Erna har flyttet metallkontrollen

Miljøverndepartementet er fratatt avgjørelsen i gruveselskapet Nussirs innsigelsessak i Kvalsund.

Solberg og Sanner

Statsminister Erna Solberg har flyttet ansvaret for gruvesakene til Kommunal-og regionaldepartementet og statsråd Jan Tore Sanner

Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

Innsigelsene mot de omstridte gruveplanene i Kvalsund har hittil ligget på miljøverndepartementets bord. Regjeringsskiftet har flyttet avgjørelsen. Nå er det kommunal-og moderniseringsminister Jan Tore Sanners (H) departement som har fått saken.

Dermed skal Sanners departement bestemme om innsigelsene fra Sametinget og Områdestyret i Vest-Finnmark mot Nussirs reguleringsplan tas til følge eller ikke. Nussir ASA planlegger kobbergruve i Kvalsund. Gruveområdet ligger midt i et reinbeitedistrikt.

Repparfjord

Her i Repparfjorden i Kvalsund kommune ønsker gruveselskapet Nussir blant annet å anlegge et sjødeponi i forbindelse med gruvedriften.

Foto: Allan Klo

Har flyttet ansvaret for gruvesakene

Statsminister Erna Solberg (H) tok grep i gruvesakene ved å flyttet ansvaret for plan- og bygningsloven fra Miljøverndepartementet til Kommunal-og regionaldepartementet.

Dermed har hun også flyttet gruveselskapenes reguleringsplaner ut av Miljøverndepartementet. Miljøverndepartementet har frem til nå hatt ansvar for å behandle innsigelsene mot den planlagte gruvedriften i Kvalsund.

Vil ikke kommentere

Statsminister Solberg vil ikke begrunne hvorfor Miljøverndepartementet ikke lenger skal ha dette ansvaret.

– Vi viser til kommunal- og regionsdepartementet som rett departement, skriver kommunikasjonssjef Trude Måseide ved statsministerens kontor i en e-post til NRK Sápmi.

Heller ikke kommunal-og moderniseringsminister Jan Tore Sanner vil kommentere saken. Men Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) bekrefter at Nussirs innsigelsessak ligger på deres bord.

– Nussir-saken er til behandling, og verken vi eller statsministeren vil kommentere den nå, skriver KRDs kommunikasjonsavdeling i en e-post til NRK Sápmi.

Sanner og Amundsen styrer gruvesakene

Departementet bekrefter videre at det er Jan Tore Sanner som nå bestyrer Miljøverndepartementes planavdeling.

Dermed er det Sanner som har det overordnede ansvaret for plan-og bygningsloven og for innsigelsesakene om gruvedrift i Kvalsund og Førde. Statssekretær Per Willy Amundsen (Frp) følger opp både planavdelingen og bolig-og bygningsavdelingen.

– Svekker miljøhensyn

Ole Kristian Fauchald

– Flyttingen av Miljøverndepartementets planavdeling kan svekke miljøhensynet i plansaker, sier miljørettsprofessor Ole Kristian Fauchald.

Foto: Bente Bjercke

Miljørettsprofessor Ole Kristian Fauchald fra Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo er skeptisk til statsminister Solbergs grep.

– Ansvaret for plansaker har tradisjonelt ligget hos Miljøverdepartementet, mens byggesaker har ligget hos Kommunal-og regionaldepartementet. Flyttingen av Miljøverndepartementes planavdeling til Kommunal- og regionaldepartementet kan innebære en alvorlig svekkelse av miljøhensynet i plansaker, sier Fauchald.

Åpner for bruk av sjødeponi

Høyre og Fremskrittspartiet la frem sitt regjeringsdokument i begynnelsen av oktober.

I dokumentet står det at at regjeringen ønsker å legge til rette for vekst i mineralnæringen, og at regjeringen åpner for at gruveselskapene kan slippe avfallet ut i fjordene, i såkalte sjødeponier. Nussir har søkt om å slippe ut gruveavfall i Repparfjord.

Vil ikke si når avgjørelsen faller

Formelt sett skal ikke ansvaret for plan-og bygningsloven overtas av Jan Tore Sanners nye departement, Kommunal-og moderniseringsdepartementet før 1. januar.

I og med at avgjørelsen i Nussirs innsigelsessak allerede ligger på statsråds Sanners bord, ble det altså ikke klima-og miljøvernminister Trine Sundtoft (H), som arvet den hete gruvesaken fra tidligere miljøvernminister Bård Vegard Solhjell (SV).

– Vi kan i dag ikke si når vedtak foreligger, skriver saksbehandler Martine Løvvold i en e-post til NRK Sápmi. Hun fortsetter som saksbehandler i innsigelsessaken, også under statsråd Sanner.

Om Nussirs reguleringsplan blir vedtatt, er det Miljødirektoratet som skal behandle Nussirs utslippssøknad.