Hopp til innhold

Anne Hedvig Salmi Nordsletta – 2. kandidat for Šiella i Gáisi valgkrets

NRK Sápmi og Ávvir har bedt om at listetoppene i hvert parti, som stiller til sametingsvalget 2017, svarer på noen spørsmål om seg selv. Her er én av kandidatene:

Valgsedler til sametingsvalget i Sverige
Foto: Marie-Louise Niia / Sameradion & SVT Sápmi

Valgkrets/válgabiire: Gáisi
Parti/bellodat: Šiella
Navn/namma: Anne Hedvig Salmi Nordsletta
Alder/ahki: 25
Sivilstand/siviiladilli: Samboer. Ovttasássi

Interesser

Hvilke hobbyer har du?

Det har vært lite tid til hobbyer de siste årene. Men samisk duodji og styrketrening er vel noen av mine hobbyer jeg bruker mest tid på i fritiden.

Hva er det største du har opplevd i livet?

Å bli mor til mine to sønner.

Hva gjør du når du skal koble av?

Se på TV-serier, eller reise hjem til mamma.

Hvem er ditt største forbilde og hvorfor?

Mitt største forbilde er nok min mor og min avdøde mormor. Min mormor tok utdanning på en tid det var nokså unormalt for kvinner å ta utdanning, i tillegg tok hun flere videreutdanninger etter at hun ble gift og mor. Jeg føler meg æret som har kunne gå i hennes fotspor ved å utdanne meg til sykepleier. Min mor har også gjennom hele min oppvekst visst at man kan nå langt ved å arbeide for det man tror på.

Jobb og studier

Bachelorgrad i sykepleie og tidligere jobbet som vekter

Morsmål/språk

Nord-samisk og norsk

Politisk bakgrunn

Dette er første gang jeg representeret et parti, og første gang jeg stiller til valg i sametingsvalget.

Hjertesaker

Hvilke saker vil du fokusere på?

Jeg vil fokusere på saker som samisk språk og helsetilbud til samiske brukere. I min valgkrets synes jeg det er svært viktig å fokusere på samiske språk og barnehagetilbud til samiske barn. I Tromsø er det for eksempel et problem å få barnehagetilbud til alle søkere til den samiske barnehagen. Dette er et stort problem som må løses. Barna som ikke får tilbud om samisk barnehage, kan stå i fare for å miste språket og dette er noe som jeg ser på som veldig alvorlig. Samiske barn som ikke kan samisk, skal også få barnehagetilbud som gjør at de blir samiskspråkelige. I tillegg vil jeg fokusere på at samer i byer skal ha god tilgang til samisk kultur. Det er mange som flytter fra de samiske kjerneområdene for å ta utdanning etc. Og vi må jobbe for at samer bosatt i byer kan ha tilgang til samiske tjenester, og for at de skal kunne bevare sine samiske tradisjoner, skikker og kultur.

Hva mener du er den største utfordringen sametinget må løse i kommende periode?

En av de største utfordingene jeg mener Sametinget må løse i kommende periode er tilstrekkelige med barnehageplasser til samiske barn, og at det er nok samisktalende lærere i skolen for å bevare og utvikle samisk språk.

Forklar hvorfor/hvorfor ikke mineral- og gruvebedrifter skal få lov til å opprette og starte med drift i samiske områder?

Jeg mener at mineral- og gruvebedrifter ikke skal få lov å opprette og starte med drift i samiske områder dersom det går utover arealer til reindrift og dersom det medfører forurensning av naturen.

Forklar om du syns at dagens reindriftspolitikk fungerer eller ikke. Hva blir den viktigste saken i forhold til reindriftspolitikken i kommende periode?

Jeg synes at dagens reindriftspolitikk ikke fungerer optimalt fordi det er et utrolig stort press på arealene i reindriften, og det er en av de største utfordringene reindriften står ovenfor. Jeg mener at reindriften må ha mer selvstyre for å være med på å forme deres næringspolitikk. I sosialemedier kan vi se at det er stor misnøye i reindriftsnæringen om dagens rovdyrspolitikk, det er reindriftsutøverne som selv daglig observerer store tap av rein og kalver, og rovdyrspolitikken må revurderes i forhold til dette.
De viktigste sakene synes jeg i forhold til reindriftspolitikken i kommende periode er arealvern og selvstyre for reindriften.

Jordbruk, hva kan Sametinget bidra med til å sikre at unge kan fortsette med/ etablere seg i næringen?

Det er viktig å motivere unge til å fortsette med/etablere seg i næringen, sametinget må arbeide for støtteordninger slik at det er mulig å drive og overleve innenfor jordbruk i nord.

Hva er den største utfordringen fiskerinæringen står overfor i Sápmi? Hvordan kan sametinget bidra til at også de mindre utøverne kan livnære seg med fiske?

Sametinget må arbeide for lovfesting av sjøsamenes rett til fiske.

De samiske språk, hvordan bør sametinget tilrettelegge for at de styrkes i kommende periode?

Sametinget bør tilrettelegge for flere arenaer for samisk språk. Jeg mener at språkinnsatsen må forsterkes i samiske språksvake områdene for å bevare og styrke språket.

Hvilke nye arbeidsplasser er viktige å satse på i kommende periode?

Det må satses på samiske barnehagelærere og grunnskolelærere. Sametinget må motivere flere til å ta barnehagelærer og grunnskolelærer utdanning.

Hvilken sak har berørt deg mest hittil og hvorfor?

Samers rett til likeverdige helsetilbud, fordi jeg vet at denne retten ofte brytes som for eksempel rett til å snakke samisk i møte med helsepersonell. Det er utrolig viktig at samisker pasienter blir møtt med språk- og kulturforståelse i møte med helsevesenet, og vi må strebe etter at det blir satt enda større fokus på dette i utdanninger av helsepersonell.

Sámegillii:

Beroštumit

Makkár astoáigedoaimmat leat dus?

Duodji ja gievrudeapmi.

Mii lea dat stuorámus maid leat vásihan eallimis?

Šaddat eadnin guovtti bártnážii.

Maid dagat go áiggut vuoiŋŋastit?

Geahčan TV, dahje mátkkoštan ruoktot eatni lusa.

Gii lea du stuorámus ovdagovva ja manne?

Mu stuorámus ovdagovat gal leaba eadni ja áhkku. Mu áhkku válddii oahpu dakkár áiggi go ii lea lunddolaš nissonolbmuide váldit oahpu, seammás válddii son eambbo liigeoahpu maŋŋel go náitalii ja šattai eadnin. Mun lea nu gudnejahttojuvvon go lean su bálgáid sáhttán čuovvut buohccidivššarskuvlii ohcamis. Mu eadni lea olles mu bajásšaddamis čájehan ahte sáhttá ollet guhkás go beare bargá masa jáhkká.

Bargu ja oahppu

Mus lea bachelorgráda buohccidivššus ja lean ovdal bargan vekterbarggus.

Eatnigiella/giella

Davvisámegiella ja dárogiella.

Politihkkalaš duogáš

Lea vuosttaš geardi go mun ovddastan guđege bellodaga. Lea maid vuosttaš geardi go mun searvvan sámediggeválgii.

Váibmoáššit

Makkár áššiide áiggut bidjat fokusa?

Mun áiggun fokuseret áššiide nu go sámegiella ja dearvvasvuođafálaldagat sámegielat geavaheddjiide. Mu válgabiirres de lea hirbmat dehálaš mu mielas fokuseret sámegillii ja mánáidgárdefálaldagaide sámi mánáide. Romssas lea ovdamearkka dihte váttisvuohta oažžut mánáidgárdesajiid buot ohcciide sámi mánáidgárdái. Lea stuora váttisvuohta mii ferte čovdot. Mánát, geat eai oaččo saji sámi mánáidgárdái, sáhttet massit giela, ja dat lea mu mielas hui duođalaš dilli. Sámi mánát, geat eai máhte sámegiela, galget maid oažžut mánáidgárdesaji mii veahkeha sin šaddat sámegielagin. Áiggun vel bargat dan ala ahte sápmelaččain gávpogiin galget leat buorit sámi kulturfálaldagat. Leat oallugat geat fárrejit sámi guovddášbáikkiin vai sáhttet váldit oahpu ja nu ain. Mii fertet bargat dan ala ahte sápmelaččain gávpogiin lea háhkanvejolašvuohta sámi bálvalusaide, ja vai sii sáhttet doalahit sin sámi árbevieruid, vieruid ja kultuvrra.

Mii lea du mielas eanemus hástaleaddjin maid Sámediggi ferte čoavdit čuovvovaš áigodagas?

Okta dain stuorámus hástalusain maid Sámediggi ferte čoavdit boahttevaš áigodagas leat doarvái mánáidgárdesajit sámi mánáide, ja ahte leat doarvái sámegielat oahpaheaddjit skuvllas vai ovdánahttit ja seailluhit sámegiela.

Čilge manne/ manne eai galggaše minerála- ja ruvkefitnodagat oažžut lobi ásahit ja álggahit doaimmaid sámi guovlluin?

Mun oaivvildan ahte minerála- ja ruvkedoaimmat eai galgga ásahuvvot ja álgit doaibmamis sámi guovlluin jus váldá areála boazodoalus ja jus mielddisbuktá luonddunuoskkideami.

Čilge doaibmá go dálá boazodoallopolitihkka vai ii. Mii šaddá deháleamos ášši mii guoská boazodollui čuovvovaš áigodagas?

Mu mielas dálá boazodoalopolitihkka ii doaimma nu go sáhtášii go lea issoras stuora deaddu boazodoalu areálaide, ja dat lea okta dain stuorámus hástalusain mii boazodoalus lea. Mun oaivvildan ahte boazodoalus ferte eambbo iešstivren vai leat mielde hábmemis iežaset ealáhuspolitihka. Sosiála mediain mii oaidnit ahte eai leat duhtavaččat boazoealáhusas dálá boraspirepolitihkain. Leat boazodoallit ieža geat oidnet stuora vahágiid misiin ja bohccuin, ja boraspirepolitihkka ferte ođđasit árvvoštallot dán ektui. Deháleamos áššit mu mielas boazodoallopolitihkas boahttevaš áigodagas leat areálagáhtten ja iešstivren boazodoalus.

Eanandoallu, movt sáhttá Sámediggi dahkat sihkkarastin dihte ahte nuorat sáhttet joatkit ealáhusas/ álgit ealáhussii?

Lea dehálaš movttiidahttit nuoraid joatkit ealáhusas/álggahit ealáhusa. Sámediggi ferte bargat vai šaddet doarjjaortnegat ja lea vejolaš doaimmahit ja eallit eanandoaluin davvin.

Mii lea dat stuorámus hástalus guolástanealáhusas Sámis? Maid sáhttá Sámediggi dahkat nu ahte dat unnimus doalut maid sáhttet birgejumi viežžat guolásteamis?

Sámediggi ferte bargat lágadeami mearrasámiid rivttiin oaggumii.

Sámegielat, movt berre Sámediggi láhčit dili nu ahte nannejuvvojit čuovvovaš áigodagas?

Sámediggi berre láhčit vai eambbo arenat šaddet sámegillii. Mun oaivvildan ahte giellaáŋgiruššan ferte gievruduvvot sámi giellageahnohis guovlluin vai gievrudit ja seailluhit giela.

Makkár ođđa bargosajiid lea dehálaš vuoruhit čuovvovaš áigodagas?

Ferte geahččalit oažžut sámegielat mánáidgárdeoahpaheddjiid ja vuođđoskuvlaoahpaheddjiid. Sámediggi ferte movttiidahttit eambbohit dieid oahpuid váldit.

Guhte ášši lea čuohcan dutnje eanemusat ja manne?

Sápmelaččaid vuoigatvuođat dásseárvosaš dearvvašvuođafálaldahkii, go mun dieđán ahte dán dávjá rihkkot nu go omd. riekti hupmat sámegiela go deaivvada dearvvasvuođabargiin. Lea hirbmat dehálaš ahte sámi pasieanttat vuostá váldojit giella- ja kulturipmárdusain go deaivvadit dearvvasvuođalágádusain.

Korte nyheter

 • Noreg spyttar inn 270 millionar kroner i klimafond til fattige land

  Ei rekke land skal betale inn store summar i eit fond til fattige land råka av klimaendringar. I dag blei det klart kor mykje Noreg bidreg med.

  170 verdsleiarar er samla i Dubai og skal i to veker gjennom beinharde klimaforhandlingar.

  Til no har det ikkje vore kjend kor mykje Noreg vil bidra med, men i dag var Jonas Gahr Støre på talarstolen i Dubai og sa at Noreg vil gi 25 millionar dollar til fondet.

  Det svarar til 270 millionar kroner.

 • Her mottar arkitekten prisen for årets styggeste nybygg

  Arkitekt Monalf Figenschau mottok i dag prisen for årets styggeste nybygg, som gikk til Moxy-hotellet i Tromsø.

  Arkitektopprøret deler ut prisen, i år for tredje gang.

  – Grøss er ikke akkurat et positivt ord, men med prisen er vi i celebert selskap med flotte bygg som har vunnet tidligere, sier Figanschau.

  Tidligere har Munchmuseet og Nasjonalmuseet vunnet grøssprisen.

  – Det som er bra med dette er at det vekker debatt om arkitektur og byutvikling. Det ønsker vi velkommen.

  Figenschau mottok prisen på lørdagens Helgemorgen.

  Monalf Figenschau
  Foto: Erik Waagbø / NRK
 • Sjømat Norge ser mange gode nyheter i avtale om tollfrie kvoter mellom Norge og EU

  Sjømat Norge skriver i en pressemelding at Norge ikke har frihandel med sjømat til EU og handelen reguleres av et lappeteppe av ulike avtaler, blant annet midlertidige kvoteavtaler. Den kvoteavtalen som nå er inngått gir bedre betingelser for enkeltprodukter i de kommende syv årene.

  Forhandlingene med EU har tatt tid, noe som har medført at norsk sjømateksport har stått uten en rekke tollfrie kvoter i mer enn to år, skriver de videre.

  – Jeg ser flere lyspunkter i avtalen som nå er på plass mellom EU og Norge, selv om den samlede markedsadgangen til EU for norsk sjømat fremdeles ikke er god nok, sier Stine Akselsen, direktør for industri og handel i Sjømat Norge i pressemeldingen.