Hopp til innhold

Ap-samene sier ja til gruvedrift

Arbeiderpartiets sametingsgruppe går inn for et ja til gruvedrift. Dette til tross for at flere statlige organer har sagt nei til utslippstillatelse i Kvalsund. Reindrifta i området går også sterkt imot.

Mineralleting i Kvalsund

Sametingsgruppa i Ap ønsker gruvedrift velkommen i Kvalsund.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Vibeke Larsen og Ronny Wilhelmsen på Ap-landsmøtet

Sametingsråd Vibeke Larsen sier sametingsrådet ennå ikke har konkludert i Nussir-saken. Ronny Wilhelmsen i Aps sametingsgruppe sier at gruppa er positiv.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

– For øyeblikket er vi positive, sier Ronny Wilhelmsen til NRK.

Han er medlem av Aps sametingsgruppe, og førstekandidat i Nordre valgkrets.

Bare et forbehold tar han: Klima- og forurensingsdirektoratets (Klif) behandling av søknaden til Nussir om tillatelse til drift av kobbergruve.

Nussir ASA i Kvalsund har søkt om utslippstillatelse av tungmetaller fra den planlagte gruven. Her er høringsuttalelsene som er kommet inn til Klif (ekstern lenke).

– Vi må få de siste resultatene fra Klif, og da vi vil vi ta den endelige avgjørelsen på om vi sier ja eller nei, sier han.

Vil styre debatten

Wilhelmsen sier partiet ønsker å styre den politiske debatten i det samiske samfunnet.

– Derfor kommer vi med disse signalene. Samtidig ønsker vi å synliggjøre overfor Kvalsund kommune og den sjøsamiske befolkningen i området om at vi er positive til næringsutvikling slik at dem har arbeid, og at deres samfunn kan være trygt, sier han.

Direktoratet for naturforvaltning og Fiskeridirektoratet er blant statlige organer som er kritiske til utslippstillatelsen.

– Sjøsamene positive

Wilhelmsen mener at det også er viktig å lytte til lokalbefolkningen.

– Størsteparten av sjøsamene har ikke uttrykt seg negativt mot Nussir. Tvertimot har dem ytret seg positivt, sier han.

Primærnæringer som fiske og reindrift, må veies opp mot de samfunnsmessige gevinstene ved mineralvirksomhet, mener Wilhelmsen.

– Hvis samfunnet som helhet tjener på dette, så vil det være vanskelig for oss å si nei til en slik satsing, sier han.

Varsler oppvask

Reinbeitedistrikt 22 - Fiettar - blir direkte berørt av gruvedrifta. Tidligere i vinter skrev juridisk rådgiver og nestleder i distriktet, Ragnhild Marit Sara i en e-post til NRK :

Ragnhild Marit Sara

Ragnhild Marit Sara er nestleder og juridisk rådgiver i Fiettar reinbeitedistrikt.

Foto: Bente Bjercke

– Dette inngrepets skadeomfang og Fiettars svært pressede situasjon fra før av, utgjør til sammen konsekvenser som totalt sett vil gi grunnlag for en offentlig oppvask uten sidestykke i samisk rettslig sammenheng.

I Aps program til sametingsvalget heter det at den viktigste forutsetningen for å bevare reindriften som en bærekraftig næring, er å sørge for at det til enhver tid er tilgjengelige arealer for beiting, flytting og kalving for reinen.

I tillegg heter det i programmet:

– Ap vil arbeide for at vern av beitenæringens arealer er førende i forhold til lete- og utvinningstillatelser.

Aps toppkandidat i Nordre valgkrets mener man skal ta hensyn til primærnæringene.

– Samtidig må man skape noe nytt og legge til rette for arbeidsplasser, sier Wilhelmsen.

Trond Giske

Næringsminister Trond Giske.

Foto: Åserud, Lise / NTB scanpix

Positiv statsråd

Næringsminister Trond Giske ønsker ikke å svare konkret om Nussir-saken i Kvalsund.

Han legger imidlertid ikke skjul på at målet er større mineralvirksomhet og flere arbeidsplasser i distriktene.

– Jeg er i utgangspunktet positiv til gruvedrift i distriktene, men samtidig tydelig på at miljøhensyn og arealplaner skal ivaretas på en god måte, sier statsråden.

Korte nyheter

 • Čoahkkin heahtedoaimmaid birra

  Dálkkádat- ja birasdepartemeanta, Samediggeráđđi ja Norgga Boazosápmelaččaid Riikasearvi leat čađahan gulaskuddamiid máŋgga evttohuvvon heahtedoaibmabijut mat gusket boraspiriid ja bohccuid.

  Ráđđehus dieđiha dan iežas neahttasiidduin.

  Bealit ledje ollásit dahje belohahkii ovttaoaivilis eanaš doaibmabijuin.

  Dat ledje njeallje doaibmabiju mas bealit eai soabadan. Boazodollui addit bistevaš báhčinlobi dássái leat joksan boraspirenállemihtuid, guottetbáikkiin eai galgga leat boraspiret, máksimálalohku geatkkičivggain juohke orohagas ja heaittihit johtolathálddašeami.

  Kongeørn
  Foto: Kjartan Trana/NRK
 • Gir 500 000 kroner til treningssenter

  Sametingsrådet gir UML AS 500 000 kroner i tilskudd til nytt utstyr på nytt treningssenter i Karasjok.

  UML AS driver treningssenteret Delta iform sammen med aksjeselskapet med samme navn. UML AS er ansvarlig for vedlikehold, og er eier av utstyret på treningssenteret.

  Over sommeren skal Delta iform AS flytte inn i nytt lokale. Tilskuddet skal gå til å kjøpe nytt treningsutstyr til det nye lokalet. Lokalet vil være større enn det gamle, og mer moderne.

  – Vi er glade for å kunne støtte opp om næringslivet i Sápmi med prosjekt som også er bra for folkehelsa. Ved å støtte UML AS legger vi til rette for at bedriften kan fornye og utvikle seg, sier sametingspresident Silje Karine Muotka (NSR).

  Tilskuddet gis fra tilskuddsordningen for variert næringsliv. En av prioriteringene til ordningen er å støtte tiltak som styrker næringer med potensiale for vekst, og som kan være med å skape befolkningsvekst.

  Tomt treningssenter
 • 500 000 ruvnno hárjehallanguovddážii

  Sámediggeráđđi addá UML AS:ii 500 000 ruvnno doarjjan ođđa reaidduide ođđa hárjehallanguovddážii Kárášjogas.

  UML AS jođiha Delta iform AS hárjehallanguovddáža ovttas oasusservviin mas lea seamma namma. UML AS:s lea ovddasvástádus bajásdoallamii ja oamasta hárjehallanguovddáža rusttegiid.

  Delta iform AS fárre ođđa báikái čavčča beallái. Doarjja galgá mannat ođđa hárjehallanrusttegiid oastimii ođđa báikái. Lokála lea stuorát go ovddeš, ja ođđaáigásaš.

  – Mii leat ilus go beassat doarjut ealáhuseallima Sámis dakkár prošeavttain mii lea buorre álbmotdearvvašvuhtii ge. UML AS doarjumiin mii láhčit diliid nu ahte fitnodat sáhttá ođasmahttit iežas ja ovdánit, dadjá sámediggepresideanta Silje Karine Muotka (NSR).

  Doarjja addojuvvo máŋggabealálaš ealáhusat-doarjjaortnegis. Okta vuoruhemiin ortnegis lea doarjut doaibmabijuid mat nannejit ealáhusaid main lea stuorrunpotensiála, ja mat sáhttet leat mielde dahkamin ahte olmmošlohku lassána.

  Active treningssenter
  Foto: JOHN-ANDRE SAMUELSEN / JOHN-ANDRE SAMUELSEN