Hopp til innhold

Dah presideenth Saemien Sijtesne gaavnedigan

Båatsoe jieleme, saemien gïele jih kultuvre vihkeles aamhtesh, gåessie Stoerredigkien presideente Olemic Thommesen Snåasese bøøti.

President besøk i Snåsa

Gårroeh bieleste Saemien Sijten åejvie, Birgitta Fossum, Olemic Thommesen, Aili Keskitalo.

Foto: Ristin Persson / NRK

Noerhte-Trøøndelaagen fylhkenålma bøøreme stoerredigkien presideentem Olemic Thommesen, Noerhte-Trøøndelaagese. Fylhkenålmese vihkeles guesside fylhkese bøøredh guktie edtjieh tråjjadidh jih maam urreste lieredh. Daate vihkeles guesside åadtjodh båatsoe jielemen jih saemien gïele jih kultuvren bijre vielie lieredh, fylhkenålma Inge Ryan bievnede.

Fylhkenålmese vihkeles jih åarjelsaemien kultuvrem jih gïelem vaarjelidh. Båatsoejieleme vihkeles fylhkesne, gusnie govhte sïjth jih 39 fuelhkieh båatsosne jieleminie.

Mattias Jåma, Låarten sïjteste jih Eva Bendikke B Jåma, Tjåehkeren sijteste, sijjien båatsoe aarke- biejjiej bijre bievniejigan.

Stoerredigkien presideente orre åssjalommesh åadtjoeji

– Luste daejtie noereh båatsoesaemide råakedh. Jijnjem daelie govleme, magkeres tjoeperi gujmie tjïektjeminie. Ij leah manne guarkeme, biegkefaamoe stoerre tjoepere båatsose. Daelie munnjan tjïelkedamme, jih maam urreste daelie liereme,Thommesene jeahta.

Eva Bendikke B Jåma tuhtji luste, stoerredigkiepresideente sïjhti båatsoesaemide råakedh.

Eva Bendikke B Jåma

Eva Bendikke B Jåma, Tjåehkeren sijteste.

Foto: Ristin Persson / NRK

– Daate lea hijven, Stoerredigkien presideente åådtje govledh guktie mijjieh jieleminie jih magkeres tjoeperh utnebe. Kanne maam akth måjhta daestie tjåangkoste, Jåma jeahta.

Saemien Sijte jih Tråante 2017

Stoerredigkie presideente Olemic Thommesen jih Saemiedigkie presideente Aili Keskitalo, Saemien Sijtesne gaavnedigan. Dah guaktah jijnjh vihkeles aamhtsi bijre råårestalligan. Saemiedigkien presideente Aili Keskitalo daajra man bijre edtja daan aejkien rååresjidh.

Sametingspresident Aili Keskitalo

Saemiedikien presideente Aili Keskitalo.

Foto: Ristin Persson / NRK

– Vihkielommes aamhtese lea Saemien Sijte guktie beetnegh åadtjodh jih orre gåetiem bigkedh jih mubpie aamhtese lea Tråante 2017, mejtie reerenasse sæjhta daam heevehtimmie jaepiem nænnoestidh, Keskitalo jeahta.

Stoerredigkie presideente ij maam doesth dåajvoehtidh.

– Ij manne maehtieh maam daan bijre reeredh jallh dåejvoehtidh. Jijnjesh sijhtieh kultuvregåetieh bigkedh jih tjoeveribie barre håhkesjidh mij buerie daestie sjædta,Thommesen jeahta.

Stortingspresident Olemic Thommesen

Stoerredigkien presideente Olemic Thommesen.

Foto: Ristin Persson / NRK

Saemien sijte guhkiem barkeme jih sæjhta orre jih stuerebe gåetiem bigkedh.

Saemiej Åålmegebiejjien Stientjesne

Stoerredigkien presideente Olemic Thommesen bïjre jarkan Noerhte Trøøndelaagesne feeleminie goevten 4-7.b. Saemiej åålmege biejjien edtja Stientjen gærhkosne heevehtidh.

Korte nyheter

 • Begrenset lisensfelling av bjørn i høst

  Miljødirektoratet åpner ikke for felling av bjørn i regioner der bestanden ligger under Stortingets bestandsmål. De har derfor besluttet at det ikke åpnes for lisensfelling av bjørn i Troms og Finnmark. Stortinget har fastsatt et mål om 13 ungekull av bjørn hvert år i Norge.

  Bjørn
  Foto: Arne Nævra / Nævra, Arne
 • Eat galgga hilgut demokratiija

  Arendalsváhkku duorastatbeaivvi deaivvadeigga stuorradiggepresideanta Masud Gharahkhani ja sámediggepresideanta Silje Karine Muotka lávvoságastallamii.

  Fáttat ledje: searvadahttin, demokratiija ja cielaheapmi.

  Sámediggepresideanta Silje Karine Muotka muitala ahte lei buorre ja mávssolaš ságastallan.

  – Moai gávnnaheimme ahte eat ábut hilgut demokratiija, ja ahte fertet ain bargat sihkkarastit ahte buohkain lea olahanmuddu demokráhtalaš kanálaide, dadjá Muotka.

  Gharahkhani muitala ahte sihke son ja Muotka berošteaba mo demokratiija galgá suddjet ja fuolahit ahte olbmot servet ja dovdet ahte sii leat fátmmastuvvon.

  – Lea dađibahábut nu ahte oaidnit ahte demokratiija lea máŋgga sajiin máilmmis hedjonan, muhto davviguovlluin ja Norggas lea ain buori dilis.

  Muhto goappašagat leaba ovtta oaivilis ahte luohttámuš ii leat juoga maid galgá atnit diehttelassan, ja dainna ferte čađat bargat.

  – Buot politihkalaš álbmotválljejuvvon orgánat fertejit bargat bisuhit álbmoga luohttámuša. Mii fertet bargat sihkkarastin dihte ahte álbmot geavahit sin jienastanrievtti, ja ahte lea buorre dadjamuškultuvra, deattuha Muotka.

  Gharahkhani muitala ahte vaikko lohket ahte Norgga almmuhanfriddjavuohta lea buorre, de deattuha son ahte gávdnojit maid olu hástalusat dadjamuškultuvrras.

  – Erenomážit minoritehtaide ja sápmelaččaide, čilge son.

  Sihkkarastit buori dadjamuškultuvra mas buohkat dovdet iežaideaset oadjebassan lea juoga mii lea dehálaš sihke Muotkai og Gharahkhanii.

  Lavvodialog mellom sametingspresident Silje Karine Muotka og stortingspresident Masud Gharahkhani.
  Foto: Peter Mydske / Stortinget
 • Kan ikke ta demokratiet for gitt

  Torsdag under Arendalsuka møttes stortingspresident Masud Gharahkhani og sametingspresident Silje Karine Muotka til lávvudialog.

  Temaene var: inkludering, demokrati og hatytringer.

  Sametingspresident Silje Karine Muotka forteller at det var en god og meningsfylt samtale.

  – Vi kom frem til at vi ikke må ta demokratiet for gitt, og at det fortsatt er en jobb å gjøre for å sikre at alle har tilgang til demokratiske kanaler, forteller hun.

  Gharahkhani opplyser at de begge var opptatt av hvordan man kan ta vare på demokratiet, og sørge for at folk deltar og føler seg inkludert.

  – Det er dessverre sånn at mange steder i verden ser man at demokratiet har hatt en tilbakegang, mens i norden og i Norge holder vi stand.

  Men begge er enige om at tillit ikke er noe man kan ta for gitt, og at det stadig må jobbes med.

  – Alle politiske folkevalgte organer må jobbe med tilliten hos de som deltar og stemmer ved valg. Vi må jobbe for å sikre at folk benytter seg av stemmeretten sin, og at man har en god ytringskultur, understreker Muotka.

  Gharahkhani forteller at man sier at ytringsfrihetens kår i Norge er bra, men han understreker at det også finnes en del utfordringer med ytringskulturen.

  – Spesielt for minoriteter og samer, informerer han.

  Det å sørge for en god ytringskultur hvor alle kan føle seg trygg er noe både Muotka og Gharahkhani er opptatt av å jobbe videre med.

  Lavvodialog mellom sametingspresident Silje Karine Muotka og stortingspresident Masud Gharahkhani.
  Foto: Peter Mydske / Stortinget