NRK Meny
Normal

Fryktet provokasjon

Sametinget ba Miljøverndepartementet fjerne en setning fra dokumentet om motorferdsel i utmark. Setningen kunne provosere samiske interesser, mente tinget.

Sametingets småpartier og lister

Plenumsmøte på Sametinget (illustrasjonsfoto).

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

– Sametinget forutsetter at setningen om «virksomhet på hobbybasis» i rødt nedenfor tas ut av merknadene til bestemmelsene fordi den vil kunne provosere samiske interesser, skriver rådgiver Jon Petter Gintal i en e-post til Miljøverndepartementet.

Dette var en del av svaret til departementet om utkastet til endringer i forskriften for utmarkskjøring. E-posten ble sendt 26. mai i år.

Siden tirsdag har debatten om motorferdsel i utmark blusset kraftig opp fordi Fylkesmannen i Finnmark på sin egen hjemmeside varslet om innstramminger som følge av regelendringene.

LES OGSÅ: Slutt med multebær- og jaktdispensasjoner

LES OGSÅ: Kaos om utmarkskjøring

LES OGSÅ: Skyter på byråkrater

Motsetninger

Bråket førte blant annet til at Fylkesmannen i Finnmark flere ganger endret artikkelen på sin hjemmeside.

Etter hvert kom også statssekretær Heidi Sørensen (SV) i Miljøverndepartementet med en pressemelding onsdag hvor det ble slått fast at kommunene fortsatt kan vurderer søknader om dispensasjon.

Bråket viser at det er ulike interesser som fortsatt kjemper om hvordan den nye motorferdselsloven skal bli. Det er en kjent sak at heller ikke de rødgrønne regjeringspartiene er enige om loven. Ifølge Miljøverndepartementet skal lovarbeide fortsette etter valget. Planen er å legge fram et lovforslag denne høsten.

LES OGSÅ: Ingen ny motorferdselslov før ferien

Denne utsettelsen var en del av årsaken til at Sametinget ikke så det nødvendig om konsultasjoner med departementet i mai. I svaret til Miljøverndepartementet heter det:

«Sametinget vil måtte komme tilbake til innholdet i det utkastet til forskriftsendringen omfatter, særlig i forhold til kravet om registrering i Enhetsregisteret og momspliktighet, gjennom konsultasjoner når en evt. ny motorferdselslov behandles helhetlig i neste Stortingsperiode.»

Bedre for utmarksutøvere

Endringen som er tatt med i forskriftene som trådte ikraft 1. juli, gjør at personer som driver utmarksnæring, lettere vil kunne bruke motorkjøretøy til transport av materiell og utstyr.

Disse må imidlertid over to år kunne dokumentere en samlet omsetning på 50.000 kr. Gjør de det, vil tillatelsen kunne forlenges i fire år.

I et intern sametingsnotat som NRK Sámi Radio har fått tilgang til heter det:

«Grunnen til at Sametinget ikke valgte å konsultere om endringen var at vi anså det som positivt for samiske utmarksnæringer om endringen kom på plass raskt, en konsultasjonsprosess hadde gjort at endringen ikke kom før i neste Stortingsperiode.»

I det samme notatet blir fylkesmannens påstand om innskrenkninger karakterisert som «riv ruskende feil». Her vises det til påstanden om at kommunene ikke lenger skal kunne gi dispensasjon til kjøring i forbindelse med bærplukking.

«Hobbybasis» kunne provosere

I utkastet til forskrifter som Miljøverndepartementet sendte Sametinget 20. mai i år, ble uttrykket «virksomhet på hobbybasis» brukt.

Kravet fra Sametinget var at dette måtte fjernes ettersom det ville kunne provosere samiske interesser. Setningen var med i departementets egne merknader.

I de opprinnelige merknadene ble det utdypet hvorfor Miljøverndepartementet stiller krav til at utøveren skal være registrert i Enhetsregisteret.

– Dette er for å sikre at tillatelse til bruk av motorferdsel til utmarksnæring bare gis til de som er næringsdrivende, og ikke til de som driver slik virksomhet på hobbybasis, forklarer departementet.

Departementet slo også fast at «Bestemmelsen åpner ikke for at det gis tillatelse til bruk av motorferdsel i utmark til enkeltstående aktiviteter eller tilfeldige oppdrag, eller virksomhet som foregår i så liten målestokk eller så sporadisk at det ikke anses for å være næringsdrift.»

Det ligger dermed an til flere runder mellom Sametinget og Miljøverndepartementet om den nye motorferdselsloven.

Det er Direktoratet for naturforvaltning som har utarbeidet forslag til ny motorferdselslov. Forslaget ble sendt ut på høring 29. juni 2007.