Eai doarvái oahpaheaddjit

Deanu montessoriskuvllas eai leat doarvái oahppanoahpaheaddjit nu mo logu dáfus gáibiduvvo. Nu dat čájeha oahpahusdirektoráhta bearráigeahčču raporta. NRK:i muitala skuvla ahte sii eai deavdde monte-soripedagogihka erenoamášgealbo- gáibádusa, muhto leat dál ohcamin oahpaheddjiid geain livččii dát gealbu.