Dolvehke jih orre elmie båata

Liemkeds vearolde, dolvehke, vyjreme jih biegke-værsjoe. Retnon orre elmie Trøøndelaagem jih Nordlaantem jaksa.

Prognose for ekstremværet Ole

Dihte bïegke-værsjoe Ole daan hieljen Trøøndelaagem jih Nordlaantem jaksi.

Foto: MET

Dihte bïegke-værsjoe Ole lea minngemes hieljen Trøøndelaagesne jih Nordlaantesne bïegkeme

Dæjsta aereden dellie Vegtrafikksentralen bievnedi, ennje lea nåake daelhkie dah Noerhte-Trøøndelaagen jih Nordlaanten geajnoeh mietie. E6en mietie Håpnespruvviesne, Namskogansne, edtjieh dæjstan daam pruvviem dåvvodh, dah mah edtjieh daan geajnoen mietie fielestidh tjuerieh ånnetje vuertedh.

Gellie sijjieh, geajnoeh dåaran vyjreme jih tjoereme geajnode steegkestidh.

Orre elmie båata.

Yr.no bievnede edtja møøkestidh, båetije biejjieh liemkede jih hïevje-bïegke sjædta. Aalkoevistie mubpien våhkoen, dellie orre værsjoe båata.http://www.yr.no/

Nåake daelhkie.

Muvhth geajnoeh mietie, jijnje tjaetsie jih voedtjene daelhkie, dihte Vegtrafikksentralen bievnede. Lopme sjalkoe jih dellie dolvehke jih maahta lopme-væjroeh Noerhte Trøøndelaagesne jih Nordlaantesne juhtedh, dihte Norges vassdrag- og energiedirektorat ( NVE) sov nedtebielesne bievnede.http://www.nve.no/

Noerhtene, Tromsesne jih Finnmarhkesne dellie dihte veerremes bïegke-vaersjoe daan biejjien jih jirreden sjædta.