Hopp til innhold

Boalvvir kan bli anmeldt

Selskapet Boalvvir BA kan bli anmeldt til politiet etter konkursen.

Pengegrafikk Boalvvir

Boalvvir BA gikk med et dundrende underskudd og gikk konkurs i 2010.

Foto: NRK

Bostyrer, advokat Per S. Johannessen skriver i sin innberetning om avdekking av straffbare forhold og har innberettet Boalvvir saken til påtalemyndigheten. Dette skriver Johannessen i sin midlertidige innberetning:

«Konsortiet Boalvvir BA drev straffbart og lurte Reindriftens Utviklingsfond til å utbetale et lån på to millioner kroner. Selskapets situasjon var desperat i 2006 og de unnlot å informere om den reelle og vanskelige økonomiske situasjonen - at de hadde et underskudd på 7.766.000 kroner.»

Etter det NRK Sápmi erfarer arbeider landbruksdepartementet med Boalvvir-saken. De vil ha grundige vurderinger om hva de skal gjøre videre og de vil ventelig levere inn en anmeldelse til Vest-Finnmark politikammer i løpet av noen dager.

Påpeker straffbare forhold

Per S. Johannesen påpeker i sin midlertidige innberetning forhold han mener kan være straffbare.

Den 20.11.2006 inngikk Boalvvir BA en låneavtale med Reindriftens Utviklingsfond om et lån på kr 2.000.000,-. Utbetaling skjedde til låntagerens kassekredittkonto den 20.12.2006. Formålet med lånet var bl.a. overtagelse av slakterieiendom og foredlingsutstyr.

Utbetaling av lånet skjedde til selskapets kassekredittkonto den 20.12.2006. I 2006 hadde selskapet et samlet underskudd på kr 7.766.000,- og en negativ egenkapital på kr 7.516.000,-.

Robert Hermansen

Robert N. Hermansen var styreleder i 2004-2008.

Foto: Jan-Morten Bjørnbakk / SCANPIX

Lånebeløpet ble kanalisert inn på selskapets kassekredittkonto som da hadde negativ saldo på kr 2.645.000,-. Selskapets arbeidskapital var per 31.12.2006 negativ med kr 2.937.000,-. Holder man lånet utenfor, var den negative arbeidskapital med høy grad av sannsynlighet negativ med mer enn 5 millioner kroner.

I løpet av tiden frem til 9. januar 2007 ble det foretatt ni store utbetalinger til navngitte kreditorer med til sammen 1.726.890,-.

Det fremstår som overveiende sannsynlig at selskapet pr. 20.11.2006, datoen for låneavtalens inngåelse, var både illikvid og insuffisient, og at selskapet var klar over dette.

Straffelovens § 270 retter seg mot den som i hensikt å skaffe seg eller andre en uberettiget vinning ved bruk av ureiktig eller ufullstendig opplysning......og derved volder tap eller fare for tap for noen.

– Gjennom å fortie selskapets reelle økonomiske situasjon ble Reindriftens Utviklingsfond lurt til å betale lånebeløpet, påpeker Per S. Johannesen i sin midlertidige innberetning.

Bobehandlingen innstilles

Konkurs hos Konsortiet Boalvvir Ba ble åpnet 06.08.2010. Nå har Indre Finnmark tingrett en kjennelse på at bobehandlingen blir innstilt. I boet finnes det ikke lenger midler til å dekke kostnadene og derfor det ikke lenger har noen hensikt med videre bobehandling.

Advokat Per Steinhaug Johannessen er oppnevnt som bostyrer og Pernille Pihl som kreditorutvalg.

Bostyret har i sluttinnberetning av 7. mai 2012 foreslått at bobehandlingen innstilles i medhold av konkursloven § 135. Det er opplyst at fortsatt bobehandling ikke vil kunne tilføre boet midler. Innberetningen, revidert regnskap og forslag til godtgjøring har vært sendt kreditorene og skyldneren med frist for bemerkninger. Bemerkninger er ikke innkommet.

Boet har ikke midler til å dekke kostnadene ved fortsatt bobehandling, og retten anser ikke videre bobehandling for å ha noen hensikt. Bobehandlingen blir derfor å innstille.

Til bostyreren, advokat Per Steinhaug Johannessen, er det foreslått et salær på kr 131.200,- inkludert mva. Medgått arbeidstid er oppgitt til 84 timer. Tidsforbruket og det foreslåtte salæret er innenfor de rammene som retten kan akseptere, hensett til boets art og omfang, og retten legger arbeidsoppgaven til grunn.

Korte nyheter

 • Ungára dohkkeha Suoma Nato-ohcamuša

  Ungárlaš nationálačoahkkin dohkkeha Suoma Nato-ohcamuša

  Dán mearrádusa ledje vuordán. Fidesz, ráđđehusbellodat, čujuhii jo ovdal jienasteami dan guvlui ahte bohtet dohkkehit Suoma ohcamuša.

  Nato-riikkat Durka ja Ungára leat leamaš eahpesihkkarat dohkkehitgo Suoma ja Ruoŧa Nato-miellahttuvuođa. Muhto maŋŋágo Suoma presideanta, Sauli Niinistö guossuhii Durka moadde vahkku dás ovdal, de lohpidii riikka presideanta, Recep Tayyip Erdogan dohkkehit Suoma.

  Dán maŋŋá, de dieđihii Ungára ahte sii maid dohkkehit Suoma miellahttuvuođa.

 • Guohtunroassu: Šaddet biebmat bohccuid vai eai ruoinna

  Njealji Nuorta-Finnmárkku orohagain vásihit guohtunroasu, duođašta Stáhtahálddašeaddji ovttas gearggosvuođalávdegottiin. Boazodoallit šaddet fas biebmat bohccuid, vai eai ruoinna.

  – Bohccuin lea vuoibmi dan láhkai ahte mii leat biebman ja leat nagodan nu ahte eai leat goarránan, muhto olu bargu leamaš. Mii leat dál jo addán birra jándoriid, muitala Sturin Áillu Jovnna, Spierttanjárgga orohaga boazodoalli. Dán rádjai leat mannan sullii 120 tonna suoidnespáppa.

  Meteorologalaš instituhta ođđa grafihkkamodeallat duođaštit dan maid Jovnna lea vásihan dálvvi. Norgga nannámis lea Finnmárku mii lieggana eanemusat boahttevaš 100 jagi. Šaddá lieggaset ja eambbo njuoskkadat.

  – Ii hal somá leat go jiekŋu guovlu. Bohccot galggašedje beassat guohtut ieža, ja dat čuohcá dieđusge maiddái dan go eai leat miesit šat olu ja dan birgejupmái, dadjá Jovnna.

  Statsforvalteren bekrefter at det er beitekrise i fire reinbeitedistrikter i Øst-Finnmark.
 • Moitet kommišuvnna go oaivvildit ahte eai leat doarvái sámit mielde

  Ruoŧabeale Sámedikki opposišuvdnabellodagat moitet sámi duohtavuođakommišuvnna bargojoavkko, go oaivvildit ahte bargojoavkkus eai leat doarvái sámit.

  Bargojoavkkus galget leat 13 lahttu oktiibuot. Dáin lea dál dušše okta sápmelaš, ja nuppi virgái eai leat vel fidnen olbmo. Opposišuvdnabellodagat leat sádden reivve Sámedikki stivrii ja kommišuvnna ságadoallái, ja gáibidit liigečoahkkima stivrenjoavkun.

  Reivvestis moitet maiddái ahte eanaš kommišuvdnaláhtuin lea akademalaš máhtu, ja ain váilot lahttut main lea sámi árbevirolaš máhttu.

  Kommišuvnna bargojoavkku ságadoalli, Maria Persson Njajta čállá son áigu sáddet čoahkkingohččosa ja sávvá dan bokte joatkit digaštallama buori vugiin, ja gávdnat oktasaš evttohasa. Nu dieđiha SVT Sápmi.