NRK Meny
Normal

Baakoegærja appe

Åarjel jih Juvlev saemien baakoegærja appe.

Saemiedigkien baakoegærja appe

Baakoegærja appe.

Foto: Ristin Persson / NRK

Saemiedigkie jih Gïelejarnge, Sveerjen bielesne, daam baakoe- gærja appem dorjeme, maam maahta teelefovnesne Iphonesne jih Ipadesne nuhtjedh. Daan bijre bievnedin, daan Saemien gïelejarngen jih gïelegaaltijen, åarjelsaemien gïele konferansesne mij lea Staaresne daelie.

Anders Östergren, Dearneste, Gïelejarnge, daejnie barkeme jih åarjelsaemien baakoegærja appem buektiehtidh.

Anders Östergren

Anders Östergren,Dearneste.

Foto: Ristin Persson / NRK

Iphonesne jih Ipadesne.

– Jis åtna, dagkeres teelefovnem Iphone jallts Ipadem, dellie maahta Saemiedigkien bakoegærja appem åarjel jih juvlev saemien gïelesne nuhtjedh. Mijjieh daelie barkebe jih daam appem orrestidh, jih orre baakoe lissiehtidh. Barkoeminie edtja gaajhkh andaroid teelefovnide sjiehtedh.

Gie maahta daam appem veedtjedh?

– Daam appem maahta magkeres mij, laantesne veedtjedh. Ij maam daarpesjh maeksedh jih maahta nuhtjedh gåessie sijth. Jis daam appem teelefovnesne veedtjeme dellie maahta læjhkan nuhtjedh jis ij naan gaskeviermie, jeahta Östergren.

Åarjelsaemien gïele konferansen aamhtese, daan jaepien lea ,dihte jarkoestimmie barkoe. Sylvia Sparrok, åarjelsaemien gïele -konsuvlente, gïelejarngesne. Dihte tuhtjie daate joekoen vihkeles aamhtese.

– Daate vihkeles! Sijhtebe govledh jih raarastalledh daan jarkoestimmie barkoen bijre. Mij daerpies, jih mejtie mijjieh maehtebe viehkiehtidh, juktie jarkoestimmie barkoe aelhkebe sjædta. Daarpesjibie jijnjh jarkoestæjjah. Jis viehkie vierhtie gååvnesidh, dellie kanne jienebh aelkieh jarkoestimmie barkone. jeahta Sparrok.

Sylvia Sparrok

Sylvia Sparrok, gïelekonsuvlente.

Foto: Ristin Persson / NRK