært som en trøst for meg, fastslår han.

Prosessen med å lage albumet har tatt litt i overkant av et år. Tolv nye låter er klare for utgivelse.

– Dette er et litt annerledes album enn det vi har laget tidligere. Det er personjoik her, litt politikk, og litt er i samme stil som det vi har gitt ut tidligere med tekster om dagligdagse hendelser, opplyser Nils Mikael.

Hvordan tror du albumet vil bli mottatt?

– Etter min mening er dette kanskje det beste albumet vi noen gang har laget. Men man vet jo ikke hvilken mottakelse det får, men jeg er i hvert fall veldig fornøyd, svarer han bestemt.

Rett før Felgen orkester skulle gi ut albumet, mistet bandet en av sine viktigste støttespillere. Nå hedrer de han med cover av hans egen låt.

FELGEN ORKESTER: Fra venstre ser vi Henning Anti, Petter Tretnes Hansen, Morten Ailu Hansen, Nils Mikael Hætta Hansen, Rolf Morten Amundsen og Tom Stian Hansen

Korte nyheter

 • Almetjh sjuevnedstïjjeste vuelkieh

  Sjuevnedstïjje noerhtene aalkeme. Gellie almetjh daelie åarjese vuelkieh, juktie eah daarpesjh noerhtene abpe sjuevnedstïjjem årrodh.

  – Manne joekoen nahkeren sjïdtem jïh vaenie energijem åadtjoem. Negatijve sjïdtem jïh löövles aajmoem åadtjoem, Therese N. Andersen jeahta, gie Askeristie båata. Dïhte noerhtene vïjhte jaepieh orreme, jïh panihkedomtesh fïerhten jaepien åådtje gåessie sjuevnedstïjje aalka. Daan jaepien edtja åarjese vuelkedh.

  Siri Broch Johansen aaj seamma domtesh sjuevnedstïjjen bïjre åtna. – Jïs manne leam gåetesne abpe sjuevnedstïjjem, manne daelviedepresjovnem orrejaepievadtesinie åadtjoem, Johansen jeahta.

  – Mijjieh dovne tjoevkem jïh jemhkelem daarpesjibie jïs edtjebe hijven åeremebalansem utnedh, Ole-Marius Minde Johnsen jeahta, gie Mental Helsen åejvie.

  Gellie daaroeh sijjen energijem dessieh, jïh Johnsen jeahta medtie 800.000 almetjh daelviedepresjovnem åadtjoeh. Jïs maahtah åarjese vuelkedh, dellie dïhte joekoen hijven råajvarimmie. Jïs ih maehtieh, dellie tjoevketerapije, aktiviteete jïh sosijaale gaskese leah hijven råajvarimmieh. Lea aaj vihkeles ålkone årrodh gåessie lea tjuavkede, Johansen jeahta.

 • Reindriftsmillionær konkurs

  Millionær Thor Aage Pedersen sitt selskap «Brunbjørn as» ble denne uken slått konkurs av eierne. Pedersen har bygget sin formue på slakt av rein i Finnmark.

  Pedersen har flere økonomiske utfordringer. Skatteetaten har tatt pant i en leilighet i Sandvika tilsvarende 7,6 millioner kroner.

  Pedersen har lagt ut leiligheten i Sandvika og en Bugatti sportsbil til 40 millioner kroner ut for salg.

  Brunbjørn hadde i 2021 40 ansatte, som nå mister jobben. Selskapet hadde i 2021 en omsetning på 204 millioner kroner, et resultat før skatt på nesten 16 millioner kroner og eiendeler for 75 millioner kroner, skriver Dagens Næringsliv.

  Pedersen har bygget sin formue gjennom sitt slakteri for rein i Tana.

  Thor-Aage Pedersen
  Foto: Eilif Aslaksen / NRK
 • - Vi må stoppe samehetsen, sier varaordfører

  – Jeg klarer ikke lenger sitte stille og se på hetsen, hatet og hverdagsrasismen som rettes mot samer, skriver varaordfører i Rossen tjïelte/Røros kommune, Christian Elgaaen i en kronikk i avisen Fjell-Ljom.

  «Hets og diskriminering av samer fører til en rekke problemer. Blant dem er psykisk og fysisk uhelse. Samiske ungdommer rapporterer om at de må stå til ansvar for saker og konflikter som har pågått over flere år, og som de åpenbart ikke har noe ansvar for. Andre skjuler sin samiske identitet og unngår å fortelle at de er samiske.»

  Elgaaen foreslår ingen konkrete tiltak, men oppforder allikevel alle til å slutte med hets og diskriminering.

  –Jeg håper vi alle i fellesskap kan bidra til det.