NRK Meny
Normal

Foreslår en økning på 65 millioner

Sametinget har for inneværende år fått en samlet bevilgning på 306 millioner kroner. Nå ber sametingspresident Egil Olli (Ap) om en økning på 65 millioner.

egil olli

Sametingspresident Egil Olli vil ha mer til samiske formål.

Foto: Sigurdsøn, Bjørn / SCANPIX

I morgen kl. 10.00 offentliggjør finansminister Kristin Halvorsen (SV) regjeringens forslag til statsbudsjett for 2009.

Sametinget forventer at dette budsjettet vil kompensere for nasjonale satsinger og at budsjettet økes for å dekke budsjettbehovene til samenes eget folkevalgte organ.

Mest til kultur

Sametinget foreslår at nesten halvparten av bevilgningsøkningen på 65 millioner kroner går til samiske kulturformål. Her foreslår de å øke potten med 30 millioner kroner fra dagens 53,5 millioner.

Sametingets føringer for neste års budsjett ble vedtatt av Sametinget 30. november 2007. I budsjettforslaget sitt skriver Sametinget blant annet:

"Sametinget vil arbeide for å bedre rammebetingelsene for samiske kunstnere og kulturutøvere.

Det må legges til rette for at dette mangfoldet blir ivaretatt og videreutviklet. Sametinget ser på lokale, regionale og nasjonale samiske institusjoner som viktige arenaer for utviklingen av samiske samfunn. Et nasjonalt samisk kunstmuseum må realiseres. Det må i 2009 prioriteres større bevilgning til kulturbygg, både når det gjelder drift og investeringer".

Sametinget nevner også styrking av Beaivváš Sámi Teáhter og flere kulturbygg som burde få bevilget midler.

Mer til næring

Sametinget foreslår også en økning på 8 millioner kroner til samiske næringsformål.

"Sterke levende samfunn med stabil bosetting og allsidig næringsliv er en definert målsetting. Det må derfor skapes gode rammevilkår for næringsutøvelse i samiske bosettingsområder. Det må satses på kompetanseheving, likestilling, entreprenørskap, markedsføring, IKT og bredbåndsutbygging for å møte de fremtidige utfordringer samiske næringer står overfor.

Etter at Sametinget utvidet virkeområdet for Sametingets virkemidler til næringsformål, har etterspørselen etter midler økt i et stort omfang. Verdiskapningsprogrammet for næringskombinasjoner blir i 2008 igangsatt med en bevilgning på 6,5 millioner kroner.

Programmet må videreføres, og bevilgningen for 2009 må økes med kr 8 000 000".

Bevaring og utvikling av språket

Til samiske språkformål foreslår Sametinget en økning på 5 millioner kroner.

"Bevaring og utvikling av samisk språk må skje kontinuerlig. Det er det muntlige språket som er fundamentet for skriftspråket og for språkets eksistens.

Det vil derfor være viktig å prioritere prosjekter for å styrke det samiske talespråket. I 2009 vil Sametinget derfor prioritere tiltak og prosjekter for tospråklighet utenfor forvaltningsområdet for samisk språk...

...I mange samiske områder har en hel generasjon har mistet sitt språk. Dette gjelder spesielt i kyst- og fjordområdene i det nordsamiske området. Det vil være viktig å satse på prosjekter for å revitalisere samisk språk. Det er store utfordringer når det gjelder sørsamisk og lulesamisk språk. Det vil derfor være viktig å prioritere språkprosjekter her".

I tillegg foreslår Sametinget disse økningene:

Opplæring 5 millioner, miljø- og kulturvern 5 millioner, helse- og sosialsatsing 1 million, internasjonalt arbeid 2 millioner, oppfølging av ny plan- og bygningslov og vernearbeid 2 millioner, oppfølging av konsultasjonsavtalen 2 millioner, midler til politisk arbeid 3 millioner og informasjonsarbeid 1 million.