Hopp til innhold

Dommen over jakt-, fiske- og multeråderetten

Høyesterett er på fredag klar til å avsi dommen over hvem som får styre over naturgodene i et utmarksområde på størrelse med Oslo kommune.

Området lokalbefolkningen i Nesseby fikk rettigheter til av Utmarksdomstolen

HANDLER OM DETTE: Høyesterett har til fredag kommet fram til hvem som har rett til å forvalte dette området på ca. 470 kvadratkilometer i Nesseby kommune i Finnmark. Til sammenligning er Oslo kommune 454 km². Dommen vil etter all sannsynlighet ha stor innvirkning på rettsavklaringen i resten av Finnmark.

Foto: Skjermdump / NRK

Begge parter i saken er spente før fredagen.

Da skal 17 av Høyesteretts 19 dommere votere over en historisk sak når det kommer til rettighetene til land og vann i tidligere umatrikulert grunn. (grunneiendom som ikke er i landets offisielle eiendomsregister, red.anm.)

– Vi er selvfølgelig svært spente på hva utfallet blir. Men når dommere møtes enten i Høyesterett eller andre instanser, så vet man aldri hvilken vei det bærer, så jeg har ingen forventninger i så måte, sier leder for Nesseby bygdelag Gunn-Britt Retter til NRK.

– Det blir selvfølgelig veldig spennende, men som jeg har sagt gjentatte ganger så er det viktigste at det kommer en avklaring, sier Finnmarkseiendommens direktør Jan Olli til NRK.

På den ene siden står anker Finnmarkseiendommen (FeFo). På den andre Nesseby bygdelag. Det handler om et 470 km² stort utmarksområde i Nesseby kommune.

Hvem skal få forvalte rypefangst, bærsanking og innlandsfisket her?

Gunn-Britt Retter og Jan Olli blir intervjuet

MOTPARTER: Leder i Nesseby bygdelag og Finnmarkseiendommens (FeFo) direktør Jan Olli er uenige om hvem som har rett til å forvalte naturressursene i Nesseby.

Foto: Carl-Gøran Larsson / NRK

Vant forrige gang

Da finnmarksloven trådte i kraft i 2006 ble Finnmarkseiendommen/Finnmárkkuopmodat (FeFo) opprettet. Det nye organet overtok som grunneier etter staten.

Samtidig pågår en kartlegging av eksisterende rettigheter til land og vann i Finnmark. Der en egen kommisjon undersøker hvem og hvilke grupper som har opparbeidet seg rett til sine tradisjonelle områder.

I den sjøsamiske kommunen Nesseby fant Finnmarkskommisjonen at Nesseby bygdelag hadde bruksrettigheter til et areal på 470 km² på vegne av lokalbefolkningen i kommunen.

For å kunne ha nytte av denne bruksrettigheten tok Nesseby bygdelag saken til en spesialdomstol.

Utmarksdomstolen.

En domstol som er opprettet nettopp for å dømme i saker der det er tvil om rettigheter til land og vann i Finnmark.

På vegne av lokalbefolkningen fikk bygdelaget her forvaltningsrett, altså rett til å styre, et 400 kvadratkilometer stort område av de opprinnelige 470 km².

Uenige innad i Nesseby

FeFo anket Utmarksdomstolens konklusjon til Høyesterett.

Ikke alle i Nesseby vil ha lokal styring.

Med seg har FeFo partshjelpere. Disse er reinbeitedistrikt 5 og 6, i tillegg til Meskelv og omegn bygdelag.

Begge støtter FeFos syn i saken.

Meskelv laget mener at folk fra deres bygd har brukt områdene like mye som folk fra Nesseby bygdelag. Reinbeitedistriktet mener at det ikke er opparbeidet eksklusive bruksrettigheter i området de bruker som sommerbeite.

Vil være avgjørende for å avklare rettigheter

Direktør Olli sier at sakens utfall vil få store konsekvenser.

– Dommen kommer til å påvirke rettighetsforholdene i store deler av Finnmark. Det kommer til å ha mye å si for kartlegging som nå pågår, og kommer til å pågå i flere år, derfor er denne saken så viktig, sier Olli til NRK.

Nesseby bygdelag har vektlagt at rettighetene tilhører lokalbefolkningen i Nesseby. Noen må jo representere lokalbefolkningen, og Nesseby bygdelag mente at de som bygdelag ville kunne være en naturlig representant for disse rettighetene.

– Finnmarkskommisjonen mente jo at lokalbefolkningen i Nesseby har bruksrettigheter, men at de skulle forvaltes av FeFo. Det kunne vi ikke la bli stående i historiebøkene, at vi aksepterte at vi har rettigheter, men at noen andre skulle forvalte de, sier Retter til NRK.

At saken kunne bli presedens for senere rettighetsavklaringer i Finnmark var ikke noe bygdelaget hadde i tankene, ifølge Retter.

– Vårt utgangspunkt var ikke å tenke på presedens eller rettighetene til andre områder. Vi har bare fremmet vår forståelse av rettighetene i våre områder, sier Retter avslutningsvis.

Høyesterett - Advokat Brynjar Østgård i forgrunn og høyesterettsjustitiarius Toril Marie Øie

HØYESTERETT: Saken om rettighetene i Nesseby var oppe i Høyesterett i januar i år. Førstkommende fredag kommer dommen.

Foto: Carl-Gøran Larsson / NRK

Korte nyheter

 • – Lip mij láddáduvvamijn barggam Divtasvuonan?

  Vuonarijka Sámemisjåvnå guovllojådediddje Gasska- og Lulle-Vuonan Øyvind Fonn guossidij Ájluovtav Hábmera suohkanin vásse vahko, ja lågådaláj Sámemisjåvnå barggohiståvrå birra Divtasvuonan jages 1935 gitta udnátjij.

  Dábálattjat gå Sámemisjåvnnå l Ájluovtan la siján evangelak tjåhkanibme biednadåben Elimin. Valla dán bále usjudallin Árrana siegen tjadádit tjåhkanimev masi luluj almulasj berustibme, dan diehti gå la muddo såbadimijn, ruopptot histåvråjda gehtjadit ja gæhttjat mij la dáhpáduvvam, subtsas Fonn.

  – Mij viessop ájgijn såbadusájn, árvvaladdamijn ja dåbdijdimijn, ja de mij gal vierttip álgget ållu várrogisát. Mij subtsastip iehtjama bargos mijá vuojnnemguovlos. Ja de gatjádijma rabás gatjálvisáv lågådallamin; lip mij láddáduvvamijn barggam Divtasvuonan?

  Fonn subtsas gå institusjåvnåjn barggin de lij dallusj ájádallam ahte da máná majt oattjojga sijá huvson galggin bajedit ja åhpadit Vuonarijka modella ja vuoge milta.

  – Juska lij huvso diehti, de lij duodaj vuona dábij milta. Nav vaj sáme perspektijvva jali identitiehtta máhtij buorebut várajda váldeduvvat. Duohtavuoda- ja semadimkommisjåvnå diedádusán tjuodtju sivilisering ja kultivering vuona mærráj milta lij oasse huvsos, ja dássta láddáduvvam tjuovoj. Dánna ij la nammadum makkirak konkrehta institusjåvnnå, valla vierttip ájádallat dasi mij aj oassálastijma dánna, javllá Fonn.

  Fonn buojkot skåvlå dile birra Fredly-institusjåvnån, gånnå åhpadijga dárogiellaj, jur gåk skåvllåpolitihkka lij dalloj, ja dat lij ham dárojduhttem.

  – Ja jus biedna l dárogiellaj, la dat aj vuohke gåktu dárojduhttá – gå ep guovtegielakvuodav duodastip, duoddi sån.

  – Lijma máhttám ietjáláhkáj tjoavddet majt dalloj dahkin, hæjttá Fonn.

  Åvddålijguovlluj sihtá Sámemisjåvnnå vásádusáj ja histåvråj birra gullat, ja sij båhti vas Hábmerij jage duogen.

  Gulldala ienebuv dánna.

  Odne mii oažžut guossái juoigi gii galgá searvat Norske Talenter gilvvuide, šoš! Ánne Márjá áigu hástalit Kolbjørna, máhttá go son muhtun sámegiel doahpagiid? Odne gullo maid julevmagasiidna, dii 12.04.
 • Romssa Sámi Vissui virgáduvvon beaivválaš jođiheaddji

  Les på norsk.

  Jill Abelsen Olsen šaddá vuosttaš beaivválaš jođiheaddji Romssa Sámi Viesus. Dat boahtá ovdán preassadieđáhusas.

  Son bargagoahtá čakčat ja galgá joatkit ohcamin heivvolaš lanjaid Sámi Vissui.

  Abelsen Olsen lea ovdal bargan seniorráđđeaddin Našunala sámi gealboguovddážis (NASÁG).

  Jill Abelsen Olsen
  Foto: Privat
 • Ii muital reivve birra mas cuiggodit Bargiidbellodaga kultuvrra

  Les på norsk.

  Vuossárgga bođii ovdan VG:s ahte Bargiidbellodaga sámediggejoavku lea sádden reivve Bargiibellodaga njunušolbmuide mas cuiggodit kultuvrra bellodagas.

  Bargiibellodaga sámediggejoavku parlamentáralaš jođiheaddji Ronny Wilhelmsen ii muital eambo reivve sisdoalus.

  – In hálit kommenteret áššiid maid leat čállán reivves, daningo dat lea oassin Bargiibellodaga siskkáldas proseassas, ja buohkat fertejit dovdat oadjebasvuođa bellodagas muitalit iežaset oaiviliid. Dássážii lea reivve sisdoallu min siskkáldas dokumeanta Bargiidbellodagas, dadjá Wilhelmsen.

  Ronny Wilhelmsen, Bargiidbellodat
  Foto: June Grønnvoll Bjørnback / NRK