Departementet: Ingen krav om enighet mellom reindrifta og Nussir

Makter ikke reindriftsnæringen og selskapet Nussir å komme til enighet betyr ikke dette at gruveplanene må skrinlegges.

Rein

REINDRIFT: Reinbeitedistriktet som blir mest berørt av gruvevirksomhet, har ikke hatt kontakt med selskapet som vil starte opp etter at FeFo ga en positiv uttalelse i fjor høst.

Foto: Knut-Sverre Horn

«Departementet har ikke stilt krav om at partene skal være enige, men at tiltakene som iverksettes skal skje i samråd med reindriftsnæringen.»

Dette skriver ekspedisjonssjef Jarle Jensen og avdelingsdirektør Bjørn Casper Horgen i Kommunal- og moderniseringsdepartementet i et brev til Sametinget. Bakgrunnen er at Sametinget har bedt om en avklaring av blant annet begrepet «enighet».

I midten av september i fjor uttalte Finnmarks største grunneier med knappest mulig flertall seg positiv til gruvedrift ved Repparfjorden i Vest-Finnmark.

– Fefo legger til grunn at tiltakshaver i samråd med reindriftsnæringen kommer fram til enighet om tilfredsstillende avbøtende tiltak slik at det fortsatt skal være regningssvarende å drive reindrift i området, heter det i vedtaket.

Reineier: – Helt nytt for oss

Departementet understreker i sitt brev at de legger til grunn at partene (reinbeitedistriktene og Nussir ASA) kommer frem til gode løsninger slik at reindriften i området kan videreføres.

– For oss er dette helt nytt. Vi har hele tiden lagt til grunn at det må ligge til grunn en enighet mellom oss og gruveselskapet før de eventuelt kan starte opp med noe som helst, sier Ann Catharina Lango (25).

Ann Catharina Lango ønsker barnehageplass til sønnen

OVERRASKET: Lederen i Fiettar reinbeitedistrikt, Ann Catharina Lango.

Foto: Ewa-Mari Hedman / NRK

Hun er leder i Fiettar reinbeitedistrikt – et av to distrikter i Kvalsund som blir mest berørt av den planlagte kobbergruven i Repparfjord.

Etter at Finnmarkseiendommen ga en positiv uttalelse til Nussir har det ikke vært kontakt mellom reindriftsnæringen og selskapet.

Fra 2009 har det imidlertid vært møter og kontakt mellom partene, men ifølge Lango har det ikke vært noe etter FeFos vedtak.

I fjor sa Lango dette til NRK:

– Vi kommer ikke til å gi i fra oss beiteområder og vår egen framtid til selskapet. Derfor kommer vi til å jobbe så langt vi må for at det ikke skal bli noen virksomhet.

Reineieren sier i dag at dette fortsatt står fast.

Fefo: Følger departementet

Sametinget har også bedt en avklaring fra Finnmarkseiendommen (FeFo).

I et brev direktør Jan Olli skriver på vegne av styreleder Raymond Robertsen heter det at FeFo legger til grunn presiseringen departementet har gitt.

– Fortolkningen av styrevedtaket må skje med bakgrunn i departementets brev, skriver Olli.

Han skriver videre at det mest hensiktsmessige er å legge til grunn departementets fortolkning.

– Den motsatte forståelse ville medført vetorett for den ene parten, som igjen ville medført at tiltakshaver (Nussir, red.anm.) kunne bli tvunget inn i en rettslig prosess om forståelsen av departementets vedtak dersom berørte parter ikke medvirket til en forhandlingsløsning, skriver Olli.

Sametingets plenum skal behandle Nussir-saken i løpet av vinteren.