NRK Meny
Normal

Biejjielåhkoe

Åarjelsaemien biejjielåkoe mubpien jaapan aaj sjædta.

Biejjielåhkoe

Biejjielåhkoe maam Gïelem Nastedh jih Åarjelsaemiej skuvle- maanah dorjeme.

Biejjielåhkoe 2015 edtja Gïeleaernie, Raarvihkesne tjaeledh. Tove Mette J Wigdahl jeahta daate biejjielåhkoe daerpies.

Tove Mette J Wigdahl

Gïeleaernie åvtehhke Tove Mette J Wigdahl.

Foto: Ristin Persson / NRK

–Daam maahta aarke-biejjien nuhtjedh. Daesnie edtjebe saemien vuekieh bijre, mïerhke jih saevege biejjieh jih båatsoen jaepie- boelhki bijre tjaeledh.

Daan jaepetje biejjie låhkoe 2014 lea Gielem Nastedh jih Åarjelsaemiej skuvle- maanah ektine dorjeme.