NRK Meny
Normal

Danen la dát suohkan ruhtahieden

Árabut dán jagen Divtasvuona suohkan ROBEK-lisstaj biejaduváj danen gå suohkan la ruhtavánen.

Divtasvuona suohkan - Tysfjord kommune

Jagij 2012 ja 2013 lij Divtasvuona suohkanin birrusin 21 millijåvnå ruhtavánen.

Foto: Sander Andersen / NRK

Rádeålmmå vuojno milta budsjæhtta ij duohtavuodav gåvvi.

Konrad Sætra

– Muv mielas ælla maŋemus jagij budsjehtagiehtadallama duohtavuodav gåvvim, javllá Divtasvuona rádeålmmå Konrad Sætra.

Foto: Sander Andersen / NRK

– Suohkanláhka la ållu tjielgas, gå budsjehtav dagá de galga vuordedahtte sisboadojt ja gålojt adnet. Muv mielas ælla maŋemus jagij budsjehtagiehtadallama dáv lágav ållidam, javllá Divtasvuona rádeålmmå Konrad Sætra.

Rádeålmmå javllá sån jages 2010 la ållu tjielggasijt politihkkárijda diededam doajmmagålo ienebuv lassáni gå doajmmasisboado, ja suohkan la ruhtahieden.

– Háldadus la suohkanstivrav diededam suohkan hæhttu gålojt binnedit.

Ij la guoddelis

Præssadiedádusán mij la suohkana næhttabielen Sætra tjielggi suohkanin ælla guoddelis gålo.

«Suohkanin la idja-biejvve hukso ja sujtto gålmmå sajij, gålmmå dåktårkåntåvrå ja gålmmå skåvlå. Suohkan hæhttu nav jåhtelijt gå máhttelis dåjmajt sisboadojda hiebadit ja dåjmaj struktuvrajt rievddat.»

Ruhtavánen

Jagij 2010 ja 2011 suohkan divna siestedum biednigijt låptij. Ja jagij 2012 ja 2013 suohkanin lij birrusin 21 millijåvnå ruhtavánen, diedet rádeålmmå.

– Stuorámus sivá manen boasto guovlluj manáj jagij 2012 ja 2013 lidjin sivá ma ællim vuordedahtte. Esski maŋŋela gålojt ájtsajma, ja jur dat la mijá gássjelisvuohta.

Suohkanstivran ássjijt maŋedam

Sætra javllá stuorra oasse ruhtavánes la gå suohkanstivrra ássjijt maŋelt.

– Ij lim iesjmákso tjáhtje-, gålgijdahka- ja renovasjåvnnågåloj. Jagij 2012 ja 2013 6 millijåvnå ilá ålov gålåjma. Háldadus ij máhte åvdåsvásstádusáv dán åvdås válldet, valla dán ássjen politihkkára hæhttuji åvdåsvásstádusáv válldet. Esski jagen 2013 mierreduváj iesjmákso.

2012: 9,3 millijåvnå ruhtavánen

Jagen 2012 lij 9,3 millijåvnå ruhtavánen, diedet rádeålmmå præssadiedádusán.
– Máhtáv nammadit duola dagu galgajma báhtariddjijt vuosstájválldet javllamánon jagen 2012, valla ittjij juojddá dassta sjatta. Dan diehti massijma 1,6 millijåvnå kråvnå.

– Dåktårvantsav ienebuv anijma gå jagijt åvddåla. Aktij jahkáj rieknigav Nuortta-Vuona Universitæhttaskibájviesos oadtjop, ja jagen 2012 2,5 millijåvnå duodden mávsijma.

2013: 12 millijåvnå ruhtavánen

Båddåsasj tálla vuosedi jagen 2013 lij 12 millijåvnå ruhtavánen.

– Sisboadov massijma gå ejma gådijt ulmutjijda lájggi, ja ássjegiehtadallammávsov massijma teknihkalasj åssudagán. Tjoahkken 1,8 millijåvnå kråvnå.

– Jagen 2013 premiesvahkastibme galgaj liehket 2,2 millijåvnå sisboadon. Valla boados lij premiesvahkastibme farra gålon sjattaj, ja dav ejma diede åvddål jagen 2014.

Rádeålmmå subtsas suohkan ienep gålot ulmutjijda ma ållo viehkev dárbahi.
– Jáhkijma galgajma sierra ruhtadårjav oadtjot. Valla gå stáhtta dáv dårjav midjij mávsij, de lij dát ruhtadoarjja 1,7 millijåvnå binnep gå jáhkijma.