Hopp til innhold

Sunna og Alfhild om rasisme – Tror det er et stort problem i Norge

Norges største artister har mobilisert seg i kampen mot rasisme gjennom en storslått musikksending. Sunna (16) og Alfhild (18) tror tiltaket kan fungere.

Sunna Svendsen og Alfhild Beate Vuolab fra Karasjok snakker om temaet rasisme.

KJENTE ARTISTER: Sunna og Alfhild mener NRK gjør lurt i å få kjente artister til å ta opp rasismeproblemet.

Foto: June Bjørnback / NRK

Leo Ajkic og Fredrik Solvang skal lede seerne gjennom den tankevekkende sendingen «Hev stemmen», med rasisme som tema.

På programmet finner vi noen av Norges største artister, og blant dem er samiske ISÁK.

Bandet ISÁK i forbindelse med programmet "Hev stemmen".

ISÁK ER MED: «Hev stemmen» er et tiltak som skal bidra til å bekjempe rasisme. Bandet ISÁK med Daniel Eriksen, Ella Marie Hætta Isaksen og Aleksander Kostopoulos er blant de mange som deltar.

Foto: Helene Kleiveland / NRK

Klokt valg

Sunna Svendsen og Alfhild Beate Vuolab fra Karasjok har begge samisk bakgrunn.

De mener NRK har gjort et klokt valg ved å bruke kjendiser til å sette viktige saker på dagsorden.

– Jeg tror faktisk det er en av de beste måtene å synliggjøre det på, sier Alfhild bestemt.

Hun mener det lenge har vært behov for et program som «Hev stemmen».

– Programmet synliggjør problematikken. Det kan gjøre at vi kanskje tenker mer over hva vi sier og hva vi gjør, sier hun.

Se programmet her.

Sunna Svendsen og Alfhild Beate Vuolab i Karasjok.

ENGASJERTE: Sunna og Alfhild er begge engasjerte, og liker å snakke sammen om det som rører seg i samfunnet på godt og vondt.

Foto: June Bjørnback / NRK

Et stort problem

Sunna tror det viktigste vi kan gjøre for å løse et problem, er å få alle til å forstå at problemet finnes.

– Med «Hev stemmen» tror jeg vi kan vise at rasisme er et stort problem i Norge. Det er ikke noe vi bare kan skyve under matta, forteller hun.

Hun tror mange tenker på 22. juli 2011 når de hører ordet «rasisme». Selv er hun klar på at rasisme kommer i mange former.

– Vi har også hverdagsrasismen som er så viktig å stoppe. Hverdagsrasismen kan føre til den store skumle rasismen, fastslår hun.

Nuoraid fylkkaráđi miellahttu, Sunna Svendsen

PROBLEMET FINNES: Det at man trenger å lage et slikt program viser tydelig at rasisme er et problem som må løses, ifølge Sunna.

Foto: June Bjørnback / NRK

Prosjektleder for «Hev stemmen», Trine Sollie, uttaler at mer enn hver fjerde innvandrer opplever å ikke få jobb på grunn av sin bakgrunn.

– Det sier sitt og det er holdninger et moderne samfunn ikke er tjent med, fastholder hun.

Prosjektleder for programmet "Hev stemmen", Trine Sollie.

PROSJEKTLEDER: Trine Sollie er prosjektleder for programmet «Hev stemmen».

Foto: Julia Naglestad / NRK

Hun sier at selv om Norge ikke er et rasistisk land, så eksisterer rasisme i alle former også i Norge.

– Det ønsker vi å belyse med dette programmet. Vi ønsket å lage innhold som bidrar til mindre usikkerhet, mindre frykt og forhåpentligvis et mer inkluderende samfunn, forteller hun.

Opplevelsen av rasisme

Forskningsprosjektet Mihá viser at 3 av 4 unge samer har opplevd diskriminering.

Sunna og Alfhild forteller at de ikke har opplevd dette personlig.

Men rasisme kan oppleves selv om det ikke rettes personlig mot en selv, ifølge Mariette Lobo som er fagdirektør ved LDO –Likestillings- og diskrimineringsombudet.

– Man tenker at det er noe som må oppleves direkte rettet mot deg som person. Men rasisme rammer alle som kan identifisere seg med den som opplever det, forklarer hun.

Fagdirektør ved Likestillings- og diskrimineringsombudet, Mariette Lobo.

RAMMER FLERE: Når en person rammes av rasisme så rammes mange flere. Det er en erkjennelse som folk ikke har, mener Lobo.

Foto: Likestillings- og diskrimineringsombudet

– Vi er bare mennesker

Sunna og Alfhild ønsker å trekke frem at også samer kan være rasistiske.

Jentene mener det er viktig å belyse at rasisme finnes overalt, uavhengig av grupper og samfunnslag.

Alfhild Beate Vuolab og Sunna Svendsen fra Karasjok snakker om rasisme.

MAJORITET: Alfhild og Sunna er vokst opp i samiske kjerneområder – der det samiske er majoritet.

Foto: June Bjørnback / NRK

De er enige om at rasisme kommer av frykt, og at rasisme kan skje mange veier.

– Jeg tror en stor grunn til hat og rasisme er frykt, og du frykter kanskje det du ikke vet noe om, reflekterer Sunna.

«Folk er folk» tenker jentene, og presiserer at alle er drevet av tilnærmet samme psykologi.

– Vi er også bare mennesker til syvende og sist, kommenterer Alfhild

Alfhild Beate Vuolab tror vi må jobbe med å opplyse folk godt om andre kulturer, fremmedfrykt og rasisme, for å få ned rasismen i samfunnet.

RASISME SKJER OVERALT: Alfhild er tydelig på at rasisme skjer i og mellom alle samfunnslag og grupper, og at også samer kan utsette andre for rasisme.

Foto: June Bjørnback / NRK

Opplysning er nøkkelen

Ungdommene mener den beste løsningen mot rasisme er opplysning.

Fagdirektør Mariette Lobo er enig i at kunnskap er viktig, og viser til at det er nødvendig å spre mer kunnskap om blant annet samisk historie og kultur.

– Det er behov for både mer kunnskap og riktig kunnskap. Men det trengs også mer enn kunnskap, kontakt mellom folk er også kjempeviktig, informerer hun.

Videre opplyser fagdirektøren at LDO for øyeblikket har en kampanje om rasisme. Den kan du lese om her.

Sunna Svendsen og Alfhild Beate Vuolab under Karasjok bru.

JOBBE VIDERE: Sunna og Alfhild håper på et mer åpent og inkluderende samfunn, og de håper norske kjendiser vil jobbe videre mot rasisme, på samme vis som i «Hev stemmen».

Foto: June Bjørnback / NRK

Korte nyheter

 • 47-jahkásaš almmái ja 17-jahkásaččat goddon

  Golmmas goddojedje ja máŋggas deaivvahalle báhčaleamis Københámmana Fields gávpeguovddážis Dánmárkkus sotnabeaivvi maŋŋágaskabeaivvi. Politiijat leat váldán 22-jahkásaš dánska albmá giddagassii.

  47-jahkásaš almmái, 17-jahkásaš nieida ja 17-jahkásaš gánda dat goddojedje, dieđihit Dánmárkku politiijat preassakonferánssas vuossárgga. Golmmas leat garrasit roasmmohuvvan. Sii eai jáhke albmá ovttasbargan earáiguin.

 • Álddagastán eanet go dábálaččat 

  Báhkaid geažil álddagasttii ikte eambbo go láve Nuorta- Finnmárkkus.

  Sotnabeaivve registrerejedje badjel 1000 álddagastima. Eanemusat álddagasttii Báhčeveajis ja Várjjagis.

  Geasseálddagas ii leat nu dábálaš, Nuorta Finnmárkkus, muhto baicce eanet dábálaš mátta Eurohpás lohká stáhtameteorologa Per Egil Haga

  Lynnedslag i Tvedestrand 26. juli 2021
  Foto: Hans Høegh
 • Tråanten tjïelte saemien tjiehpiedæjjah ohtsede åvtelhkvalifiseremasse tjeahpoeprosjektese

  Tråanten tjïelte soejkesje dah göökte staaretjïehtjelh, Cicignonen sijjie jïh Elsa Laula Renbergen sijjie mah Tråanten jarngesne, orrestehtedh jïh tjåanghkan bïejedh aktene tjïehtjelinie. Dan åvteste dah saemien tjiehpiedæjjah ohtsedeminie, dam dah sov needtesæjrosne tjaelieh. Åvtelhkvalifiseeremen ulmie saemien tjiehpiedæjjajgujmie govlehtalledh jïh kandidaath gaavnedh gaptjesovveme gaahtjemasse jïh/jallh ryöktesth stillemasse. Tjeahpoemoenehtse saemien tjiehpiedæjjah ohtsede mah joe aerebe jallh sijhtieh barkedh tjeahpoeprosjektine mah gelkieh ålkone årrodh staaretjïehtjelisnie.

  Ohtsememierie lea mïetsken 28b.

  Metodistkirken i Trondheim
  Foto: Haldis Isachsen