NRK Meny
Normal

Dallegh voestes viehkiem vedtedh

Båatsoe saemieh, Noerhtelaantesne edtjieh daelie lieredh jih dallegh, voestes viehkiem vedtedh.

Ambulansehelikopter Ålesund
Foto: Brede Røsjø / NRK

Båatsoe saemieh utnieh vaarege barkoe sijjiem. Daan biejjien skovterh, motorsykkelh, nieliejuvlegh jih haepkiem nuhtjieh goh barkoe dirregh. Fuehpesne leah, tjoeverieh bovtsem tjøønghkedh, juhtedh. Mahta buaredh-biejjie årrodh jih aaj elmie-såamkedh.

Dastegh, dihte ov-lahkoe sjædta, guktie dellie edtjien dåemiedidh.

Daelie edtjieh båatsoe saemieh noerhtelaantesne lieredh jih dallegh viehkiem vedtedh daan sov barkoe voelpese.

Edtja dagkeres, voestes viehkie øøhpetimmie kuvsje Hemavansne ,Sveerjesne årrodh goevten 10.b.-11.b.

Gun Utsi dihte kuvsjeøørnedæjja. Dihte tuhtjie daate joekoen vihkeles.

Dallegh vostemes viehkiem vedtedh
Foto: Gun Margret Utsi

–Båatsoe saemieh edtjieh daejredh, gåabph voestemes edtjieh bieljelidh, ov-lahkoen mænngan. Dan, Alarmsentralen gåajka. Ov-lahkoe båatsoe barkosne sjædta jih dellie edtjieh åadtjodh, lieredh guktie dallegh viehkiem vedtedh. Dihte sijjien voelpe laarhkenamme, varta jih tjoevere hjelmem noeledh. Jih maahta aaj jiengen tjirrh vuajeme, guktie dellie daam almetjem viehkedh.Daate daerpies, gaajhkes edtjieh daam maehtedh jeahta Gun Utsi.

Daan øøhpetimmie kuvsjese båata Alarmsentrale, Rødekors, skiemtjeåabpa jih dåaktere Helgelaanten skiemtjegåeteste.

Daam kuvsjem aaj båatsoe saemieh sveerjen bielesne nuhtjeme.

Dagkeres, dallegh voestes viehkie kuvsjem, joe Sveerjen bielesne åtneme jih daelie daam seamma kuvsjemodellem, Nøørjen båatsoe saemide nuhtjieh.

Gun Utsi håhkesje jijnjes båetieh.

Rein
Foto: Eilif Aslaksen / NRK

–Fuehpies tijje, daelie bovtsebarkojne, 12 dan mearan, jeahteme båetieh jih jienebh aaj tjaakanieh.

Noerhtelaanten båatsoesaemiej fylhkesiebrie jih Helgelaanten saemiensiebrie mij daam voestes- viehkie øøhpetimmie kuvsjem øørneme.