Resultatet hittil av rettskartleggingen i Finnmark

Finnmarkskommisjonen har siden 2009 kartlagt rettigheter til land og vann i Finnmark. Men hva er resultatet hittil?

Ørretfiske på Laksefjordvidda

STØRSTE GRUNNEIER: Omkring 46 000 kvadratkilometer som tidligere har vært betegnet som statens umatrikulerte grunn i Finnmark, ble 1. juli 2006 overført til Finnmarkseiendommen. En egen kommisjon skal finne ut hvorvidt også andre kan være rettighetshavere.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Finnmarkskommisjonen har som oppgave å kartlegge eksisterende bruks- og eierrettigheter som folk i Finnmark har ervervet på grunnlag av langvarig bruk.

Finnmarkskommisjonen utenfor Indre Finnmark tingrett

KARTLEGGERE: Finnmarkskommisjonen består av fem medlemmer. F.v.: Hilde Heggelund, Veronica Andersen, Jon Gauslaa (leder), Ole Henrik Magga og John B. Henriksen.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Rettskartlegginga i Finnmark er per i dag avsluttet i følgende fem felt:

Påbegynte arbeid:

Resultater hittil

Det er blitt foretatt en generell vurdering av rettighetene i hvert felt. Resultatet er kort oppsummert slik:

  • Finnmarkseiendommen (FeFo) eier det aller meste av grunnen i disse feltene.
  • Lokalbefolkningen har likevel bruksrettigheter som har et selvstendig rettsgrunnlag og som derfor ikke kan oppheves av lov.
  • Bruksrettighetene har ikke karakter av særlige eller eksklusive rettigheter. De er underlagt FeFos forvaltning, men rettighetenes eksistens begrenser FeFos eierrådighet.

Saker behandlet i Høyesterett:

To av sakene har vært behandlet i Høyesterett:

Stjernøysaken (felt 1): Utmarksdomstolen og senere Høyesterett stadfestet Finnmarkskommisjonens konklusjon om at FeFo er grunneier.

Reindriftssamer, som hadde benyttet Stjernøya utenfor Altafjorden som sommerbeite i årrekke, fikk dermed ikke medhold i at de var eiere av deler øya.

Nessebysaken (felt 2): Høyesterett slår fast at forvaltningsmyndigheten er tillagt FeFo som grunneier.

Striden har stått om hvorvidt lokalbefolkningen skal kunne overta retten til å bestemme over blant annet jakt, fiske og bærplukking i et område på 470 km² i Nesseby kommune. Det lokale bygdelaget krevde å få anerkjent lokalbefolkningens kollektive bruksrettigheter i dette området, men fikk ikke medhold av Finnmarkskommisjonen.

Utmarksdomstolens dom var motsatt, nemlig at det er etablert eksklusiv bruksrett for lokalbefolkningen i den østre delen av kommunen. Lokalbefolkningen fikk delvis medhold i at de hadde rett til å forvalte utmarksressursene.

FeFo anket dommen til Høyesterett. De vant med hovedpåstanden. FeFo fortsetter som forvalter, men må ta hensyn til bruksrettighetene til lokalbefolkningen. Men bruksrettighetene er ikke av en slik karakter at det også omfatter rett til forvaltning av naturressursene.

Saker avgjort i Utmarksdomstolen

I tillegg har utmarksdomstolen behandlet tre saker som er avsluttet med rettskraftig dom:

  • Krav om eiendomsrett til tidligere utmarksslått i Jakobselv i Vadsø kommune og krav om eksklusiv bruksrett til to lakseplasser. Finnmarkskommisjonen var uenig, og saka ble derfor anket til Utmarksdomstolen. Saksøkeren tapte fullstendig.
  • Krav om eiendomsrett til hyttetomt og særlig bruksrett til et myrområde i Vadsø, samt spørsmål om vedkommende har rett til motorferdsel etter fast trasé over FeFos grunn i forbindelse med bærplukking. Finnmarkskommisjonen ga delvis medhold. FeFo var uenig, og ble frifunnet for kravet om eiendomsrett og særlig bruksrett til myra. Men dommen slår samtidig fast at vedkommende har en selvstendig festerett til å ha hytte på denne tomten, samt rett til motorferdsel etter fast trasé i forbindelse med bærplukking.
  • Krav fra fire grunneiere om kollektive bruksrettigheter til tradisjonelle utmarksområder i Vuođavuotna i Berlevåg kommune, samt særrett til fisket i Trollfjordelva/Stuorrajohka. Finnmarkskommisjonen konkluderte at den fastboende befolkningen her tidligere har hatt en kollektiv eiendomsrett til et areal på cirka 30 000 dekar. Retten har ikke falt bort, men kan ikke utnyttes før det igjen blir etablert en fastboende bygdebefolkning i Vuođavuotna. Inntil videre skal derfor FeFo eie og forvalte det aktuelle området, mente Finnmarkskommisjonen. Grunneierne var uenig og anket saken til Utmarksdomstolen. De tapte fullstendig. Utmarksdomstolen fastslår at FeFo fortsatt skal eie og forvalte det aktuelle området.
Trollfjordelva i Vuođavuotna/ Gulgofjorden
Foto: Harry Johansen / NRK