Dah presideenth Saemien Sijtesne gaavnedigan

Båatsoe jieleme, saemien gïele jih kultuvre vihkeles aamhtesh, gåessie Stoerredigkien presideente Olemic Thommesen Snåasese bøøti.

President besøk i Snåsa

Gårroeh bieleste Saemien Sijten åejvie, Birgitta Fossum, Olemic Thommesen, Aili Keskitalo.

Foto: Ristin Persson / NRK

Noerhte-Trøøndelaagen fylhkenålma bøøreme stoerredigkien presideentem Olemic Thommesen, Noerhte-Trøøndelaagese. Fylhkenålmese vihkeles guesside fylhkese bøøredh guktie edtjieh tråjjadidh jih maam urreste lieredh. Daate vihkeles guesside åadtjodh båatsoe jielemen jih saemien gïele jih kultuvren bijre vielie lieredh, fylhkenålma Inge Ryan bievnede.

Fylhkenålmese vihkeles jih åarjelsaemien kultuvrem jih gïelem vaarjelidh. Båatsoejieleme vihkeles fylhkesne, gusnie govhte sïjth jih 39 fuelhkieh båatsosne jieleminie.

Mattias Jåma, Låarten sïjteste jih Eva Bendikke B Jåma, Tjåehkeren sijteste, sijjien båatsoe aarke- biejjiej bijre bievniejigan.

Stoerredigkien presideente orre åssjalommesh åadtjoeji

– Luste daejtie noereh båatsoesaemide råakedh. Jijnjem daelie govleme, magkeres tjoeperi gujmie tjïektjeminie. Ij leah manne guarkeme, biegkefaamoe stoerre tjoepere båatsose. Daelie munnjan tjïelkedamme, jih maam urreste daelie liereme,Thommesene jeahta.

Eva Bendikke B Jåma tuhtji luste, stoerredigkiepresideente sïjhti båatsoesaemide råakedh.

Eva Bendikke B Jåma

Eva Bendikke B Jåma, Tjåehkeren sijteste.

Foto: Ristin Persson / NRK

– Daate lea hijven, Stoerredigkien presideente åådtje govledh guktie mijjieh jieleminie jih magkeres tjoeperh utnebe. Kanne maam akth måjhta daestie tjåangkoste, Jåma jeahta.

Saemien Sijte jih Tråante 2017

Stoerredigkie presideente Olemic Thommesen jih Saemiedigkie presideente Aili Keskitalo, Saemien Sijtesne gaavnedigan. Dah guaktah jijnjh vihkeles aamhtsi bijre råårestalligan. Saemiedigkien presideente Aili Keskitalo daajra man bijre edtja daan aejkien rååresjidh.

Sametingspresident Aili Keskitalo

Saemiedikien presideente Aili Keskitalo.

Foto: Ristin Persson / NRK

– Vihkielommes aamhtese lea Saemien Sijte guktie beetnegh åadtjodh jih orre gåetiem bigkedh jih mubpie aamhtese lea Tråante 2017, mejtie reerenasse sæjhta daam heevehtimmie jaepiem nænnoestidh, Keskitalo jeahta.

Stoerredigkie presideente ij maam doesth dåajvoehtidh.

– Ij manne maehtieh maam daan bijre reeredh jallh dåejvoehtidh. Jijnjesh sijhtieh kultuvregåetieh bigkedh jih tjoeveribie barre håhkesjidh mij buerie daestie sjædta,Thommesen jeahta.

Stortingspresident Olemic Thommesen

Stoerredigkien presideente Olemic Thommesen.

Foto: Ristin Persson / NRK

Saemien sijte guhkiem barkeme jih sæjhta orre jih stuerebe gåetiem bigkedh.

Saemiej Åålmegebiejjien Stientjesne

Stoerredigkien presideente Olemic Thommesen bïjre jarkan Noerhte Trøøndelaagesne feeleminie goevten 4-7.b. Saemiej åålmege biejjien edtja Stientjen gærhkosne heevehtidh.