Benekter avtalebrudd

Fiskeriminister Elisabeth Aspaker (H) benekter å ha brutt konsultasjonsavtalen med Sametinget da hun innførte nye regler som forbyr småbåter å delta i kongekrabbefisket. – Et arrogant svar, mener nestleder i Arbeiderpartiet, Helga Pedersen.

Aili Keskitalo og Elisabeth Aspaker.

Fiskeriminister Elisabeth Aspaker mener at Sametinget har fått nok tid og anledning til å komme med sitt syn om reglene som forbyr båter under seks meter i åpen gruppe å delta i kongekrabbefisket. – Konsultasjonsavtalen er derfor overholdt. Men det betyr ikke at det alltid oppnås enighet i alle saker, svarer fiskeriministeren.

Foto: Mette Ballovara / NRK Sápmi

Hela Pedersen

SKUFFET: Nestlederen i Ap, Helga Pedersen, er skuffet over holdninga som Solberg-regjeringa viser overfor Sametinget.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Det var Pedersen som hadde bedt om en skriftlig redegjørelse fra statsminister Erna Solberg. Ap-nestelederen ville vite om statsministeren har endret sitt syn på konsultasjonsavtalen mellom regjeringen og Sametinget.

Statsministeren har imidlertid overlatt besvarelsen til fiskeriminister Elisabeth Aspaker, noe som Helga Pedersen er lite fornøyd med.

– Statsministeren har i realiteten nektet å svare på mitt spørsmål. Dette står i sterk kontrast til de løfter hun ga i forbindelse med valgkampen i fjor. Da var Solberg veldig tydelig på at konsultasjonsordningen er en viktig oppfølging av Norges folkerettslige forpliktelser overfor urfolk, påpeker Pedersen.

– Bagatelliserer Sametinget

Heller ikke svaret fra fiskeriministeren er særlig avklarende, etter Pedersens mening.

– Statsråden bagatelliserer den uenigheten som er mellom Sametinget og regjeringen.

Bakgrunnen til spørsmålet fra Pedersen, er de nye krabbereglene som forbyr båter under seks meter i åpen gruppe å delta i kongekrabbefisket. Sametinget mener at fiskeriministeren har vedtatt reglene uten at det er blitt anledning til politiske konsultasjoner.

– Godt nok belyst

Men fiskeriminister Elisabeth Aspaker benekter å ha brutt avtalen med Sametinget.

– Det ble avholdt en konsultasjon 21. juli 2014 mellom Sametinget og departementet om denne saken, i forkant av forskriftsfastsettelsen. Denne konsultasjonen ble holdt på administrativt nivå, etter ønske fra Sametinget selv. Sametinget har i etterkant av denne konsultasjonen ønsket ytterligere konsultasjon, på politisk nivå, medgir fiskeriministeren.

Men hun mener imidlertid at saken var godt belyst fra Sametingets side, både overfor Fiskeridirektoratet i ordinær høringsrunde og gjennom konsultasjonen.

– Slik jeg ser det, ble det i konsultasjonen gjort et reelt forsøk på å oppnå enighet med Sametinget. Konsultasjonsavtalen er derfor overholdt.

Kan ikke enes om alt

Fiskeriministeren påpeker at Sametinget i hovedsak har vært enig i reguleringsopplegget, men var uenig i spørsmålet om en nedre fartøygrense i kongekrabbefisket. I forslaget fra Fiskeridirektoratet var det anbefalt en nedre fartøylengde på 7 meter, mens fartøygrensen ble satt til 6 meter.

– Regjeringen er opptatt av å overholde konsultasjonsavtalen med Sametinget, men det betyr ikke at det alltid oppnås enighet i alle saker, svarer fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

Hun viser også til et møte som hun hadde med sametingsråd Silje Karine Muotka den 25. august i Kirkenes. Etter hennes mening fremkom det her ikke nye momenter i saka, noe som betyr at krabbeforbudet består .

Sametinget fastholder sin kritikk

Krabbemøte. Silje Karine Muotka og Elisabeth Aspaker.

Sametingsråd Silje Karine Muotka fastholder sin kritikk av fiskeriminister Elisabeth Aspaker. – Det er synd at hun ikke synes å være ute etter løsninger som er forenlig med samiske interesser, sier Muotka.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

I likhet med Helga Pedersen, er også sametingsråd Silje Karine Muotka skuffet over svaret fra fiskeriministeren.

– Dette er i realiteten en bekreftelse på at det i denne saka ikke er blitt gjennomført konsultasjoner på politisk nivå mellom Sametinget og departementet. Det mener jeg er uheldig, svarer Muotka.

Hun mener konsultasjonsavtalens hovedmål er å søke og finne politiske løsninger.

– Dette har vi ikke fått anledning til. Saka er blitt drøftet kun på administrativt nivå, fastholder Muotka.

En høringssak

Fiskeriminister Elisabeth Aspaker minner om at problemstillingen om den nedre fartøystørrelsen, også har vært på høring, og at de aller fleste høringsinstansene var positive til forslaget.

– Jeg tror det er bred enighet om at de aller minste åpne båtene er lite egnet til å utøve et selvstendig kongekrabbefiske med teiner, og at det vil være hensiktsmessig å ha vilkår om en nedre fartøystørrelse for utøvelse av kommersielt kongekrabbefiske.

Kan kjøpe større båt

Fiskeriministeren understreker at den nye seksmetersgrensen ikke ekskluderer noen fiskere fra å drive kongekrabbefiske dersom de kjøper en båt som tilfredsstiller de nye kravene.

– Den nedre fartøygrensen er kun et vilkår for å delta i åpen gruppe, som altså fortsatt er åpen for de som fyller vilkårene og som vil utøve et kommersielt fiske etter kongekrabbe. Et slikt vilkår bidrar til nødvendig avgrensing og gjør det dermed mulig å videreføre en åpen gruppe i dette fiskeriet, noe jeg tror også samiske interesser er tjent med.

Dette mener Helga Pedersen er et tvilsomt svar.

– Forskriftsendringen kom bare noen få dager før årets kongekrabbefisket startet. Og da kan ikke fiskeriministeren forvente at krabbefiskere over natta kan foreta nye investeringer som gjør det mulig for dem å delta i dette fisket.