Ber om full frifinnelse

– Det foreligger ingen holdbare bevis for straffbare forhold, og tiltalte må derfor frifinnes på samtlige tiltalepunkter, mener forsvarerne til de to reineiere som er tiltalt for dyremishandling og bedrageri.

Advokat Hjallis Bakke og Thomas Hansen

Hjallis Bakke og Thomas Hansen er advokat for den av de to tiltalte som risikerer strengest straff.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

I dag ble den fire uker lange rettssaka i Indre-Finnmark tingrett avsluttet. Mens aktoratet mener at tingretten har fått fremlagt mer enn gode nok bevis for domfellelse, er forsvarene av motsatt oppfatning.

Politiadvokat Inge Svae-Grotli og førstestatsadvokat Hans Tore Høviskeland

Politiadvokat Inge Svae-Grotli og førstestatsadvokat Hans Tore Høviskeland ber om lang fengselsstraff for reineiere: – Grådigheten og selvsikkerheten tok overhånd, hevder de to.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

– Det er stor mangel på rettsikkerhet i denne saka, hevdet forsvarerne til de tiltalte i sine sluttprosedyrer.

De to tiltalte reineiere fra Finnmark er tiltalt for å ha påført store skader på reinsdyr mens de ennå var i live for å motta erstatning . I tillegg er begge tiltalt for en rekke tilfeller av reintyveri.

Advokat Thomas Hansen minnet retten om at de skal fatte avgjørelse i en svært alvorlig straffesak.

– I strafferetten opererer vi med et strengt beviskrav, sa Hansen og ba enhver tvil komme den tiltalte til gode. Han er sammen med advokat Hjallis Bakke forsvarer til den av de to tiltalte som aktoratet har påstått strengest fengselsstraff; to år og ni måneder.

– For at retten skal kunne gi dom, må man konkret i denne saka være sikker på at det er foregått imitasjon av rovdyrskader og ommerking av reinsdyr slik tiltalen går utpå. Og man må være sikker på at det er den tiltalte som har gjort dette, og det holder ikke bare med overveiende sannsynlighet i denne saka, sa Hansen innledningsvis i sin sluttprosedyre.

– Grådigheten og selvsikkerheten tok overhånd

Dagen før hadde aktor og førstestatsadvokat Hans Tore Høviskeland i Økokrim hevdet at det er grådighet og selvsikkerhet fra de tiltalte som har tatt overhånd i denne saka.

– Dette er et retorisk forsøk på å nedsnakke de tiltalte og svekke deres troverdighet, hevdet advokat Hansen og tok avstand fra dette.

Han mener at det tvert imot er sentrale vitner hos påtalemyndighetene som har fått svekket troverdighet gjennom sine vitneforklaringer. I den forbindelse nevnte han reinpolitiet, oppsynsmann Erland Sørgård i Statens naturoppsyn, veterinær Terje Josefsen på Veterinærinstituttet i Tromsø, øvrige medlemmer i den aktuelle siidaen og merkenemnda.

Vitne om tanga som skal ha vært brukt

Et av vitnene skal ha hørt tiltalte snakke om tanga som skal være brukt for å imitere rovdyrskadene. Vitnet skal i tillegg ha funnet en injeksjonssprøyte i tiltaltes garasje, og levert den til politiet.

– Det stemmer ikke i henhold til forklaringa som politiførstebetjent Magne Persen har forklart. Derfor kan vi ikke på noen måte sette lit til forklaringen fra det aktuelle vitnet, hevdet Hansen blant annet i sin prosedyre.

– Kadaverkontainer en stor risikokilde

Også i forhold til kadaverbeviset hevdet han at det foreligger en åpenbar risikokilde. Med det mente han kontaineren hvor kadavrene blir lagret.

– Vi har hørt at den står åpent, at det kan være fullt opp helt til taket. Hvem som helst kan komme inn der. Statens naturoppsyn har innrømmet at det er vanskelig å ha 100 prosent kontroll på denne kontaineren. Rent rettssikkerhetsmessig så er dette et problem i denne saka, hevdet Hansen.

Gjentok kritikken av politiet

Advokat Kjetil Nilsen

– Aktoratet bygger hele sin sak på obduksjonsrapporter som ikke er underlagt vitenskapelige tilnærming, mener advokat Kjetil Nilsen.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Også advokat Kjetil Nilsen var opptatt av rettsikkerheten. Aktoratet har påstått to års fengsel til hans klient. Dersom de to tiltalte blir funnet skyldig, kan de i tillegg miste retten til å drive med reindrift i fem år.

Advokat Nilsen gjentok kritikken av politiet, og mener at de ikke har kunnet fremskaffe noen slags bevis i denne saka.

– Det eneste som de har gjort er å avhøre vitner.

– Gode nok bevis

Påtalemyndighetene er som forventet av helt motsatt oppfatning, og mener at tingretten har fått fremlagt mer enn gode nok bevis for at domfellelse i denne saka.

– Nå er det opp til tingretten å ta den endelige avgjørelsen, sier aktor og førstestatsadvokat Hans Tore Høviskeland til NRK Sápmi.

Men politiet har i retten ikke lagt frem utstyr som dere mener kan være brukt for å imitere rovdyrskadene. Kommentar?

– Vi har ikke lagt frem et produkt. Men retten har fått se obduksjonsrapporter fra flere av kadavrene som klart beviser at det her er blitt foretatt straffbare handlinger. Det er i tillegg blitt foretatt en nøye gjennomgang av billedmateriale i saken, det har vært vitneførsler som beviser at de to må ansees som skyldige, svarer Høviskeland.

– Intet nytt at politiarbeid blir kritisert

Hva gjelder påstand om dårlig politiarbeid, så mener han at forsvarerne ikke har klart å eksemplifisere hva kritikken går ut på.

– I straffesaker hvor det foreligger gode beviser, er det ikke uvanlig at forsvarerne kritiserer etterforskningen, svarer aktor Hans Tore Høviskeland.