NRK Meny
Normal

Vïnhtse våajoeminie

Vïnhtse Kolvereidesne, Noerhte-Trøndelaagesne våajoeminie. Straavveminie diesele maahta mearose galkedh.

Kolvereid

Daate lea akte vïnhtse maam nuhtjie gosse gøøleminie. Daate dagkeres to-skrogskonstruksjovne, akte bielie daelie, dieves tjaetsine jih dihte mubpie bielie ennje gabpelde. Gïehtelin daam vïnhtsem dåvvodh gosse gåpmani.

Daan vïnhtsesne 8 ton diesel maam straavveminie mearoese galka.

Dah jamhkelæjjah, lientsie jih gøøkte vinhtsh Røde Korseste desnie giehtjeminie jih vuerteminie mejtie buektiehtieh vïnhtsem bæjjese lutnjedh.

Daate vïnhtse, gaedtie bealesne, Moen Marinesne, Kolvereidesne tjåådtje.