Edtja aalkoalmetji feestivalesne Kongosne joejkedh

Dihte demokratiske republijhke Kongo, åådtje Marja Helena F Mortenssonen joejke gïeline åhpenidh.

Marja Helena Fjellheim Mortensson sitter og synger under Our Songs

Marja Helena F Mortensson, Our Song, laavloeminie.

Foto: NRK

Dæjman lij Marja Helena Mortensson, Eengerdaeleste Riddu Riddun " Noere tjiehpiedæjja" Daan mænngan jijnje barkoe Marjese ålkoerijhkesne sjidteme, Riddu Riddun åelien nuelesne. Daan aejkien Kinshasese, Kongose vualka.

Sïjhtieh Kongose vuesiehtidh.

Daate ektievuekie barkoe Regnskogsfondet jih Riddu Riddun gaskem. Mortensson jih dihte gitariste Ole Tveit Hana edtjijægan golme konserth utnedh daan «International festival of Indigenous Peoples».

Daate feestivale sæjhta aalkoalmetjen maahtoe jih kultuvrem Kongon reerenassese vuesiehtidh, guktie buerebe jieleme Kongon aalkoalmetjidie sjædta.

Daate feestivale lea njoektjen 27.-29 .b.

Marja Helena Fjellheim Mortensson

Marja Helena Fjellheim Mortensson.

Foto: Anja Karoline Jensen Nordvålen

Dæjman Taiwansne.

Dæjman Mortensson daan Migration Music Feestivalese feeli mij lij Taipei, Taiwansne. Dihte aaj akte dejstie mij meatan daan Our Songs prosjeektesne WITBN- maam dihte nedteviermie aalkoalmetjen medije dåehkie øørni. Sijhtin abpe veartenen aalkoalmetjen musihkem heevehtidh.