Hopp til innhold

Christina Henriksen – 3. kandidat for NSR/Sáb i Østre valgkrets

NRK Sápmi og Ávvir har bedt om at listetoppene i hvert parti, som stiller til sametingsvalget 2017, svarer på noen spørsmål om seg selv. Her er én av kandidatene:

Christina Henriksen

Christina Henriksen stiller som 3. kandidat for NSR/Sáb i Østre valgkrets.

Foto: NSR

Valgkrets/válgabiire: Nuortaguovlu. Østre valgkrets
Parti: NSR/Sáb
Navn/namma: Christina Henriksen
Alder/ahki: 34
Sivilstatus/siviiladilli: (ubesvart)

Interesser

Hvilke hobbyer har du?
Duodji, meahcasteapmi, språk, ved

Hva er det største du har opplevd i livet?
Vanskelig å si, og det er nok sikkert relativt, men for meg er det ganske stort å beherske så mye samisk at jeg ikke lenger trenger tolk. Det er også stort at ungdom i hjemkommunen vil lære seg samisk og pynter seg i kofte, for det har ikke vært noen selvfølge.

Hva gjør du når du skal koble av?
Da sager jeg ved på hytta ved fjorden og bruker litt av veden seinere på dampbad.

Hvem er ditt største forbilde og hvorfor?
Áddja-rohki er mitt forbilde. Han kunne alt og behandlet alle med respekt.

Jobb/studier

Jeg arbeider som lærer i Kirkenes, og har tidligere arbeidet i Barentssekretariatet, i Troms fylkeskommune og ved Nord-Norges europakontor i Brussel. Jeg har også vikariert som kateket i Sør-Varanger.

Fra unvitersitetet i Tromsø har jeg bachelor i kultur-og samfunnsfag, med vekt på religionsvitenskap og fransk språk og litteratur.

Språk

Snakker norsk best, men med velvilje og tålmodighet fra journalisten, kan også nordsamisk gå greit.

Politisk bakgrunn

Jeg har vært medlem av NSR siden jeg var 18 år. Jeg har vært vararepresentant for NSR og NSR/SÁB siden da, med unntak av perioden 2009-2012 (fordi jeg jobbet i Barentssekretariatet og ville skille mellom roller) og inneværende periode, når jeg er fast representant.

Hjertesaker

Hvilke saker vil du fokusere på?

Fortsatt på språk og opplæring for samiske barn og unge

Hva mener du er den største utfordringen sametinget må løse i kommende periode?

Lovfesting av sjøsamenes rett til fiske.

Sametingets stemme må bli tydeligere og sentrale myndigheter må i større grad besitte kunnskap om, og interesse for, samiske saker, lovverk som beskytter samiske rettigheter OG øvrige saker som påvirker samene. Derfor må Sametinget og Stortingets representanter jobbe sammen i sterkere grad, i alle fall så lenge det finnes tre sameting i tre land.

Forklar hvorfor/hvorfor ikke mineral- og gruvebedrifter skal få lov til å opprette og starte med drift i samiske områder?

Fordi mineralloven fortsatt strider mot folkeretten, fordi ytterligere inngrep truer eksisterende samiske næringer på land og vann og fordi dette er en kortsiktig næring som i hovedsak preges av utenlandske investorer som tilsynelatende ønsker størst mulig gevinst på kortest mulig tid. Hensyn til lokale interesser prioriteres sjelden, unntatt når de gagner investor, og det er helt naturlig, ettersom forretninger drives av profittjaget. Å tro at eksterne investorer og gruveselskap er opptatt av å bygge lokalsamfunn langs fjordene og på vidda er om ikke naivt, så helt på grensen til det.

Dersom verdens behov for mineral er så enormt, skulle en tro at flere var interessert i å gjenvinne mineraler som allerede er utvunnet, ettersom mineraler er nettopp en ikke-fornybar ressurs. Det kommer ikke mer, la oss bruke det vi allerede har hentet opp, lag industri av dette og skap arbeidsplasser.

Forklar om du syns at dagens reindriftspolitikk fungerer eller ikke. Hva blir den viktigste saken i forhold til reindriftspolitikken i kommende periode?

Det er ikke så mye å forklare, det er kanskje åpenbart at det ikke virker, dersom en lytter til reindriftsutøverne selv. Den viktigste saken for reindrifta er, sett utenfra fordi jeg ikke er i reindrifta og kjenner utfordringene på kroppen, å sikre beitearealer og finne veien til en god dialog med myndighetene som kan føre til at reindriftsutverne får konsentrere seg om det de skal, nemlig å drive rein, framfor å sitte i rettssaler, fylle ut skjema, eller ta all verdens strøjobber fordi det ikk er mulig lenger å leve kun av reindrift.

Jordbruk, hva kan Sametinget bidra med til å sikre at unge kan fortsette med/ etablere seg i næringen?

Dessverre trenger Sametinget at Stortinget spiller mer på lag for å sikre rekrutteringa, og da er det kontraproduktivt å kutte satsing på eksempelvis det som kaltes arktisk landbruk. Så lenge ikke Stortinget ser verien av å skape merkevaremat på samiske gårdsbruk og sikre sysselsetting i distriktene, kan det være vanskelig å trekke unge, engasjerte folk til næringa.

Enn så lenge kan selvsagt Sametinget bidra med gode innspill til jordbruksforhandlingene, og med tilskudd til unge folk som vil inn i næringa.

Hva er den største utfordringen fiskerinæringen står overfor i Sápmi? Hvordan kan sametinget bidra til at også de mindre utøverne kan livnære seg med fiske?

Igjen, lovfesting av sjøsamenes rett til fiske, leveringsplikt, slik at vi kan bygge opp fiskemottakene og fiskebrukene igjen, fokus på sunn fisk fra samiske fjorder og hav som tilberedes lokalt (og skaper arbeidsplasser). Sametinget må holde presset opp på sentrale myndigheter også i fiskerispørsmål, og da nytter det ikke å skalte og vralte med denne porteføljen og overlate ansvaret til vilkårlige meningsfeller.

De samiske språk, hvordan bør sametinget tilrettelegge for at de styrkes i kommende periode?

Språksentrene må sikres stabil støtte, mer støtte til språkprosjekter (som igjen kan føre til enda flere språksenter), tydeligere kommunikasjon om ordninger som sikrer rekruttering av lærere og barnehagelærere (i samarbeid med sentrale myndigheter og institusjonene som har ansvar for samisk utdanning), finne mer midler til læremidler, så ikke samiske barn og unge henger etter, finne mer midler til språk-og duodjikurs, for å skape arenaer for at flere kan snakke samisk. Blant annet.

Hvilke nye arbeidsplasser er viktige å satse på i kommende periode?

Lokale arbeidsplasser i og utenfor (og i tilknytning til) de samiske primærnæringene, teknologirelaterte arbeidsplasser og lærere. Mest lærere. Og enda flere lærere. Samiske lærere.

Hvilken sak har berørt deg mest hittil og hvorfor?

Mineralsakene, deriblant Nussir-vedtaket, har berørt meg, fordi det er et for godt symbol på utfordringene det samiske samfunnet har i møte med storsamfunnet. Mangel på forståelse, ofte på aksept, mangel på kunnskap og trykket på å hente ut naturressurser. Jag etter naturressurser kamufleres bak ønsket om sysselsetting, og arbeidsplasser i samisk prinmærnæring verdsettes mindre fordi de nødvendigvis ikke bringer inn kontanter i like stor skala.

Sámegillii:

Beroštumit

Makkár astoáigedoaimmat leat dus?

Duodji, meahcásteapmi, giella ja muorat.

Mii lea dat stuorámus maid leat vásihan eallimis?

Váttis dadjat, ja lea sihkkarit relatiiva, muhto munnje lea dat oalle stuora vásáhus go hálddašan sámegiela nu bures ahte in dárbbat dulkka šat. Lea maid stuora vásáhus go nuorat mu ruovttusuohkanis áigot oahppat sámegiela ja čiŋadit gávttiin, go dat ii leat leamaš diehttalasvuohta.

Maid dagat go áiggut vuoiŋŋastit?

Sahen muoraid bartta luhtte mii lea vuotnagáttis ja geavahan veahá muorain maŋŋelaš sávnnjis.

Gii lea du stuorámus ovdagovva ja manne?

Áddjárohkki lea mu stuorámus ovdagovva. Son máhtii buot ja čájehii gudnevuollegašvuođa buohkaide.

Bargu ja oahppu

Maid don barggat dál ja makkár barggut leat dus ovdal leamašan? Makkár oahppu lea dus?

Mun barggan oahpaheaddjin Girkonjárggas, ja lean ovdal bargan Barentčállingottis Romssa fylkasuohkanis ja Davvi-Norgga Eurohpákantuvrras Brusselis.

Mun lean maid leamaš sadjásaš katekehta Mátta-Várjjagis.

Romssa universitehtas lean mun váldán bachelora kultur- ja servodatfágas, mas lei deaddu oskudiehtagis ja fránskkagielas ja girjjálašvuođas.

Eatnigiella/ giella

Human dárogiela buoremusat, muhto jus lea gierdevaš, de gal sáhttá davvisámegiela mannat bures hupmat.

Politihkalaš duogáš

Guđiid bellodagaid leat don ovddastan? Leat go leamašan sámediggeáirras?

Mun lean leamaš miellahttu NSR:s juo 18-jahkásažžan. Lean leamaš NSR ja NSR/SÁB várreáirras dan rájes, áidna spiehkastat lei áigodagas 2009-2012, go bargen Barentsčállingottis ja áigon earuhit rollaid, ja dán áigodagas go lean fásta ovddasteaddji.

Váibmoáššit

Makkár áššiide áiggut bidjat fokusa?

Ain giella ja oahpahus sámi mánáide ja nuoraide.

Mii lea du mielas eanemus hástaleaddjin maid Sámediggi ferte čoavdit čuovvovaš áigodagas?

Sámedikki jietna ferte šaddat čielgaseabbon ja guovddáš eiseválddiin ferte leat eambbo oahppu ja beroštupmi sámi áššiide, láhkaortnegii mii suodjala sámi vuoigatvuođaid ja eará áššiide mat čuhcet sápmelaččaide. Danin fertejit Sámedikki ja Stuoradikki áirasat ovttasbargat, goit nu guhká go leat golbma sámedikki golmma riikkas.

Čilge manne/manne eai galggašš minerála- ja ruvkefitnodagat oažžut lobi ásahit ja álggahit doaimmaid sámi guovlluin?

Danin go minerálaláhka ain vuostálastá álbmotrievtti, go sisabahkkemat áitet sámi ealáhusaid čázis ja eatnamis ja danin go dá lea oanehisáiggi ealáhus mas eanaš leat olgoriikka investorat geat beroštit dušše eanemus vuoittu unnimus áiggis. Vuhtii váldin báikkálaš beroštumiin vuoruhuvvo hárve, earret go lea investoriidda ávkin, ja dat lea áibbas lunddolaš go gávppit jođihuvvojit bálkáhuššamis.

Jáhkkit ahte olgguldas investorat ja ruvkedoaimmat beroštit cegget báikegotti vuonain ja duoddariin lea ovttageardán jurdda.

Jus máilmmi dárbu minerála maŋis livččii ná stuoris, de livčče doaivumis eambbosat beroštan ávnnastit minerálaid mat leat juo roggon bajás, juste danin go minerálat leat eahpeođasmahtti resurssat.

Dat eai boađe eambbo, mii geavahit daid maid leat juo viežžan, ja fertet ráhkadit industriija das ja bargosajiid maid.

Čilge doaibmá go dálá boazodoallopolitihkka vai ii. Mii šaddá deháleamos ášši mii guoská boazodollui čuovvovaš áigodagas?

Ii leat olu maid čilge, soaitá leat albmosis ahte ii doaimma, jus don gulat maid boazosápmelaččat ieža lohket dan birra. Deháleamos ášši boazodollui lea, olggobealečalmmiiguin gehččon, go in leat ieš boazodoalus in ge dovdda hástalusaid ieš, de lea sihkkarastit guohtunareálaid ja gávdnat rievttes geainnu buori gulahallamii eiseválddiiguin mii sáhttá dagahit ahte boazodoallit besset guovdilastit dasa masa galget, namalassii bohccuiguin bargat, ovdalii go riektelanjain čohkkát, deavdit skoviid, dahje váldit buot máilmmilágan bargguid dušše dan dihte go ii leat vejolaš eallit dušše boazodoalus.

Eanandoallu, maid sáhttá Sámediggi dahkat sihkkarastin dihte ahte nuorat sáhttet joatkit ealáhusas / álgit ealáhussii?

Dađi bahábut dárbbaha Sámediggi ahte Stuoradiggi eambbo ovttasbargá vai sihkkarastá rekrutterema, ja de lea kontraproduktiiva heaitit áŋgiruššamiin ovdamearkka dihte dasa mii gohčoduvvo árktalaš eanandoallun. Nu guhká go Stuoradiggi ii oainne árvvu buvttadit mearkagálvobiepmu sámi dállodoaluin ja sihkkarastit barggaheami guovlluin, de sáhttá leat váttis nuoraid oččodit eanandollui, movttiidahttit nuoraid ealáhussii. Dál gal sáhttá vuos Sámediggi veahkehit buriid oaiviliiguin eanandoallošiehtadusaide, ja doarjagiin nuoraide geat háliidit ealáhussii.

Mii lea dat stuorámus hástalus guolástusealáhusas Sámis? Maid sáhttá Sámediggi dahkat nu ahte dat unnimus doalut maid sáhttet birgejumi viežžat guolásteamis?

Dajan fas, lágidit mearrasámiid rivttiid guolásteapmái, buktingeatnegasvuohta, vai mii sáhttit álgit hukset guollevuostáváldinbáikkiid ja guolástusaid fas, fokusa bidjat dearvvaš guliide sámi vuonain ja mearas mat reidejuvvojit báikkálaččat, ja nu ráhkadit bargosajiid.

Sámediggi ferte vuortnuhit guovddáš eiseválddiid maiddái guolástusgažaldagain, ja de ii ávkkut doaimmahit dáinna árvobáhpiriin ja guođđit ovddasvástádusa eaktuduvvon ovttaoaivvildeddjiide.

Sámegielat, movt berre Sámediggi láhčit dili nu ahte nannejuvvojit čuovvovaš áigodagas?

Giellaguovddážiidda ferte sihkkarastit stabiila doarjaga, eambbo doarjaga giellaprošeavttaide, mat sáhttet fas dagahit eambbo giellaguovddážiid.

Čielgasit gulahallan ortnegiid birra mat sihkkarastit oahpaheddjiid ja mánáidgárdeoahpaheddjiid rekrutterema, ovttasráđiid guovddáš eiseválddiiguin ja institušuvnnaiguin main lea ovddasvástádus sámi oahpahussii. Háhkat eambbo ruhtadeami oahpponeavvuide, vai sámi mánát ja nuorat eai leat maŋŋelis skuvlla dáfus, ja háhkat eambbo ruhtadeami giella- ja duodjekurssaide, vai leat báikkit gos eambbosat sáhttet sámástit.

Makkár ođđa bargosajiid lea dehálaš vuoruhit čuovvovaš áigodagas?

Báikkálaš bargosajiid sihke sámi vuođđoealáhusain ja bargosajiid main leat čanastumit vuođđoealáhusaide, teknologiijaguoskevaš bargosajiid ja oahpaheaddjevirggiid. Eanaš oahpaheaddjit, ja vel eambbo oahpaheddjiid. Sámegielat oahpaheddjiid.

Guhte ášši lea čuohcan dutnje eanemusat ja manne?

Minerálaášši, earret eará Nussir-mearrádus, mii lea čuohcan munnje, go dat lea beare buorre symbola makkár hástalusat sámi servodagas leat deaivvadeamis stuoraservodagain.

Váilevašvuohta ipmárdusas ja deaddu viežžat luondduresurssaid.

Hušša luondduresurssaid maŋis čihkkojuvvo barggahusa duohkai, ja bargosajiid sámi vuođđoealáhusas árvvus adno unnit go sis eai boađe seamma stuora skálás ruđat.

Korte nyheter

 • UiT bruker mye penger på fusk

  UiT Norges Arktiske Universitet har hittil i år brukt 300.000 kroner på å betale advokatene til studenter som anklages for fusk. Det skriver avisa iTromsø. Så mange som 46 studenter ble i følge avisa utestengt fra UiT i fjor for fusk på eksamen, et rekordhøyt antall. De 300.000 UiT foreløpig har brukt, angår utgifter til 22 enkeltsaker. Rektor ved UiT, Dag Rune Olsen, mener dette er et viktig rettssikkerhetsprinsipp til de det angår.

  UiT Norges arktiske universitet i Harstad
  Foto: Simon Skjelvik Brandseth / NRK
 • Spår at joik erstatter nasjonalsang

  På lørdag ble "Sámi Eatnan Duoddariid" av Nils-Aslak Valkeapää vedtatt som den samiske nasjonaljoiken under Samerådets 22. konferanse i Gällivare. Nå spår litteraturviter Harald Gaski at folk kommer til å bruke joiken som samenes nasjonalsang

  – Jeg har på følelsen at denne joiken kommer til å erstatte Samefolkets sang. Det blir spennende å se hvilken av de som kommer til å høres under feiringen av samenes nasjonaldag om ti år, sier Gaski.

  Sametingets plenumsmøter åpnes alltid med Isak Sabas samefolkets sang. Sametingsrepresentant for flyttsamelista Berit Marie P. Eira forteller at hun ikke er klar for å bytte ut samefolkets sang med nasjonaljoiken.

  – Jeg syns det er veldig passende å starte plenumsmøtet med samefolkets sang, men håper vi ikke kommer til det stadiet at det blir konkuranse mellom joiken og sangen.

 • Ådå girjjevuorkkár Hábmerin

  Bendik Osland Kalsnes Nesoddenis la fássta virgev oadtjum girjjevuorkkárin Ájluovta girjjevuorkán Hábmerin. Duodden la sån skåvllågirjjevuorkkár Hábmera girjjevuorkán ja Knut Hamsun joarkkaskåvlå girjjevuorkán.

  Kalsnes Hábmerij bådij basádismánon åvdep jage ja bargaj dalloj sadjásattjan Hábmera girjjevuorkán.

  Dá giesse l nuora giessebargo tjadá The Quartz Corpan mállim ja divvom girjjevuorkáv Ájluovtan.

  Dav tjálla Nuorttasáltto avijssa.