NRK Meny
Normal

Barmarkskjøringen innskjerpes

- Motorferdsel i utmark kan godtas når kjøringen har samfunnsnytte, men vi sier nei til fritidskjøring, sier direktør Janne Sollie i Direktoratet for naturforvaltning.

Barmarkskjøring
Foto: NRK

DN har nå sendt sitt forslag til nytt regelverk for motorferdsel i utmark og vassdrag på høring

Det nye forslaget har samme utgangspunkt som det gjeldende regelverket:

Motorferdselen i utmark skal begrenses til et minimum for å verne om naturmiljøet og gi mulighet til å oppleve stillhet og ro i naturen. Samtidig skal ikke regelverket være til hinder for aktiviteter med åpenbare nytteformål.

Høringsfristen er satt til 15. oktober 2007.

Vanskeligere å få "disp"

Forslaget til nytt regelverk innebærer på noen områder at dagens ordninger videreføres. På andre områder blir det derimot en innskjerping.

Blant annet blir dagens praksis med stort rom for å gi dispensasjoner fra regelverket strammet inn.

Etter DNs mening er slike innstramminger helt nødvendig på noen punkter. Dette skyldes ikke minst veksten som har vært både i antall kjøretøyer og bruken av disse. Erfaring har vist at det er en klar sammenheng mellom antall kjøretøyer og omfanget av motorferdsel.

Restriktive til barmarkskjøring

Det blir svært restriktive regler når det gjelder motorferdsel på barmark. Dette var det bred enighet om i det rådgivende utvalget i MoSa ("Motorferdsel og Samfunn").

- En rekke undersøkelser slår fast at det store flertallet i Norge ikke ønsker mer motorferdsel. De fleste som bruker naturen gjør det fordi de søker stillhet og ro. For DN er det viktig å ta hensyn også til denne gruppen. Gjennom vårt forslag til regelverk forsøker vi derfor å stramme inn på noen områder, men samtidig sørge for at nyttekjøring kan fortsette, sier Janne Sollie.

Mer om motorferdsel i utmark

Samfunnsnyttig: - Reindrift

I tråd med dette rådet, har det altså vært viktig for DN at motorferdsel skal ha samfunnsnytte for å kunne aksepteres. Samfunnsnytte vil i denne sammenhengen innebære at fordelene ved ferdselen skal veie opp for ulempene, heter det i forslaget.

Forslaget tydeliggjør hvilke formål som kan regnes som samfunnsnyttige. Noen eksempler kan være fellesoppgaver som politi og redningstjeneste, tradisjonelt jordbruk, skogbruk og reindrift.