Ektesne heevehtidh

Saemiedigkie, Tråanten tjïelte jih fylhketjïelte ektievuekie latjkoem nænnoestamme.

Samarbeidspartnerne i Trondheim

Gårroeh bieleste: Saemiedigkiepresideente Aili Keskitalo, fylhkeåvtehke Åarjel-Trøøndelaagesne Tore O. Sandvik, Tråanten-åvtehke Rita Ottervik jih saemiedigkieraerije Ann-Mari Thomassen.

Foto: Kjell Roger Appfjell / NRK

Dïhte voestes saemien rïjhketjåanghkoe Tråantesne öörnesovvi goevten 6.b. 1917.

Saemiej åålmegebiejjie sjidti goevten 6.b. Dihte lij dihte biejjie, jaepien 1917 gåessie Elsa Laula saemide tjåanghkose gåtjkoeji. Dihte voestes stoerre saemien tjåanghkoe Tråantesne lij.

Saemiedigkie, Åarjel-Trööndelaagen fylhketjïelte jïh Tråanten tjïelte lea ektesne seamadamme 100-jaepienheevehtimmiem mïerhkesjidh jaepien 2017.

Saemiedigkien presideente laajhta staate budsjeedte- uvtelassem gusnie ij naan beetnegh dåajvoehtamme daan mïerhkesjimme beajjan.

– Ij edtjh staate åådtje mijjiem heerredh jih heevehtidh. Tjoerebe daelie åvtese heevehtimmie jaapan barkedh, gåessie saemieh gaajhkh noerhte laantijste tjåanghkanieh. Gusnie Ealsan jih jeatjah saemien politihkeri åssjelh nænnoestibie, Keskitalo eevtjie.

Daan mænngan ektievuekie latjkem nænnoestin.

Elsa Laula Renberg

Elsa Laula eadtjohks nyjsenæjja mij vostes saemien rijhketjåanghkoem øørni jaepien 1917.

Foto: Stiftelsen Saemien Sijte

Nasjonale heevehtimmie

Fylhkeåvtehke Åarjel-Trøøndelaagesne latjkes edtja nasjonale heevehtimmie årrodh jih jaahka sån staate edtja beetnegi gujmie dåarjelidh.

– Mijjieh hijvene tjåanghkoem åtneme stoerredigkiepresideentene jih tjïelteministerene jih govloes dah guaktah sijhtijægan nasjonale heevehtimmiem dåarjodh. Tjoeveribie dah beetnegh åadtjodh, guktie raeriem utnebe jih nasjonale heevehtimmiem buektiehtidh, fylhkeåvtehke Tore O Sandvik jeahta.

Tråanten tjïelte aavosne edtja vïehkesjidh jih 100-jaepienheevehtimmiem mïerhkesjidh. Maam gåhtjoeh Tråante 2017.