Liemkeds vearolde jih elmie

Dihte elmie Monse, Trøøndelaagem jih Nordlaantem jakseme.

Glatte veier i Trøndelag

Voedtjene geajnoeh Trøøndelaagesne jih Nordlaantesne.

Foto: Karin Jegtvik / NRK

Daelie Meteorologisk institutte daan elmien Monsen bijre vaaroehtamme. Daate elmie jaksa Trøøndelaagem jih Nordlaantem. Abredh-vearolde mij dorje dålvoeminie jih vyjrehtje sjædta.

Dæjstan maahta jijnjem 40-90 millimeter akten dygnesne abrodh. Seamma vearolde orre-jaepien stroehten sjædta.

Seamma liemkeds vearolde goh jaepien 2006.

Daate liemkedts vearolde seamma goh tsiengelen minngie-gietjie jaepien 2006. Dellie 150-300 mm åbroeji. Dellie vyjri jih dah stoerre johkh jih jeanoeh, Namsene, Stjørdalen jih Verdalen jeanoeh øøvre dolvin.

Noerhtede båata.

Elmie Monse jaksa dæjstan Namdaeliem, Helgelaantem, Saelhtie vaeriem jih Åarjel-Salten. Abredh jih dulvie. Njalhkede jih voedtjene geajnoeh dorje tjuerieh muvhth geajnoejde steegkedh.