BaneNor aalka giedtiem tseegkedh

Bane Nor aalka ruffien askesne giedtiem tsegkedh Musseren jih Kvalforsen gaaskelen. Daate leah Jillie-Njaarken sijtesne gusnie ruvtieraajroe jijjneh jih stoerre bovtseh njeerveme dah minngemes jaepieh. Vuestirisnie gaalkebe lijnan bealesne skåejjiem røønjedh jih daate giedtien tsegkeme gaalkebe bijjelen gøøkte jaepieh vaasedh.