Fortsatt sliter villaksen i Norge – men i Finnmark går det bedre

Kun i én av fem elver har laksebestandene god nok kvalitet.

Fluefisker i Storfossen i Tana

Fluefisker i Tanaelva, som rapporten fra vitenskapelig råd for lakseforskning trekker fram som det laksevassdraget som sliter mest med å få nok gytefisk i Norge.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

I Norge er det bare hver femte lakseelv som har god nok kvalitet til å nå kvalitetsnormen for villaks, viser rapporten fra vitenskapelig råd for lakseforvaltning.

Norges nordligste lakseelver går det derimot bra med, med visse unntak.

I Finnmark har hele 14 av 25 elver fått vurderingen «svært god». Men to elver har status som «svært dårlig», nemlig Tanavassdraget og Grense Jakobselv.

Torbjørn Forseth

Leder for vitenskapelig råd for lakseforvaltning, Torbjørn Forseth, sier at det ser ut til å bli et bra lakseår i år, men at lakseinnsiget er over halvert siden 1983.

Foto: Anne Olga Syverhuset

Bra innsig i år

Forskerne har undersøkt hvorvidt elvene har nådd det såkalte gytebestandsmålet, eller det antallet laks som må gyte for at elva skal kunne regnes som bærekraftig.

– Gytebestandsmål er et mål som er satt i alle norske laksebestander, som er det antall gytefisk som skal være igjen etter at fisket er ferdig, utdyper leder for vitenskapelig råd for lakseforvaltning, Torbjørn Forseth.

I år ser det ut til at det er bra innsig av laks til kysten av Norge, til glede for ivrige laksefiskere.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

Første laks

Altaelva får karakteren «svært god», og dermed kan det i år taes flere lakser i denne størrelsen.

Foto: Privat

Halvert på drøyt 30 år

Men innsiget av laks til norskekysten er mer enn halvert siden 1983.

– Hovedårsaken er dårligere overlevelse i havet, akkurat hvorfor vet vi ikke, det kan skyldes beiteforhold.

I tillegg kommer regionale faktorer.

– I region Midt-Norge og Vest-Norge, så er det påvirkning av menneskelig aktivitet, spesielt knyttet til oppdrettsnæringen en viktig faktor som har gjort at det har gått ekstra dårlig i bestandene i de områdene her, sier Forseth.

Når det kommer til Norges desidert største laksevassdrag Tana i Finnmark så er det for hardt fiske som har gjort at det kommer færre laks, ifølge seniorforskeren.

Einar Asbjørnsen

Leder for utmarksavdelingen i Finnmarkseiendommen, Einar Asbjørnsen, sier at Grense Jakobselv er utfordrende å forvalte i og med at det er en grenseelv.

Foto: Carl-Gøran Larsson / NRK

– Tana er nok den elva som har strevd mest over lang tid. En faktor som har rammet Tana er at det har vært fisket for hardt i over mange år.

Norge og Finland har kommet til enighet om en ny avtale om regulering av fisket i Tana, som er til høring nå.

– Og det er jo kjempe bra, for det er jo i alles interesse at man får redusert beskatningen i Tana slik at bestandene får bygget seg opp igjen.

Utfordrende med grenseelver

En annen elv i Finnmark som sliter er Grense Jakobselv.

Finnmarkseiendommen (FeFo) har forvaltningsansvaret for elva som danner grense med Russland.

– Det er ikke vi som har tatt vurderingene, men en av grunnene er at man ikke har ordentlig kontroll på bestandene der, fordi vi ikke vet hvor mye som høstes på russisk side, forteller leder for utmarksavdelingen til FeFo, Einar Asbjørnsen.

Norsk-russisk grense i Grense-Jakobselv

Grense Jakobselv har også vært utsatt for stort fiskepress.

Foto: Aaserud Lise / Scanpix

Utenom de to er det er et lyst bilde av elvene i Finnmark.

– Spesielt de store elvene som Altaelva, Lakselva, Repparfjordelva, Laggo, alle de store kjente elvene går det bra i.

Gytebestandsmåloppnåelse og høstbart overskudd 2012-15

Elv

Vurdering

Altaelva

Svært god

Repparfjordelva

Svært god

Stabburselva

Svært god

Lakselva

Svært god

Veidneselva

Svært god

Sandfjordelva

Svært god

Risfjordvassdraget

Svært god

Langfjordelva/Laggo

Svært god

Syltefjordelva med Ordo

Svært god

Komagelva

Svært god

Vestre Jakobselv

Svært god

Bergebyelva

Svært god

Klokkerelva

Svært god

Munkelva

Svært god

Russelva

God

Kongsfjordelva

God

Neidenelva

God

Skallelva

Moderat

Børselva

Dårlig

Lille Porsanger

Dårlig

Storelva

Dårlig

Grensejakobselv

Svært dårlig

Tanaelva

Svært dårlig

Tabellen viser hvor godt bestandsmålet er nådd i lakseelvene i Finnmark. Karpelva og Vesterelva har ikke blitt vurdert.