NRK Meny
Normal

Bæspa guessie

Bæspa Tor B Jørgensen, Maajhjaavran båata.

Biskop Tor B. Jørgensen

Bæspa Tor B Jørgensen, Maajhjaavran båata.

Foto: Thomas Rasmus Skaug / SCANPIX

Daan våhkan dihte bæspa Tor B Jørgensen, Sør-Hålogaland, Gaalesne. Edtja guessiedidh jih vuejnedh guktie dihte kultuvrejieleme Gaalesne. Bearjadahken edtja maana- jih noereh skuvlem Gaalesne guessiedidh. Edtja aaj govledh guktie dah voeres almetjh Gaalesne veasoeminie. Sæjhta aaj daam Norgesvinduet Svenningdal AS sielskem guessiedidh jih minngemes dellie bearjedsiehkeden, åarjelsaemien gyrhkesjimmie, Maajhjaevrien gærhkoesne. Åarjelsaemien hearra Einar Bondeviken edtja gyrhkesjimmiem høøltedh.