Hopp til innhold

Børge Sandnes – 2. kandidat for Frp i Sør-Norges valgkrets

NRK Sápmi og Ávvir har bedt om at listetoppene i hvert parti, som stiller til sametingsvalget 2017, svarer på noen spørsmål om seg selv. Her er én av kandidatene:

Børge Sandnes
Foto: Morten Harangen / NRK

Valgkrets/válgabiire: Sør-Norge. Lulli-Norga.
Parti/bellodat: Frp
Navn/namma: Børge Sandnes
Alder/ahki: 47
Sivilstand/siviiladilli: Samboer. Ovttasássi.

Interesser

Hvilke hobbyer har du?

MC, turer i skog og mark og politikk.

Hva er det største du har opplevd i livet?

Det største jeg har opplevd må bli da jeg fikk mine to barn.

Hva gjør du når du skal koble av?

Når jeg kopler av pusser jeg opp hjemme.

Hvem er ditt største forbilde og hvorfor?

Mitt største forbilde politisk er avdøde John I. Alvheim, tidligere helsepolitiker i Frp. Han kjempet for de lavest på rangstigen.

Jobb og studier

Utdannet innen journalistikk, jobbet som redaktør for Fremskrittspartiets hovedorganisasjon 2004–2016. Nåværende stilling, prosjektleder digitalisering og omstilling i rådmannens stab, Giske kommune.

Morsmål/språk

Norsk

Politisk bakgrunn

Jeg har vært med i politikken siden 2004. Representert Frp i flere folkevalgte nivåer. Gruppeleder for Svelvik Frp 2003–2007 og varaordfører i Svelvik for Frp 2007–2011. I tillegg varamedlem i Vestfold fylkesting. Ikke vært i sametinget.

Hjertesaker

Hvilke saker vil du fokusere på?

Barnevern og samferdsel.

Hva mener du er den største utfordringen sametinget må løse i kommende periode?

Sametinget må gå i seg selv å drøfte sin fremtidige eksistens. Sametinget må prioritere de få kjerneoppgavene de har–språk og kultur.

Forklar hvorfor/hvorfor ikke mineral- og gruvebedrifter skal få lov til å opprette og starte med drift i samiske områder?

Jeg er positiv til dette og forutsetter lokal forankring i folkevalgte organ som en forutsetning for utvinning av mineral- og gruvedrift.

Forklar om du syns at dagens reindriftspolitikk fungerer eller ikke. Hva blir den viktigste saken i forhold til reindriftspolitikken i kommende periode?

Jeg mener at reindrift må behandles som annen næringsvirksomhet, også når det gjelder regler for investerings- og driftsmidler. Næringen bør utøves så fritt som mulig, og det offentlige ansvar bør begrenses til en fornuftig ressursforvaltning av offentlige beitemarker.

Jordbruk, hva kan Sametinget bidra med til å sikre at unge kan fortsette med/ etablere seg i næringen?

Dagens politikk med massive reguleringer og overføringer har ikke fungert. Regjeringen arbeider for å avskaffe og forenkle lover som i dag begrenser bøndenes frihet. Slik kan landbruket bli bedre rustet til å klare seg på lik linje med andre næringer. Jeg forventer at sametinget følger opp de statlige forventningene.

Hva er den største utfordringen fiskerinæringen står overfor i Sápmi? Hvordan kan sametinget bidra til at også de mindre utøverne kan livnære seg med fiske?

Jeg mener at fiskeressursene våre er nasjonale ressurser og skal forvaltes på den måten. Dette dreier seg om hvorvidt man skal kunne gi særrettigheter til en gruppe mennesker ut ifra etnisitet.

De samiske språk, hvordan bør sametinget tilrettelegge for at de styrkes i kommende periode?

For meg er det viktig og berikende for Norge å ta vare på samiske språk, samisk kultur og tradisjoner. Det er kommunenes ansvar at også samiske barn skal få den opplæringen de har krav på. Samisk skal være et valgspråk i alle skoler i hele landet. Alle barn skal ha mulighet til å lære seg samisk uavhengig av hvor de bor hen i landet. Dette kan gis i form av e-læringsplattform og fjernundervisning. Slik undervisning skal alle landets kommuner kunne tilby på sine skoler.

Hvilke nye arbeidsplasser er viktige å satse på i kommende periode?

Hele landet står ovenfor en omstillingsprosess. Nye arbeidsplasser vil naturlig tvinge seg frem og da må vi være forberedt. Tradisjonelle yrker som fiskeri og landbruk vil fortsatt i fremtiden være aktuelle, men en digital transformasjon vil kreve omstillingsvillige arbeidstakere.

Hvilken sak har berørt deg mest hittil og hvorfor?

Jeg ønsker ikke å peke på en konkret sak, men har sett flere saker i barnevernet hvor kommunene har for store muligheter til å utøve skjønn i omsorgsovertakelser og ikke benytter seg av for eksempel familieråd.

Sámegillii:

Beroštumit

Makkár astoáigedoaimmat leat dus?

MC, meahcástallan ja politihkka.

Mii lea dat stuorámus maid leat vásihan eallimis?

Go ožžon iežan guokte máná.

Maid dagat go áiggut vuoiŋŋastit?

Go vuoiŋŋastan, de mun divodan iežan viesus juoidá.

Gii lea du stuorámus ovdagovva ja manne?

Politihkalaš ovdagovva lea John I. Alvheim-rohkki, Ovddádusbellodaga ovddeš dearvvašvuođapolitihkar. Son doarui sin ovddas geat ledje vuolemusas.

Bargu ja oahppu

Lean váldán journalistihkkaoahpu, ja bargan redaktevran Ovddádusbellodaga váldoorganisašuvnnas 2004 rájes 2016 rádjái. Dál mun lean virgáduvvon prošeaktajođiheaddjin digitaliseremis ja nuppástusas ráđđealbma bargoveagas, Giske suohkanis.

Eatnigiella/giella

Dárogiella.

Politihkkalaš duogáš

Lean leamaš politihkas mielde 2004 rájes. Ovddastan Ovddádusbellodaga máŋga álbmotválljejuvvon dásiin. Svelvik Ob joavkojođiheaddjin leamaš 2003–2007 áigodagas, ja Svelvika várresátnejođiheaddji Ob ovddas 2007–2011. Dasa lassin leamaš várremiellahttu Vestfold Fylkadikkis. In leat ovdal leamaš Sámedikkis.

Váibmoáššit

Makkár áššiide áiggut bidjat fokusa?

Mánáidsuodjalussii ja johtalussii.

Mii lea du mielas eanemus hástaleaddjin maid Sámediggi ferte čoavdit čuovvovaš áigodagas?

Sámediggi ferte ieš digaštallat dan boahttevaš eksisteanssa. Sámediggi ferte maid vuoruhit dan moadde guovddášbarggu mat das leat, namalassii giella ja kultuvra.

Čilge manne/manne eai galggaše minerála- ja ruvkefitnodagat oažžut lobi ásahit ja álggahit doaimmaid sámi guovlluin.

Mun gal lean positiivvalaš dasa ja eaktudan báikkálaš čanastumi álbmotválljejuvvon orgánas eaktun jos galgá bohkan minerála- ja ruvkefitnodagas.

Čilge doaibmá go dálá boazodoallopolitihkka vai ii. Mii šaddá deháleamos ášši mii guoská boazodollui čuovvovaš áigodagas?

Mun oaivvildan ahte boazodoalu galgá meannudit nu go eará ealáhusdoaimmaid, maiddái mat gusket investeren- ja doaibmaruhtademiid lágaide. Ealáhus berre doaimmahuvvot nu friija go vejolaš, ja dan almmolaš ovddasvástádus berre gáržžiduvvot jierpmálaš resursahálddašeapmin almmolaš guohtunguovlluide.

Eanandoallu, movt sáhttá Sámediggi dahkat sihkkarastin dihte ahte nuorat sáhttet joatkit ealáhusas / álggahit ealáhusa?

Dálá politihkka, mas leat oallut reguleremat ja fievrrideamit, ii leat doaibman. Ráđđehus lea bargamin geahpidit ja álkidit lágaid mat dál gáržžidit boanddaid friijavuođa. Danin vai eanandoallu gievruduvvo birget liikká bures go eará ealáhusat. Mun vuorddán ahte Sámediggi čuovvola stáda vuordámušaid.

Mii lea dat stuorámus hástalus guolástusealáhusas Sámis? Movt ssáhttá Sámediggi dahkat nu ahte dat unnimus doalut maid sáhttet birgejumi viežžat guolásteamis?

Mun oaivvildan ahte guolleresurssat leat min nationála resurssat ja galget hálddašuvvot dainna lágiin. Dát lea dan birra mo galgá sáhttit addit sierravuoigatvuođaid ovtta jovkui dušše čearddalašvuođa vuođul.

Sámegielat, movt berre Sámediggi láhčit dili nu ahte nannejuvvojit čuovvovaš áigodagas?

Munnje lea dehálaš ja riggodat go Norga áigu áimmahuššat sámegiela, sámi kultuvrra ja árbevieruid. Lea suohkaniid ovddasvástádus ahte maiddái sámi mánát ožžot dan oahpu masa sis lea riekti. Sámegiella galgá leat válljengiella juohke skuvllas olles riikkas. Buot mánáin galgá vejolašvuohta oahppat sámegiela vaikko gos dál oroš riikkas. Dát sáhttá addot e-oahppanvuogádagas ja gáiddusoahpahusas. Dakkár oahpahus galget visot riikka suohkanat sáhttit fállat iežaset skuvllain.

Makkár ođđa bargosajiid lea dehálaš vuoruhit čuovvovaš áigodagas?

Olles riikkas lea dál nuppástuhttinproseassa. Ođđa bargosajit lunddolaččat bohtet oidnosii ja mii fertet leat gergosat dasa. Árbevirolaš virggit, nu go guolásteapmi ja eanandoallu, bohtet boahtteáiggis leat áigeguovdilat, muhto digitála nuppástus gáibida bargiid geat mielalaččat nuppástuvvojit.

Makkár ášši lea čuohcan dutnje eanemusat ja manne?

In hálit cuiget konkrehta áššái, muhto lean oaidnán máŋga ášši mánáidsuodjalusas go suohkanat leat ožžon beare stuora vejolašvuođaid doaimmahit árvvošteami fuolahusbadjelassii váldimiin eai ge ávkkástala ovdamearkka dihte bearašráđis.

Korte nyheter

 • Bevilger støtte til nordsamisk språkopplæring

  Sametinget bevilger 175 000 kroner i støtte til ABC-COMPANY E- skole AS og 40 000 kroner til Loppa Sameforening for at de skal holde nordsamisk språkkurs til voksne. – I Norge er det mange folk, som ønsker og trenger undervisning i samisk. Mange har et passivt språk og de behøver trygge rammer for å begynne å bruke språket, sier sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen i en pressemelding.

 • Doaibmabijuid goavvejagiid várás

  Dán jagi leamašan garra goavvejahki mii lea čuohcan garrasit bearrašiidda ja boazodoalloservodahkii sihke ruđalaččat ja dearvvašvuođa dáfus. Norgga Sámediggi ja Davvi Dearvvašvuohta leat čoahkkinasttán dainna áigumuššan ahte geahčadit mo sáhttet ásahit bissovaš veahkkefálaldagaid sápmelaččaide. Sámediggeráđđi Runar Myrnes Balto dadjá, ahte Davvi Dearvvašvuođas áddejit dan duođalaš dili mii leamaš, ja leatge dál fárrolaga iskamin gávdnat bistevaš doaibmabijuid ja fálaldagaid dán hárrái.

  Rein spiser fôr fordi de ikke klarer å nå ned til lav og mose. Det er flere lag med is som hindrer dem. Derfor må reineiere fôre dem selv. Det vil de helst ikke.
  Foto: Synnøve Sundby Fallmyr
 • Luoitiba lávlaga ráfi birra

  Soai leaba balus leamaš ovdalgo dál álmmuheaba sudno ođđa šuoŋa go lea ráfi birra ja nubbi sudnos ássá Ruoššas. Nu muitala Emil Karlsen, go son lea dáhkan šuoŋa ovttas Ekaterina Efremovan, gii ássá Murmánskkas Ruoššas. Lávlla lea golmma gillii, «Min áiggis – Ближе, чем кажется (In Our Days – Closer Than it Seems)». Dát šuokŋa oainnat lea ráfi birra ja dat ahte galggašii ráfálaččat gulahallat. Gula Emil Karlsena Veaigesáddagis otne muitaleamin dán lávlaga birra ja doppe maid gulat ođđa šuoŋa.

  Samiske Emil Kárlsen slipper det som ble en ekstra aktuell protestlåt sammen med russiske Ekaterina Efronova fra Murmansk. En av verselinjene lyder: "Vi er nødt til å holde den skjøre verden i håndflata vår". Foto: Evgeny Velichko / Ørjan Marakatt Bertelsen NTB kultur
  Foto: Evgeny Velichko / Ørjan Marakatt Bertelsen NTB kultur