Flere bysamer kan endre politikken

Valgforsker Bernt Aardal tror ikke bysamene kommer til å overta makta i Sametinget selv om det har blitt flere av dem. Likevel kan dagens samepolitikk endres vesentlig mener han.

Sametinget, plenum

Sametinget har 39 representanter. Etter neste valg vil ikke lenger samer fra Finnmark være i flertall.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Bernt Aardal

Bernt Aardal er av forfatterne i boka «Sametingsvalg Velgere, partier, medier»

Foto: Holm, Morten / SCANPIX

– Hensynet til primærnæringene og de tradisjonelle næringer blir utsatt for konkurranse fra interessene til samene som bor i bymessige områder. Det er klart dette vil være en utfordring for Sametinget om hvordan man balanserer disse ulike interessene, sier Aardal til NRK.

Økt flytting fra de tradisjonelle samiske kjerneområdene i Finnmark har ført til vekst i Sametingets valgmanntall i flere byer i Norge . I tillegg har flere byborgere meldt seg inn i manntallet i løpet av de siste valgperiodene.

Må dobles

Aardal mener det skal veldig mye til før eventuelt Sør-Norge valgkrets går forbi den største valgkretsen i dag - Ávjovárri (Karasjok, Kautokeino og Porsanger).

– Det er klart at det ligger et potensiale i Sør-Norge i å kunne øke manntallet som er ganske stort allerede, men samtidig har vi sett at det har flatet ut. Man må forutsette at det skjer en mye sterkere mobilisering og rekruttering til manntallet enn det vi har sett i dag, sier han.

Etter valget i 2013 vil Ávjovárri har åtte og Sør-Norge ha seks mandater på Sametinget. Førstnevnte mister et, mens Sør-Norge øker med to.

For at Sør-Norge skal få flere mandater enn Ávjovárri må valgmanntallet øke fra dagens 2.047 til det dobbelte har Bernt Aardal regnet seg fram til.

– Det forutsetter også at man ikke har muligheter til å rekruttere flere til manntallet i Indre Finnmark. Selv om det nok vil være en del fraflytting, så tror jeg ikke at det vil skje med det første. Noen har jo trodd at det ikke er mulig at man kan få flere representanter fra Sør-Norge enn fra Ávjovárri, men det er det faktisk innenfor den nåværende ordningen, sier valgforskeren.

By mot bygd?

Bernt Aardal mener det kan være fare for polarisering mellom de tradisjonelle samiske kjerneområdene og byene.

– Alle konflikter bærer i seg mulighetene for en polarisering i den betydning at det blir veldig sterke motsetninger, og at man står veldig langt fra hverandre. I mange sammenhenger vil det imidlertid være behov for å finne de løsningene som forener; de såkalte omforente løsningene som ofte vil være kompromisser, sier han til NRK.

Han mener det vil være naturlig at velgerne i byene stiller større krav til politikerne som skal representere dem.

– Men uansett hvor representantene kommer fra, så skal disse samtidig ta et ansvar for helheten. Hvis Sametinget skal ha tillit og bred oppslutning i den samiske befolkningen, så tror jeg det er helt avgjørende at man også viser at man er i stand til å ta vare på ulike grupper uansett om de bor i en by eller om de bor på vidda, sier Aardal.

Sametingets valgmanntall

Valgkrets

Manntall 2009

Mandater 2009

Manntall 2011

Mandater 2013

Østre

2.221

6

2.177

6

Ávjovárri

3.560

9

3.532

8

Nordre

1.977

6

2.006

5

Gáisi

1.984

6

2.041

6

Vesthavet

1.408

5

1.455

4

Sørsamisk

884

3

904

4

Sør-Norge

1.856

4

2.047

6

Sum

13.890

39

14.162

39