Hopp til innhold

Fikk 10 millioner kr: – Jeg tror ikke det er liv i selskapet lenger

Robert Hermansen skulle få opp et slagkraftig selskap for reineierne i Norge. Statlige millioner ble sprøytet inn. Nå kan reinkjøtt-selskapet gå over ende.

Robert Hermansen
Foto: Scanpix / NRK

– Jeg tror ikke det er noe liv i Boalvvir, og tror selskapet rett og slett er nedlagt, sier Hermansen til NRK Sámi Radio.

Den tidligere direktøren i Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS har i mange år hatt nære forbindelser til reindrifta.

Da selskapet Boalvvir BA ble etablert i 2004, var Robert Hermansen mannen som fikk forespørsel fra Norske Reindriftssamers Landsforbund (NRL) om å bli styreleder i Boalvvir BA.

10 millioner i lån og tilskudd

Siden etableringen for fire år siden, har Boalvvir BA fått omlag 10 millioner kroner i lån og tilskudd fra ulike statlige pengekilder.

GULDAL: Sáhttá reastaluvvat

Det meste er bevilget gjennom Reindriftens utviklingsfond. I januar i år søkte styreleder Hermansen om ettergivelse av lån på tilsammen fem millioner kr.

Reindriftens utviklingsfond forvaltes av Landbruksdepartementet og NRL i felleskap. Reindriftssjefen er sekretær for fondsstyret. Fondet finansieres gjennom reindriftsavtalen mellom staten og NRL.

Robert Hermansen fratrådte imidlertid som styreleder i år.

I en kort periode fungerte Aslak J. Eira - tidligere leder av Norske Reindriftssamers Landsforbund - som daglig leder i Boalvvir BA.

Dersom Boalvvir BA ikke får ettergitt lånet på fem millioner kr, går det slik med selskapet tror Eira:

– Boalvvir har ikke penger som kan brukes til å tilbakebetale lånene. Hvis selskapet må betale dette, så går det over ende.

Han forteller at det største tapet må Reindriftens utviklingsfond bære.

– Da er det statens penger som går tapt?

– Vel, staten og staten. Det er jo reindriftas penger som er i Reindriftens utviklingsfond.

GULDAL: Stahta garta gillat

Gigant-underskudd

Tanken bak Boalvvir BA var å markedsføre reinkjøtt og samtidig sørge for at reineierne - det vil si eierne av selskapet - skulle få best mulig pris for reinkjøttet.

Selskapet havnet imidlertid raskt i økonomiske problemer. I 2007 var underskuddet 7,8 millioner kroner.

– Boalvvir har finansiell styrke til å takle det underskuddet, sa Hermansen til NRK Sámi Radio 6. august 2007.

I dette intervjuet opplyste styrelederen at underskuddet var på tre millioner, men da NRK Sámi Radio fikk tilgang på regnskapet, viste det seg at underskuddet var på 7,6 millioner kr.

I dag forklarer Robert Hermansen den finansielle situasjonen slik:

– Det er helt klart at en slik gjeld er uhåndterbar.

– Reineiere taper

Aslak J. Eira

Aslak J. Eira var en av initiativtakerne til Boalvvir BA.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

I starten gikk over 200 reineiere inn med en andel på 1.000 kr hver. Disse pengene er forlengst tapt. I tillegg kan de statlige finansieringskildene tape pengene.

– De som har tapt penger, er i alle fall reineierne som har skutt inn tusen kroner hver, sier Hermansen.

– Dessuten kan jeg tenke meg at lånegivere som banker kan ha tapt penger. Jeg kan ikke skjønne hvordan pengene som ikke eksisterer, kan betales tilbake, sier den tidligere styrelederen i Boalvvir BA.

Han forklarer Boalvvirs skjebne på denne måten:

– Det var at man beveget seg inn på ting som Boalvvir ikke skulle gjøre. Man hadde regnet med at det ville være reinslakterier som kunne slakte. Planen var at man bare skulle sørge for markedsføringen, men for å markedsføre så må man ha reinslakt, og det burde man kanskje ikke gått inn i, sier Hermansen.

Korte nyheter

 • Finnmárkkukommišuvnna geigii raportta

  Otne geigii Finnmárkkukommišuvnna oasseraporttas mas leat geassán čoahkkái 27 sierra ášši mat gusket boazodoalu riektediliide Kárášjogas.

  – Eatnašat geat leat ovddidan gáibádusa kommišuvdnii, leat ožžon dohkkehusa oasis guohtuneatnamiidda ovdavuoigatvuođa, maid leat gáibidan, lohká kommišuvnna njunuš Jon Gauslaa.

  Dainna leat sii bargan 2013 rájes. Kommišuvnna lea dutkan geas lea ovdavuoigatvuohta guohtuneatnamiidda iešguđet guovlluin Kárášjoga gielddas (Finnmárkkukommišuvnna neahttasiidu).

  Finnmárkkukommišuvnna lea dárkkistan stuorra gáldomateriála 1850-logu rájes gitta dálá áigái. Sii leat maid čohkken čálalaš- ja njálmmálašmateriála, oažžun dihte ollislaš gova das makkár guovlluin iešguđet siiddain lea ovdavuoigatvuohta.

  Finnmarkskommisjonen legger frem rapport om interne rettsforhold i reindriften i felt 4 i Karasjok
desember 2022.
  Foto: Lemet Johanas Nystad / NRK
 • Ságastallet vaššiságaid birra

  Vaššiságat ja rasisma neahtas sápmelaččaid vuostá lea Suomas leamaš olu sáhkan vássán áiggiin. Ášši lea bohciidahttán fuola sámemánáin- ja nuorain, ahte mo dát vaššiságat váikkuhit sin boahttevuhtii.

  Nuorra, Rosa-Máren Juuso, Gárasavvonis, lea okta dain guhte lea neahtas oaidnán vaššiságaid sámiid birra.

  – Dat hupmet ilgadit sápmelaččaid birra. Boahtá čoavjái dakkár ilgadis dovdu go lohká daid. Sáhtán gal lohkat, ahte mun lean oaidnán nieguidnai dan birra, dakkár heajos nieguid, lohká son.

  Suoma Sámedikki ovddeš ságadoalli, Tiina Sanila-Aikio, lea fuolas das go sámenuorat galget vásihit neahtas vaššiságaid ja rasismma.

  – Dálá čálašeamis geavahit hui garra giellagovaid. Dát lea hui váivi ja dainna leat stuorra váikkuhusat min mánáide ja nuoraide, sin dorvvolašvuođa dovdui, lohká Sanila-Aikio Yle sámi ođđasiidda.

  Tiina Sanila-Aikio i møtesal i Utsjok
  Foto: Nils Henrik Måsø / NRK
 • Biilalihkohisvuođat Nordlánddas

  Nordlánddas leat vássán jándora leamaš máŋga biilalihkohisvuođa.

  Politiijat rávvejit olbmuid vuodjit várrugasat.

  – Miehtá Nordlándda lea gálja ja olbmot berrejit heivehit leavttu siivvu mielde go leat biila vuodjimin, lohká Nordlándda politiijaid operašuvdna guovddáža jođiheaddji, Ivar Bo Nilsson.

  Earret eará Skániin lea leamaš biilabárti.