Hopp til innhold

Divvun: – Stoerre teknologijesïelth eah saemien teknologijide geehpehth

Saemien soptsestimmieteknologije båata daan jaepien. Saemien gïeleteknologijen evtiedimmiedåehkie UiTsne teknologijem dorjeme.

Inga Lill Sigga Mikkelsen gïeledotkijine Divvunisnie barka. Jeahta dah stoerre teknologijesïelth eah nuekies saemien teknologijide geehpehth.

– Ibie serveri sïjse båetieh jalhts jïjtje barkoem dorjeme mij aalkoealmetjh- jïh unnebelåhkoegïelh daarpesjieh, Mikkelsen jeahta.

– Jis ibie maehtieh saemiestidh jïjtje gåetesne, aalvere gaajhkide aalkoealmetjigïelide, dïhte jåarhka.

Saemien staeriedimmiekontrollh mij jaepien 2007 böötin, aaj dåeriesmoerh teknologisïeltigujmie, v.g. Google jïh Microsoft, råakedamme.

Maahta staeriedimmiekontrolle datovresne gibredh, mohte gellieh sïelth jïh skuvlh balve-dïenesjh nuhtjieh, v.g. Office 365 jïh Google Docs.

Saemien staeriedimmiekontrolle gaskeviermesne lea goh programmelissie, tjoerh gaskeviermeste gibredh.

Divvun tuhtjieh saemien staeriedimmiekontrollh gaskeviermesne eah seamma buerie goh daaroengïelesne jallh englaanten gïele juhtieh.

– Jis saemien gïele edtja jieledh, tjoerh gïelem nuhtjedh, Inga-Lill Sigga Mikkelsen jeahta.

– Mijjese vihkeles gaajhkh maehtieh tjaeledh jïh lohkedh jïjtje gieline, aaj saemiengielesne, Googlen kommunikasjovnedirektööre Sondre Ronander aktine e-påastesne NRKse tjaala.

– Googlen ambisjovne lea ihke gaajhkh maehtieh dej gïelem tjaeledh gaskeviermesne akten biejjien. Mijjieh fïerhten biejjien dennie aamhtsine barkeminie, jïh daelie vielie goh 100 gïelh jaksoes utnebe, dïhte jåarhka.

Microsoften kommunikasjovnedirektööre jeahta dej kontovreprogrammevaaroe lea balvesne.

Programmevåaroe mij daatovrese dorjeme leah jåhteme. Dellie applikasjovnedarjoje tjoerh applikasjovnide balvese juhtedh.

Divvun svååroeh dam dorjeme, mohte balve-versjovne ij leah seamma buerie goh daaroengïelesne jallh englaanten gïelesne.

Aaj vielie dåeriesmoerh båetieh gosse edtjh gaskeviermieversjovnem nuhtjedh, Divvun-dåehkien åejvie Sjur Nørstebø Moshagen jeahta.

Se TV-saken her.

Fire deltakere av paneldebatt som handler om tek-gigantenes behandling av urfolks og minioritetsspråk. Til høyre sitter Inga Lill Sigga Mikkelsen
Foto: Solveig Norberg / NRK

Korte nyheter

 • Tjomperdieh feerh vaenie duvrieh

  Les på norsk.

  Eatnemevaarjelimmieforbunde tjomperde feerh vaenie duvrieh Nöörjesne gååvnese. Krïevede væjroeluhpienjoelkedassh striengkebe sjædta, jïh ahte klijma- jïh byjjesfaamoedepartemente maam joem darjoeh.

  Aejlegen akte vielie bïesse Laakesvuemiesne, Trööndelaagesne skåahtadin. Dan jaepien gaektsie duvrieh Nöörjesne gahtjehtamme. Njieljie Finnmarkesne, golme Sisdajvesne jïh akte Trööndelaagesne.

  – Lea aalvas stoerre låhkoe duvrielåhkoeste mij edtja stuerebe sjïdtedh, biologe eatnemevaarjelimmieforbundesne, Arnodd Håpnes jeahta.

  brunbjørn-loop-levende-stillbilde
  Foto: Torgeir Beck Lande / NRK
 • Naturvernforbundet er bekymret for den lave bestanden av brunbjørn

  Naturvernforbundet er bekymret for den lave bestanden av brunbjørn i Norge, og krever en kraftig innstramming av fellingsreglene.

  Søndag ble nok en brunbjørn er skutt, en binne i Namsskogan i Trøndelag. Naturvernforbundet mener det skytes for mye bjørn i Norge, og krever at Klima- og miljødepartementet reagerer.

  Til sammen er åtte brunbjørner skutt i Norge hittil i år. Fire i Finnmark, tre i Innlandet og en i Trøndelag.

  – Dette er alvorlig høy avskyting av en veldig liten bestand som skal vokse seg mye større, sier biolog Arnodd Håpnes i Naturvernforbundet i en pressemelding.

  NTB

 • Minst 13 drept i angrep på Gaza

  Tirsdag er minst 13 personer drept i israelske angrep på Gazastripen, ifølge palestinske helsemyndigheter.

  IDF skriver selv på Telegram at de fortsetter kampene i Rafah og sentrum av Gaza. Luftforsvaret har angrepet over 40 mål det siste døgnet, sier de.

  Fem skal ha blitt drept i et luftangrep mot et hus i Rafah, mens i Khan Younis ble en familie drept, skriver Reuters.

  I tillegg skal minst fire ha blitt drept i flyktningleiren Nuseirat sentralt i Gaza, både i artilleribombardement og luftangrep.