NRK Meny
Normal

Bælla skiemtjelasse stoerrebe sjædta

Saemiedigkielihtsege bælla raantedjuvrh-skiemtjelassem stoerrebe sjædta Nøørjesne.

Reinsdyrklem
Foto: Sindre Skrede / NRK

CWD (Chronic Wasting Disease) lea johte mij maahta båatsoem laaredh.

Veterinærinstitudte bïevnede ahte lea johtem sarvesne gaavneme Selbuen dajvesne, jïh aerebi daan jaepien leah gedtie-aaltosne dam seamma skïemhtjielassem vueptiestamme, Nordfjella gedtiedajvesne.

– Jis daate slïejhpe mijjien båatsoe jaaksa dellie gujhth garre biejjieh båetieh, strerhkestebe dellie iehkedsbiejjie dennie båatsojne, saemiedigkieliehtsege Gaebpien Jåvva (Ap) jeahta pressebievnese.

John Kappfjell

Saemiedigkielihtsege John Kappfjell

Foto: Heaika Nilsen Skum / NRK

Noerhte-Amerihkesne leah aerebi dam johtem gaavneme. Dotkijh eah daejrieh guktie lea Europase båateme. Viehkiedåehkie Beapmoegoerehtimmeste, Byjresedirektoraateste jïh Veterinærinstitudteste lea barkeminie dotkedh man vijries joe lea Nöörjesne jakseme.

Veterinærinstitudte bïevnede ahte ibie annje utnieh naan vuekie nænnoestidh ahte jielije krievvve dam johtem åådtjeme. Buerie jis limh utneme naan Healsoedïenesjimmie raentie-krievvide aaj, seamma guktie joe gååvnese smaave-, jih stoerrekluhteridie. Båatsojne ibie dagkerem faaleldahkem utnieh, guktie vihkeles healsoedïenesjimmiem bovtside åadtjodh.

– Båtsoeburrieh åarjelsaemien dajvine tjoeperdieh guktie maa sjædta jis dïhte lonte CWD gåatomelaantese båata. Dellie gujhth garre tïjje båatsojne.

Minngemes våhkoe akte bovtse sjidti veterinærinstitudtese seedtedh, dan gaavhtan lij sovme dihte bovtsem utni CWD, mohte lij jeatja fåantoe.