Antallet samiskelever går ned

Antallet grunnskoleelever som mottar opplæring i samisk førstespråk går ned. Denne nedgangen har pågått så lenge at det må kunne kalles for en trend. Det kommer fram i rapporten Samiske tall forteller 8.

Prestvann skole

Illustrasjonsbilde: Den samiske klassen i Prestvannet skole 2011/2012

Foto: Johan Ante Utsi / NRK

Utdanning og forskning er hovedtema i årets artikkelsamling «Samiske tall forteller 8», som ble offentliggjort torsdag. I årets rapport har 1. amanuensis Torkel Rasmussen ved Samisk høgskole sett på utviklingen i elevtallet i samisk første- og andrespråk i grunnskolen.

Tilbakegang i nord- og sørsamisk

Antallet elever som mottar opplæring i samisk førstespråk går ned.

Det samlede elevtallet med samisk i fagkretsen

2005/2006

2010/11

2011/12

2012/13

2013/14

2014/15

I alt

3055

2245

2153

2126

2126

2116

Nordsamisk

2844

2058

1987

1933

1947

1943

Lulesamisk

88

96

72

98

93

99

Sørsamisk

123

91

94

95

86

74

Tabellen viser at tallet på elever som har opplæring i samiske språk gikk ned med ti fra i fjor.

Tallet på elever som har fått opplæring i lulesamisk øker med seks eller 6,5 prosent. For sørsamisk er det en nedgang på tolv elever eller 14,0 prosent.

Nedgangen i antall elever som mottar opplæring i samisk, er betydelig etter skoleåret 2005/06 som er det siste året den gamle læreplanen var i bruk. Nedgangen fra 2010/11 er på 129 elever eller 5,7 prosent. Når en tar i betraktning at elevtallet i grunnskolen i denne perioden går ned i Nord-Norge med 5,3 prosent kan det tyde på at situasjonen for opplæringa i samiske språk har stabilisert seg, men på et lavere nivå enn tidligere.

Det kommer også fram av tallene at tilbakegangen gjelder både nordsamisk og sørsamisk, mens opplæring i lulesamisk øker med tre elever eller 3,1 prosent i femårs perioden.

Nedgangen for opplæring i sørsamisk er 17 elever eller 18,7 prosent. Det må betegnes som en stor nedgang, skriver Rasmussen i rapporten.

Tilbakegang for faget samisk førstespråk

Det er også registrert en større tilbakegang for faget samisk førstespråk.

Antallet grunnskoleelever med samisk som førstespråk

2005/06

2010/11

2011/12

2012/13

2013/14

2014/15

I alt

998

971

940

930

916

915

Nordsamisk

953

923

895

879

877

878

Lulesamisk

29

29

25

30

19

22

Sørsamisk

16

19

20

21

20

15

Elevtallet i nordsamisk førstespråk har gått ned både siden 2005/06 og siden 2010/11. Fra 2005/06 er nedgangen på 83 elever eller 8,3 prosent og fra 2010/11 er nedgangen på 66 elever eller 6,8 prosent.

Elevtallet i lulesamisk førstespråk har ligget på i underkant av 30 i perioden, men falt til 19 i fjor for å øke til 22 i år.

Elevtallet i sørsamisk førstespråk har ligget rundt 20 for å synke til 15 fra i fjor til i år. Dette er en nedgang på 25 prosent.

Nedgangen i samisk som andrespråk har stabilisert seg

Faget samisk som andrespråk i grunnskolen har hatt en betydelig nedgang etter skoleåret 2005/06.

Antall grunnskoleelever med opplæring i samisk andrespråk

2005/06

2010/11

2011/12

2012/13

2013/14

2014/15

I alt

2057

1274

1213

1196

1210

1201

Nordsamisk

1891

1135

1092

1054

1070

1065

Lulesamisk

59

67

47

68

74

77

Sørsamisk

107

72

74

74

66

59

Tabellen viser en markant nedgang i antallet elever som har opplæring i Samisk andrespråk i grunnskolen fra 2005/06 fram til i år. Den viser også at antallet barn som har Samisk andrespråk i grunnskolen har vært relativt stabile de siste fire år. Dette kan tyde på at nedgangen i faget har stanset og stabilisert seg på et lavere nivå enn tidligere. Tilbakegangen for sørsamisk andrespråk er likevel bekymringsfull, mener Rasmussen.

For å styrke revitaliseringa av samiske språk burde det være en målsetning å øke elevtallet i samisk som andrespråk, skriver Rasmussen i rapporten Samiske tall forteller 8.