Hopp til innhold

Dehálaš ahte sirdá skohtermáđiijaid

Sihkarvuhtii lea dehálaš ahte Álttá suohkan sirdá skohtermáđiijaid, mat mannet dakkár báikkiid gos lea stuorra uđasvárra, nu oaivvilda norgga muohtaskohtersearvvi Karl Ivar Kristensen. Suohkan áigu guorahallamiid dieđuid vuođul sirdit máđiijaid mat mannet uđasbáikkiid bokte ja Kristensen mielas galggašii suohkan dál ságastallat eananeaiggádiiguin gávdnat buriid čovdosiid:

Korte nyheter

 • NATO-åhtsåmus Svierigis dal sáddiduvvá

  Dav diedet Svieriga ráddidus udnásj præssadiedádusán. Rijkabiejvve la uddni Nato-ássjev dágástallam. Danna bådij åvddån ráddidusán la nanos doarjja åhtsåmussaj. Dåssju guokta belludagá vuosteldin Nato sebrulasjvuohtaj; Birásbelludahka ja Gårobelludahka.

  – Ukraina lådalibme tjielggasit vuoset mav Gárjjelrijkka máhttá dahkat. Mij de vierttip dasi dan ássjáj dåmadit Gárjjelrijkka sæmmi lahkáj midjij vuodal. Ja jus Svierik la ájnna rijkka Lullemera guovlon mij ij la Nato-sebrulasj, de lip nievres vidjurijn, tjielggij svieriga stáhtaministar Magdalena Andersson.

  Lågå ienep dánna:

  Soldater fra US Marine Corps på plass i nord for NATO-øvelsen Cold Repsonse 2022. Tilsammen deltar 30.000 soldater fra 27 nasjoner i den lenge planlagte stor-øvelsen.
  Foto: Theodor Haugen/ Forsvaret / Theodor Haugen/ Forsvaret
 • Hullobiktasijt åhtsåt, ja dálvvedehkajda vájbi målssot

  Rihtsogiedaj ij bierri nasjonalbiejve spieledit, jus dal galggap meteorolåvgåjda jáhkket.

  Meteorolåvgå má dálkkediedádusájt nasjonalbiejven bukti gånnå de tjuvde bihtsaguvvi.

  Tjoaskes ja tjielgga rávtjádak nuorttalabmusin dán mijá guhka rijkan, diedet meteorolåvgå ihttásj bæjvváj.

  – Biejve álgon la åmågis, valla de dálkev buktá mij dagu oarjját boahtá. Ja danna l de rássjo, ja de muohta 200 miehttara badjelin. Duodden dal aj båssu, diedet meteorolåvggå Iselin Skjervaagen.

  Ja gå de nasjonalbiejve muohttá, de meteorolåvggå hasot dálvvedehkajda målssot, sierraláhkáj jus galga árrat bijlajn vuojátjit.

  Kald og våt 17. mai
  Foto: Vidar Tangerud
 • Bånndura jáhkki doajvov boahtteájggáj vaddá

  Tjoahkkáj oadtju bånndura 10,9 millijárda kråvnå dán jagásj ednambarggosjiehtadusán stáhtajn. Bånndurij gájbbádus lej 11,5 millijárda, ja stáhtta fálaj 10,16 millijárda kråvnå.

  Ednambarggoministar Sandra Borch javllá gårne, sávttsa ja båhtjemgusá li suorge mav de ráddidus vielet.

  – Dat vuoset gåktu ráddidus ednambargov dán rijkan vielet, javllá Borch.

  Vuonarijka båndorlihto jådediddje Bjørn Gimming la dudálasj gå de vijmak ájgás båhtin, ja javllá dát la vuostasj oasse dan måttsåstimbargguj masi l dárbbo.

  Gimminga mielas ij la ráddidus duodalattjat dádjadam dav dilev gånnå bånndura lij.

  Sosialistalasj gårobelludagá sáhkajådediddje ednambarggoássjen Torgeir Knag Fykenes la ávon gå de vijmak ájgás båhtin.

  – Sosialastalasj gårobelludahkaj la ájnas ednambarggopolitihka båhtusa lij sisboadov duollit ja iesjgádjom.

  Lågå aj dánna:

  Ammekuer, Reiersølmoen gård
  Foto: Benedicte Goa Ludvigsen / NRK