En av Norges eldste utmarksutøver føler seg truet

En av Norges eldste utmarksutøvere er redd for at han nå må begynne å betale for å fiske i vann som familien har brukt i generasjoner. Redselen går på helsa løs.

Erik Trosten

84 år gamle Erik Trosten gjør seg klar for isfisking.

Foto: Mathis Sara Wilhelmsen / NRK

84 år gamle Erik Trosten reiser til plassen han kaller hjemmet sitt. Hele livet har han jaktet og fisket på tradisjonelle måter.

Nå frykter han at helsen og livskvaliteten svekkes når han hører at Fefo skal ta betalt for å fiske.

– Jeg tviler sterkt at jeg kommer til å betale for å fiske, jeg har fisket i over 80 år på disse områdene. Jeg er redd for at helsa kan begynne å svikte hvis jeg mister mulighetene mine, sier Trosten.

FeFo gjennomfører først to folkemøter om innlandsfiske i Finnmark. Møtene arrangeres i forkant av høringen som blir sendt ut i løpet av februar 2015.

Første folkemøte var i Varangerbotn, neste møte skal være i Lakselv 22. januar.

Folkemøte

Folkemøte i tana

Her har folket møtt opp til folkemøte i Varangerbotn.

Foto: Mathis Sara Wilhelmsen / NRK

Finnmarkseiendommen hadde invitert befolkningen til folkemøte i Varangerbotn. Her skulle fefo fortelle om de nye reglene for fiskekort. Av dem som hadde møtt opp, var det mange som lurte på om fefo kunne love at finnmarkinger ikke må betale for å fiske.

Leder for FeFos utmarksavdeling, Einar Asbjørnsen kunne ikke love noe.

– Jeg kan ikke garantere noe, til syvende og sist er det styret som vedtar strategiplan, sier Asbjørnsen.

Utmarkslederen tør ikke å gi noe garanti for de oppmøtte,

Hartvik Hansen på sitt kontor på rådhuset i Tana

Styremedlem Hartvik Hansen mener at reglene for fiskekort burde være det samme som før.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

men det gjør fefos styremedlem Hartvik Hansen.

– Jeg kan ikke se for meg at lokalfolk skal begynne å betale for å fiske i Finnmark, det skal være som før, sier Hansen.

FeFo gjennomfører i februar 2015 en høring om de prinsipper som skal være gjeldende for å regulere innlandsfiske i henhold til Finnmarkslovens § 27.

Ikke fornøyd

Erik Trosten er ikke helt fornøyd med svaret han fikk på folkemøtet, han har en klar mening om hva han tenker om fiskekort saken.

– Jeg kommer nok til å tenke meg om før jeg betaler for fiskekort, sier Trosten.

Han forteller videre at områdene han bruker har vært i brukt i tradisjoner, og at det er hans rettighet til å fortsette med det.

Se video av saken på samisk:

TV-sak på Oddasat 22.01.15

Bakgrunn for regulering

Styret i finnmarkseiendommen har bedt direktøren om å høre på prinsipper for regulering av innlandsfiske i henhold til Finnmarksloven § 27.

Foranledningen til dette, er vedtaket styret tok i styresaken angående 5 kilometersonen, der det heter:

« FeFo vil sette av økte ressurser til kartlegging av innlandsfiskeressursen i 2014.
Den økte innsatsen skal skje gjennom samarbeid med aktuelle kommuner. FeFo vil ta i bruk flere av mulighetene i kortsalgsportalen til å styre kortsalget, beskatningstrykket og fangstrapporteringen.

FeFo vil foreta en undersøkelse/kartlegging av utvalgte vann i pressområder i Tana kommune i april/mai 2014 i samråd med kommunen. Formålet med registreringen av fiskerne vil være å skaffe fram data om omfang og fordeling av fiskerne og beskatning av fiskebestandene i de utvalgte vannene.

På bakgrunn av kartleggingen vil FeFo, innenfor rammen av Finnmarksloven, vurdere egnede tiltak for å ivareta fiskeressursene, samt lokalbefolkningens interesser.»

Forslag til regulering

Finnmarksloven åpner opp for at FeFo kan innskrenke adgangen til å utnytte de fornybare ressursene dersom ressurshensynet tilsier dette. Ut fra hva som er mest hensiktsmessig i det enkelte område vurderer FeFo at ulike tiltak kan være aktuelle ved regulering av innlandsfiske.

  • Regulering av antall fiskere i et område. Basert på kunnskap om bestand og samlet antatt uttak i aktuelle fiskeområde for innlandsfiske, kan FeFo regulere adgangen til fiske på finnmarkseiendommen. Det kan reguleres
    på antall fiskere i et fiskeområde og samlet totalt uttak. FeFo ønsker i utgangspunktet ikke å regulere redskapsbruk.
  • Regulering basert på høstingsintensitet. Basert på antatt tålt uttak, settes et øvre tak på antall kilo fisk per år som kan tas innenfor aktuelle område. Gjenutsatt fisk utelates. Under ser du de mulige alternativene;

1. Når hele kvoten er tatt, stenges fisket eller kortsalget for alle, ingen
forskjell mellom brukergrupper.

2. Når halvparten av kvoten er tatt, stenges fisket eller kortsalget for
de bosatt utenfor Finnmark, resterende kvote forbeholdes de bosatt
i Finnmark.

3. Når halvparten av kvoten er tatt, stenges fisket eller kortsalget for
de bosatt utenfor kommunen, resterende kvote forbeholdes de
bosatt i kommunen.

  • Bruk av fangstrapporter for å regulere fisket. Basert på kjennskap til antall fisk som i gjennomsnitt tas per fisker, sett opp mot antatt tålt uttak, settes et maks antall fiskekort som legges ut i det aktuelle området. Under ser du de mulige alternativene:

1. Når alle kort er tatt, stenges fisket eller kortsalget for alle, ingen
forskjell mellom brukergrupper.

2. Når halvparten av kortene er tatt, stenges fisket eller kortsalget for
de bosatt utenfor Finnmark, resterende kort forbeholdes de bosatt i
Finnmark.

3. Når halvparten av kortene er tatt, stenges fisket eller kortsalget for
de bosatt utenfor kommunen, resterende kort forbeholdes de bosatt i kommunen.

  • Regulering med utgangspunkt i kommunenes ressursvurdering: Basert på kommunenes ressursvurdering gjort i utarbeidelsen av kommunal garnforskrift, settes det en begrensning i øvre antall fiskekort ut fra om fiskelokalitetene er definert som frigarnsområde, 1-garnsområde eller 3-garnsområde. Eksempler under:

1. Garnforbudsvann: 5 kort per døgn per dekar fiskeflate

2. 1- garnsvann: 10 kort per døgn per dekar fiskeflate
3. 3- garnsvann: 30 kort per døgn per dekar fiskeflate

  • Fredning av enkeltarter. Enkeltarter av fisk kan fredes midlertidig i enkelte fiskeområder ved behov. Regulering kan også gjøres i form av minstemål, maksmål og dagskvote. Bruk av mindre fredningsområder kan også benyttes.
  • Dersom det stenges for fiske, eller gjøres fredning av enkeltarter, kan det vurderes å åpne for at egne fang og slipp fiskekort gjøres tilgjengelig (med tanke på reiselivsbedrifter eller andre brukergrupper).
  • Ved reguleringer skal det tas hensyn som sikrer allmennheten adgang og samtidig sikrer fylkets innbyggere adgang til alle fiskeområdene i hele fiskeperioden. Det kan reguleres mellom fylkets innbyggere, kommunens innbyggere og personer bosatt utenfor Finnmark.