NRK Meny
Normal

Biegke-faamoe prosjeektide hiejhteme

Daam støøremes biegke-faamoe prosjeektem Gaske-Trøndelaagesne hiejhteme. Eah dah båatsoe saemieh maam daejrieh.

Vindmølle på Bessakerfjellet i Roan

Biegke-faamoe paarhke Bessakerfjellet Roan.

Foto: Linda Bjørgan / NRK

Daam dihte Statkraft duarsta aereden bievnedi.

– Nåake daate, ibie buektedh daejtie prosjeektide bigkedh. Dihte maarhna dorje naemhtie, ibie nahkesjh daejtie prosjeektide maeksedh, dihte konserneåejvie Christian Rynning- Tønnese, jeahta pressebievnesen tjïrrh.

Dellie maajetjh.

Aavoes biejjie, dihte Fovsen-Njaarken båatsoesaemie, Terje Haugen jeahta.

Terje Haugen

Terje Haugen, Noerhte- Fovsen njaarkeste.

Foto: Tariq Alisubh / NRK

Damtem daate aavoes biejjie båatsoese. Mahte gïknjelassh båetieh!

Terje Haugen

Orre jih stoerre saernieh.

Daate orre jih stoerre saernie båatsoesaemide. Terje Haugen Noerhte-Fovseste tuhtjie tjuerieh gaajhk biegke-faamoe prosjeektide båatsoe dajvine giehtjedidh.

– Dellie mah tjuerieh gaajhk daejtie biegke-faamoe prosjeektide gaajhk båatsoe dajvine hiejhtedh. Dellie mah hijven dovres sjædta, daejtie paarhkide bigkedh, Haugene jeahta.

Dijjie daam saerniem aerebe govleme?

– Ijje! Datne dihte munnjan bievnedi! Guarkajim mij akth leah, dannasinie øøvre sjeavohts jih raeffies orreme, Haugene jeahta.

15 milljarderh.

Dihte faamoe åasa liehties jih dah elsertifikath duvrebe sjidteme, dihte dorje ibie raeriem utnieh, Statkrafte bievnede. Dihte stoerre paarhke Fovsesne dovres sjidti, 7 milljarder kr.

Trønderenergi, NTE, Agder Energi, Statkraften ektine, ussjedin daejtie biegkefaamoe paarhkide Storheiesne, Kvenndalsfjellet, Snillfjord jih Roan Fovsesne bigkedh. Daelie hiejhteme daejtie prosjeektide gaajhk dajvine.

Bovtsi gujmie giehtelidh.

Terje Haugen aavode daan eatnemen bijre jih maahta bovtsi gujmie guhkebe gïehtelidh.

– Daelie utnebe mijjien båatsoedajvem jih sijte maahta seamma bovtselåhkoem utnedh goh aerebe. Dihte lea hijven, Haugene jeahta.

Goltelh: